ЛОБИСТИТЕ НА БАНКОВИЯ „ОКТОПОД” - В НАСТЪПЛЕНИЕ!

Адв. Тодор ПРЕДОВ
Печат

• Отпорът трябва да бъде лют

В продължение на почти два месеца след проведените на 26 март т. г. избори за 44-то народно събрание, народните представители не разгледаха в пленарната зала нито един закон, а се занимаваха с различни периферни задачи като приемане на вътрешен правилник, представяне на ресорните министри и пр. Сега комисиите на Народното събрание се засилиха и ето че през изминалата седмица на първо четене в Бюджетната комисия се приеха драстични промени в параграф 60 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които касаят Закона за ограничаване на плащанията в брой (Обн. ДВ бр. 16 от 2011 г., с последна промяна в бр. 95 от 2015 г.). Според зам.-министъра на финансите Б. Атанасов те са свързани с „въвеждането на нова директива на ЕС”.

Това е най-лесният отговор и дежурното основание на нашите васални управници, когато искат да въведат някакъв лобистки закон, без да се чувстват задължени да пояснят на хората коя точно е директивата, дали тази директива е задължителна или препоръчителна, каква е преценката на експертите относно нейното съдържание и ефект. Вместо това се набляга на целите, поставени с измененията. И те все са положителни: засилване на борбата с укриване на данъци и агресивното данъчно планиране; създаване на правила за осъществяване на автоматичен обмен между приходните администрации в ЕС на отчети по държави, които съдържат информация за разпределението на приходите, печалбите, данъците и активите на предприятия, които са част от многонационална група и пр.

Изтъква се също, че това е в съответствие с „наложилата се практика в други държави членки на ЕС”, без обаче да се посочват кои са тези държави и какъв е минималният размер на свободните разплащания в тях. За сметка на това се подчертава, че промяната целяла да не се укриват парични потоци при осчетоводяването им, да не се укриват реализирани приходи от продажба на продукция, стоки и услуги, както и при изплащане на заплати и възнаграждения, за които не са начислени, удържани и внесени данъци и задължителни осигурителни вноски. Наред с това промяната щяла да бъде и сериозен удар срещу т.н. сива икономика.

Преди няколко години подобна промяна бе насочена срещу „финансирането на терористите”! Терористите обаче продължават да вилнеят, а сивата икономика ще продължи да процъфтява. И никой не съзира тайните на този механизъм. А те са, че това е борба с последиците, а не с причините за явленията.

Ние, българите, добре сме запомнили, че „пътят към Ада е осеян с добри намерения”. И особено добре сме осъзнали, че най-често се случва Адът да е тъкмо за обикновения гражданин. Това се вижда с просто око и от предлаганите текстове на законопроекта:

§ 60. В закона за ограничаване на плащанията в брой се правят следните изменения и допълнения:

Чл. 3 /1/ Плащанията на територията на страната са извършват само чрез преводи или внасяне по платежна сметка, когато са:

т. 1. на стойност, равна или надвишаващи:

А. 10 000 лв. до 31 юли 2017 г.;

Б. 5 000 лв. от 1 август до 31 декември 2017 г.;

В. 3000 лв. от 1 януари 2018 г.;

Г. 1000 лв. от 1 януари 2019 г.

т. 2 на стойност под съответните суми по паричната престация по договор, чиято стойност е равна или надвишава сумата по т. 1.

(2) Ал. 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата равностойност е равна или надвишава съответните суми по ал. 1 т. 1. Равностойността в български лева се определя по курса на БНБ в деня на плащането.

Не са забравени и санкциите за нарушаване на горните разпоредби. Те са посочени в чл. 5, ал. 1 и ал. 2.

Чл. 3 /1/ Който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 3 се наказва с глоба в размер на 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер на 50 на сто от общия размер на плащането.

(2) При повторно нарушение на ал. 1 размерът на глобата е 50% от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция 100% от размера на направеното плащане.

Както се вижда, само след 18 месеца долният праг на размера на разплащанията в брой ще бъде намален 10 пъти и ще бъде сведен до 500 евро.

Колкото и да се напрягам, не мога да се сетя за такава европейска държава, която да променя законодателството си с Кралимарковски крачки, както правят нашите законотворци. И няма такава държава, която да е свела разплащанията между икономически субекти до мизерната сума от 500 евро!

Защо се прави това? Та нали толкова струва един цветен телевизор, среден клас хладилник или фризер, абитуриентска или булчинска рокля. Толкова струва дори един декар бащина нива и т. н.

От измененията ще бъдат засегнати и всички лизингови вноски за закупени автомобили, мебели, оборудване и пр.! Тази мярка означава тотален контрол на паричните потоци и тяхното принудително насочване към най-старите обирджии – банките.

Контролът ще допълни сегашния, осъществяван над електронните средства за връзка на гражданите, за който Държавна агенция „Технически операции” получава ежегодно от Държавния бюджет 48 375 хиляди лева!

За банките не мога да употребя други епитети, след като за последните 8 години лихвите по влоговете са паднали... 40 пъти! През 2009 г. банките са изплащали средно 8.24 % по едногодишни влогове, докато данните за м. април 2017 г. сочат, че лихвата вече е 0.2 %!

Следващата крачка вероятно ще бъде без каквато и да е лихва да се начислява „такса съхранение”... По данни от Годишния доклад на Института за икономически изследвания на БАН само през 2016 г. депозитите са поевтинели два пъти! За сметка на това печалбата на банките в България през 2016 г. е скочила спрямо 2015 г. с 40.5 % и е достигнала 1, 263 млрд. лева!

Нека ясно да кажем, че това са все чуждестранни банки. От всичките 29 работещи на територията на България, само 2 са български. Така, както и търговските вериги, които като митични „анаконди” погълнаха дребните собственици на различни български магазини, и връщат обратно мизерните долари и евро, изпратени от прокудените български чеда за оцеляване на мизерстващите си родители и близки. Парите не остават в България! Струва ли си да се питаме от кого по същество са откраднати парите и дали ще продължават да се крадат в бъдеще?

Това са нашите спестени пари, откраднати под благовидни предлози от нас самите. Сега, с измененията на ДОПК, тези печалби на банките ще нарастват, защото почти всички по-активни граждани ще бъдат принудени да си откриват банкови разплащателни сметки, където за всяка транзакция ще се вземат такси.

Рестрикциите на банките води и до облагодетелстване на разни небанкови институции да примамват с обещания за по-високи лихви, което често води до загуба на спестяванията.

И още нещо съществено. Одобрените от комисията на първо четене изменения ще предизвикат в бъдеще хиляди наказателни постановления на съответните контролни органи за налагане на глоби и имуществени санкции. Естествено, ще последва и тяхното обжалване по административен съдебен ред, което подобно на делата, водени срещу топлофикационните, електроразпределителните и водоснабдителните дружества, както и дейността на съдебните изпълнители и др., ще стовари поредната „съдебна вълна” върху правораздавателните институции. А това означава съдебни такси, юрисконсулски и адвокатски възнаграждения и пр. Известно е кой ще ги заплаща – Негово величество народът на най-бедната държава в ЕС!

Поради това считам, че народните представители в Бюджетната комисия при Народното събрание от коалиция „БСП за България” трябва категорично да възразят както срещу занижаването на долните прагове, така и срещу годините, през които това трябва да се случи.

Подобно трябва да бъде поведението на народните представители и при обсъждането на законопроекта в пленарната зала - с точни въпроси и становища с необорими аргументи!

Затова, както е казал поетът, щом напорът е страшен, отпорът трябва да бъде лют!

18.06.2017 г.