Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА

Е-поща Печат PDF

• Предизборната платформа на БСП – гаранция  за спечелване на изборите от коалиция „БСП за България ”

Публикуваме основните положения от Предизборната платформа на БСП, озаглавена „Поискай промяната”, с която коалиция „БСП за България”се бори за спечелване на изборите на 44-то народно събрание на Република България, насрочени за 26 март т. г. Публикацията на платформата има за цел да подпомогне предизборната агитация, извършвана от членовете на ПП „Нова Зора”, като част от коалицията и нейното реализиране след изборите.

Продължение от бр. 11

• Ангажиране на държавата към образованието на българските деца, живеещи в чужбина.

• Поетапно и справедливо увеличаване на заплащането на труда на учителя. Увеличаване на учителските заплати с не по-малко от 15 % през първата година на мандата и 40 % в края на мандата.

• Включване на учителската професия в списъка на регулираните професии.

• Въвеждане на стандарти за спортна инфраструктура и пособия за училищата и университетите.

• Финансиране, позволяващо развитие. Средствата в държавния бюджет да достигнат през 2010 г. за образование: - 5 % от брутния вътрешен продукт (при 3,5 % за 2017 г.), за научно-изследователска дейност – 1 % от брутния вътрешен продукт (при 0.19 за 2017 г.).

Култура и медии

• Постепенно постигане на 1 % от БВП в държавния бюджет за функция „Култура”.

• Създаване на специализирани фондове: „Подкрепа на дебютни проекти”; „Съвременно българско изкуство”; Българско културноисторическо наследство; „Развитие на българското киноизкуство”.

• Държавна подкрепа за развитие на материалната база и за дейностите на културните институти – драматични и музикални театри, библиотеки, музеи, галерии, читалища и др.

• Подкрепа на младите таланти в изкуствата и културата, на творците и техните обединения за защита на интелектуалната собственост и на авторските права;

• Гарантиране на медиите на политическа, икономическа и програмна свобода и на висока ефективност на обществената регулация на тяхната дейност.

Социална политика и здравеопазване

Социална справедливост

• Обвързване размера на минималната работна заплата с темпа на увеличение на средната работна заплата.

• Обвързване на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години с размера на минималната работна заплата (пример от 340 лв. на 460 лв. за 2017 г.).

• Първи стъпки към семейно подоходно облагане. Приспадане до 50 лв. месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители за дете.

• Разширяване обхвата на помощта в началото на учебната година освен за 1-ви клас и за учениците от семейства с ниски доходи от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

• Плавен изход от „плоския” данък. Въвеждане на 20 % данък върху доходите на физически лица (заплати, наеми) с приход от над 120 000 лева годишно.

• Преизчисляване на пенсиите и намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии.

Здравеопазване

• Премахване на системата на пръстови отпечатъци за регистрация на пациенти.

• Напълно безплатно достъпно и навременно медицински обслужване на здравноосигурените лица.

• Премахване на скритите форми за допълнително заплащане.

• Увеличаване с не по-малко от два пъти на средствата на „Фонд за лечение на деца” и облекчаване на процедурата за отпускането им.

• Създаване на работещ механизъм за медицинско обслужване на лица, които са в обективна невъзможност да плащат здравноосигурителни вноски.

• Приемане на законови нормативи за подписване на предварителни договори с обучаващите се по медицина, вкл. стоматолози, медицински сестри, акушерки и лаборанти, по държавна поръчка.

• Лекарствена политика за осъществяване на непрекъснат контрол върху цените на лекарствените средства и медицинските изделия.

• Запазване на държавните и общинските лечебни заведения в отдалечените и труднодостъпни райони на страната.

• Модернизиране и оптимизиране на спешната помощ, отговаряща на демографската структура на страната.

• Разширяване и разкриване на нови звена в градовете с голяма концентрация на население, които да осигуряват покритие и в слабонаселените райони.

• Разкриване на здравни кабинети в училищата.

• Увеличаване на възнагражденията на специалистите, които работят в Националната здравна система.

