Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 24 (11 юни 2024) Триумфът на етническата партия: защо и как се случи?

Триумфът на етническата партия: защо и как се случи?

Е-поща Печат PDF

Тези дни няма комента­тор, политолог или со­циолог, които да не пре­възнасят до небесата из­борния триумф на етническата партия, която вече е втора поли­тическа сила и посяга към власт­та като неизбежен коалиционен партньор на ГЕРБ.

Най-ярък е триумфът на пар­тията в Кърджали. След 9 юни тя може да заграби цялата власт в Анклава, където от години е пъ­лен господар в местната упра­ва и едноличен разпоредител на порциите от бюджета и евросуб­сидиите. За първи път от 5 депу­татски места в този избирателен район Сокола е на път да грабне и петте.

Така Кърджали ще стане пър­вият законно превзет Анклав от турската партия. И нито една българска партия в областта - нито лява, нито дясна, ще има представители в Народното съ­брание. Което е феноменално!

Заслугата за това е на т. нар. Феномен в родната политика, както Сокола нарече своя кор­пулентен фаворит в етническото движение.

Но не за Кърджали ми е дума­та в следващите редове. Като во­дач на листата на БСП в Монтана още в първия ден на кампанията бях стъписан от откритието, че в този забравен и от Бога край из­борите вече са купени от етниче­ската партия!

Копираща най-успешните практики на Коза ностра, 24 часа преди старта на кампанията, Фе­номеналната групировка е пла­тила на стотици избиратели за гласовете им на 9 юни.

Дори истински да го желаят, в което се съмнявам, МВР и про­куратурата в областта не са в със­тояние да открият и една покуп­ко-продажба на гласове. Защото организираната престъпна група (ОПГ) перфектно си е свършила работата преди началото на със­тезанието. Образно казано – ре­зултатът от изборния мач е ре­шен, преди да е започнал, а по­следният съдийски сигнал е само за нищо неподозиращите зрите­ли на трибуните.

А сега най-интересното в тази сага – в местата, където парите са носени в чували и са раздава­ни по списъци, няма нито един турчин и нито един мюсюлма­нин. Дори ромските гета не са 100 процента напазарувани, защото там кешът се раздава от непокла­тимите босове в местната власт – герберите.

Кои и къде са купените гласо­ве от етнопартията в Монтана?

Първата ми предизборна сре­ща е в село Гаганица, на десети­на километра от областната сто­лица. След края на оживения и на моменти емоционален диалог някои предпазливо питат: „Колко плащате за глас?“

Потресен от бруталния въ­прос, остро отвръщам: „Това са избори, не търговия...“

Ответната реакция е заше­метяваща: „Само питаме, щото една партия плаща 100 лева за глас...“

На 9 юни в това село, в кое­то няма мюсюлмани, етногру­пировката взе 12 гласа, почти колкото останалите парламен­тарни партии. Без там да е стъ­пил и един неин агитатор. Ос­вен брокерът с парите – всич­ки го знаят, но никой не смее да го назове.

Името на въпросната пар­тия буди респект, примесен със зле прикрит страх. На ап­рилските избори през 2023 г. има поучителен случай, който е плашещ: известен брокер на гласове, получил торба с пари, за да осигури нужните гласо­ве, но не изпълнил норматива и платените бюлетини не из­лезли. Седмица по-късно го на­мерили зверски пребит. Мъл­ви се, че начаса върнал парите на поръчителите на боя, даже с лихвите.

Все пак нашата ОПГ е милос­тива. В Сицилия през 60-те на миналия век отклоняване на па­рични потоци от мафията се на­казва не с бухалка, а с куршум.

Среща с избиратели в село Замфирово, община Берковица. Посещавам Клуба на пенсионе­ра, където се завързва полемичен разговор за партиите, които вди­гат пенсиите и другите, които ги свалят. И отново става дума за 80 -100 лева, раздавани от ет­ногрупировката. При това па­рите не се броят на калпак и дарената сума зависи от чове­ка – ако е опърничав и наче­тен, получава стотина лева, ако е превита от мъка и труд жени­ца – и 30 й стигат.