• За специалисти с образователен ценз магистър стартовата заплата не по-малко от три минимални заплати.

• За специалисти с образователен ценз бакалавър стартова заплата не по-малка от две минимални работни заплати.

Национална сигурност

Външна политика

• Пълноценно членство на България в Европейския съюз и НАТО. Развитие на отношенията с Русия, Китай, Индия и друг държави за разширяване на пазарите и привличане на инвестиции.

• Външната политика ще е ориентирана за подобряване и развитие на отношенията с Русия, в това число предприемане на инициативи и стъпки в сътрудничество с другите страни членки , за отпадане на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия.

Отбрана и въоръжени сили

• Изработване на изцяло нова Стратегия за национална сигурност с цел гарантиране суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитата на териториалната цялост.

• Осигуряване на условия на въоръжените сили за изпълнение на конституционно възложените им отговорности и задачи – гарантиране суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитата на териториалната й цялост.

• Ефективно използване на капацитета на българския военнопромишлен комплекс за модернизация на българската армия.

• Доизграждане и поддържане на възпрепятстващото съоръжение (ограда) по границата с Република Турция.

• Активни действия за връщане на мигранти, които не са бежанци от военни действия.

• Отмяна на Постановление на МС № 208/2016 г. – засягащо жилищно настаняване, заплащането на здравни осигуровки, предоставянето на финансова помощ и социални услуги за имигранти.

• Предприемане на действия за преразглеждане на Дъблинското споразумение.

Вътрешна сигурност и обществен ред

• Нова „полицейска карта”, при която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармерийски състав и транспортна техника. Постът отговаря за няколко (не повече от три) села, като осигурява патрулна дейност и незабавна реакция при кражби и всички други престъпни посегателства.

• Адекватна подготовка на МВР за постигане на пълноценно и обективно разследване на престъпленията. Качествено развитие на оперативно-издирвателната дейност срещу тежката и организираната престъпност. Пълно обезпечаване на криминалната полиция с модерна техника и експерти. Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и др.).

• Материално-техническо обезпечаване и осъвременени възнаграждения на полицейските служители.

• Полицията да налага принципа за „нулева толерантност”: от безусловното санкциониране на всяко нарушение на пътя до бърза реакция при всяко престъпление.

• Използване на целия ресурс на сектор „Сигурност” при противодействие на тероризма. Осъвременяване с минимум 10 % на базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на служителите в сектор „Сигурност”.

Правосъдие и справедливост за всички

• Производството по наказателни дела. Изменения в НПК, които да осигурят:

• Силно ограничаване на възможностите за връщане на делата от съда на прокуратурата;

• Въвеждане на стриктни срокове, както и на „жалба за бавност” в наказателния процес.

• Създаване на правила за работещо „бързо производство”, които да се прилагат задължително при определени видове престъпления - кражби на лично имущество, телесни повреди, грабежи и др.

• Разширяване кръга на престъпленията, при които наказателното производство започва по инициатива на пострадалия (т.нар. частно обвинение).

• Изменения в мерките за неотклонение и изпълнение на присъдите с цел премахване на възможностите за бягство от правосъдие.

• Изменения в Наказателния кодекс (НК).

• Засилена защита на личната собственост и на неприкосновеността на личността.

• Нови състави на длъжностните престъпления и престъпленията против стопанството, които отговарят на съвременните реалности.

• Отпадане на непредпазливостта като форма на вина при трнспортните престъпления, извършени след употреба на алкохол и наркотични вещества и по-тежки наказания в тези случаи.

• Криминализиране на тежки нарушения на екологичното законодателство с причинени големи щети върху околната среда.

• Усъвършенстване на механизмите за съдебен и административен контрол върху съдебните изпълнители и по-ефективна защита на гражданите-длъжници в съдебно изпълнителното производство.

• Промяна на отделни текстове в Закона за обществените поръчки (ЗОП), като конкретно се дефинират елементите „същественост” и „непредвидени обстоятелства”, които са в основата за промяна на договорите за обществени поръчки.