Казвам им откровено: „Взе­мете ги, защото това са ваши пари, но гласувайте по съвест“. Отговорът на „третата въз­раст“ звучи убийствено: „Кон­тролират ни, наблюдават ни с камери, надзъртат в попълнени­те бюлетини...“

Гневна от страха и продаж­ността на „белите коси“, интели­гентна жена тихо цитира проф. Иво Христов за 80-те процента дебили, отчаяно маха с ръка и тичешком напуска залата. Ис­кам да й стисна ръката, но съз­навам, че след това и аз трябва да напусна.

От 446 гласували в Замфи­рово за депутати в Народното събрание в две избирателни секции етногрупировката пе­чели 208 гласа и е първа поли­тическа сила в селото. Което не е прецедент, същото се случва и на двата вота през 2023 г. Дори със свой кмет, ГЕРБ получава само 41 гласа. Десетките останали партии са в миманса. И с право - не са си платили.

В Чипровци ми разказаха как на миналите избори пари са раздавани в публично помеще­ние, пред което се виела опаш­ка. Уважавана учителка в града уведомила местния полицейски шеф, сама избутала охранители­те - нейни бивши ученици, и на­хлула в импровизираната каса, където плащали по списък. По­лицаят обаче отказал да влезе и помолил учителката тя да позвъ­ни на 112. Боял се от уволнение, ако си позволи да развали седян­ката и арестува ОПГ-то.

Така е в още десетки места в Монтанско, където изборната търговия се върши дори в ка­фенета. Защото кметът е наш, а полицията е сляпа и глуха. Ди­агнозата тук е отчайваща – ку­пуват се не само цели махали, но и българските пенсионери.

В Бойчиновци обаче Ма­халата решава вота, но тук тя е джентълменски напазарувана и от Феномена, и от Големия брат от Банкя. Вторият оба­че има служебно предимство. В пазарния ден, когато градски­ят център зверски е озвучен от сръбска чалга и превзет от ска­ра-бира, жена на пазара приятел­ски ме съветва: „По-добре си оти­вайте, не предлагате нито пари, нито кебапчета, нямате ника­къв шанс...“

Апропо, репликата за кебап­четата отдавна е демоде. В Мон­танско от години скарата не е разплащателно средство на избо­ри. Играе се единствено с кеш. А с него разполагат само две партии.

Лом, Вършец, Вълчедръм, Медковец, Расово, Септемврий­ци, Гаврил Геново... Списъкът на овладените от Феномена и Банкя селища няма край. Феноменът играе с милиони в чували, Бан­кя – с инструментите на местна­та власт (кухни за социално сла­би и болни, безплатни тридневни екскурзии с автобуси за пенсио­нерите, натиск върху семейства­та на служителите в общините и областните управи).

И как да отвърнеш на граж­данин на Монтана, който поч­ти през сълзи пита: „Какво лошо има да взема 100 лева и да напъл­ня резервоара на колата?“

„Кой ги дава“, любопитствам с ясното съзнание, че дарителят е само един.

И отговорът е един: Движе­нието!

Питам го как технически се дават парите. „Зареждаш на мал­ка частна бензиностанция, но не плащаш“, прошепва събеседни­кът, подава ми ръка и иронич­ната му усмивка сякаш ми казва: „А вие, балъци, какво очаквате, като не плащате?“

ДПС е големият победител в Северозападна България, къ­дето, да повторя, няма нито турска общност, нито мюсюл­мани. Във Видинско вече е вто­ра политическа сила, за него гласуваха 5449 души, което му носи резултат от 21.03 процен­та. На миналите парламентар­ни избори ДПС бе трета сила с 14.56 процента. В Монтана си­туацията е сходна – сега за ДПС са гласували 10 225 души (24.23 %), докато през април 2023 г. то е „заработило“ 9642 гласа (20.04 % ).

Анализирайки изборните феномени, проф. Константинов каза: „В тези избори има само две изненади - прекрасното представяне на ДПС и „Вели­чие“...“

Наистина някои се предста­виха прекрасно в Монтана. От 4 мандата за областта ДПС за пър­ви път може да вземе двата.

Което няма да е изненада. Из­ненадата ще дойде, когато кър­джалийският модел победи в Монтана и ДПС откупи и четири­те депутатски мандата.

Което не става с пари, става с много пари. И с племе, което за сто лева си продава държа­вата, възкръснала от нищото само преди стотина години.

Наивно питам професор Константинов: По кои магнит­ски и евроатлантически стан­дарти пазаруване на гласове в чудовищни мащаби е прекрас­но представяне?