Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 24 (11 юни 2024) Живеем в най-съдбовноto време

Живеем в най-съдбовноto време

Е-поща Печат PDF

Има напълно логично обяснение за проце­са на рязко увели­чаване числеността на натовска военна техника на българска територия. Една положителна особеност е, че руският елит осъзнава много добре противоположността на позициите в България. От едната страна са изпълнител­ната и законодателната власт, а от другата е народът в него­вото мнозинство. Вече дори започва поетапно да проли­чава промяната в публично­то поведение и в някои от най- промитите мозъци. Но този за­вой няма как да бъде взет пред­вид. Свръхадаптивността в този случай ще изяде главите им.

Започва сблъсъкът с реал­ността.

Въпросът е - какво пред­стои? И кога?

Първо от неизбежната константа – какво?

В настоящия си вид Украй­на е държава в минало време. Писал съм го и преди, дори съм го обяснявал през моята гледна точка чрез теоретична карта как точно ще се проме­ни и т. н., но това трябва да се повтаря, съобразено с време­то, в което се случват нещата.

В най-базовия вариант Ук­райна ще бъде лишена зави­наги от излаз на море. В този вариант остава територия, за­ключена по суша и без никакво стратегическо значение за нико­го поради липсата на морски излаз. В политически смисъл тази държава няма да бъде ос­тавена да провежда самостоя­телна политика в каквато и да е посока. Това е част от смисъ­ла на реалполитик. А ние живе­ем във време на преоткрит и до­развит реалполитик.

Всеки следващ вариант е с по-лоши и радикални послед­ствия. Пак в духа на реалполи­тик напълно обосновано е въз­можното договаряне на тери­ториални претенции в полза на Унгария. Дори и на Полша, ако бъде подходено с разум и стъпвайки върху историче­ските уроци и лошите въз­можни последствия, ако разу­мът не отиде там, където му е мястото - в делата.

Пречупването на фронта в Украйна може да бъде сравне­но с пречупването на Вермах­та в края на Втората световна война. Последствията са сход­ни като модел. Фронтът няма да се пречупи само в една точка, а в цял сектор, а след това идва ефектът на доминото.

Неизбежността започна да бъде осъзнавана, което доведе до паника в НАТО.

В крайна сметка Украй­на се превърна в гробище за НАТО. Това беше мястото, къ­дето пряко се сблъскаха натов­ските технологии с руските. Натовските тактики с руските. Проблемът е, че първите са оста­нали в края на 20 век, а вторите се развиват с всеки месец. Всяко поражение или победа се изуча­ва и вписва в новата руска док­трина за водене на война.

Вторият краен извод, поста­вен тук, е, че тази война наисти­на промени цялостното разби­ране за водене на военни дейст­вия в съвремието - от техноло­гичното ниво до внедряването му на практика в поведението на армиите.

ОБРАТНО КЪМ ПАНИКАТА НА НАТО...

Всяко действие по дисло­циране е видяно, а струпва­нето на войски не е признак за военна мощ, а обратно - за военна немощ. Минусът за нас е, че тези лесни цели, резултат от предвидими за руснаците ре­шения, са на наша територия. Всички действия на НАТО в момента напълно нарушават един от основните принципи във военното дело - прикри­тото предислоциране на вой­ски. Румънците си имат тяхна игра, която ще се плаща на от­делна сметка. Очевидно не са си научили уроците на историята.

Пробивът на фронта ще доведе (дори вече води) до прелом в целия конфликт САЩ/НАТО - Русия. В своя до­бър и разумен вариант загуба­та ще бъде призната и ще се седне на официални прегово­ри. Но те ще са по руски усло­вия. В един от лошите варианти загубата няма да бъде призната и ще се премине към ескалация на конфликта. Това е кратко­срочната логика на дислоцира­нето на големи количества во­енна техника на територията на България, Румъния и Гърция.

Дългосрочната логика е България да остане в сфера­та на влияние на НАТО/САЩ с договаряне на голям дял тур­ско влияние след края на кон­фликта, когато и да е той. Във всеки лош вариант загубата за Европа и за НАТО ще бъде с по- големи последствия.

Но всеки вариант - добри­ят и лошите, имат една и съща крайна точка - руска победа и загуба за НАТО. Тази война е историческа ирония, защото за държавите от Западна Европа и НАТО тя е това, което за рус­наците беше Кримската вой­на като изход. Едните са си на­учили историята и я помнят, а другите силово я изтриват и за­бравят, но това не означава, че я няма.

ОСТАВА ВЪПРОСЪТ - КОГА?

Има създадено очакване, че преломът ще настъпи през м. май и ще продължи до ес­ента. Но точно тези очаква­ния създадоха вероятно жела­ния хаос през февруари 2022 г. Правилният отговор е, че всъщност Русия няма време­ва рамка в този конфликт. От нейна гледна точка всеки ме­сец е част от стратегическото задушаване на държавите от Западна Европа. От гледна точ­ка на САЩ това са повече спече­лени пари и забавяне на собст­вените негативни процеси въ­тре в държавата.

Пиша този сбит, дори не­пълен анализ, защото е свър­зан с България. Целта на всеки анализ или действие трябва да бъде свързана и съобразена с българския интерес.

Пак трябва да се повтори - може да се окаже много хуба­во, че през последните две го­дини се случи преброяването и групирането - кой къде стои. Всеки се показа какъв е. Ан­тиелитът се утвърди като ан­тиелит. Тези, които мислим за България - също. Идва време за равносметки и цената, коя­то всеки ще плаща за своите думи и действия.

Време е за хора, които ще съ­умеят да уловят теченията на световната буря в полза на дър­жавата.

Ние сме в нашето най-съд­боносно време.

ЦЕНАТА НА ДОСТОЙНСТВОТО

Въпроси към тъй наречения управнически елит и някои дру­ги, от които зависи бъдещето на държавата ни...

Въпреки че съм напъл­но наясно за мотивацията на различни публични фигури - от социолози и политолози до действащи политици по висо­ките нива на властта в държа­вата, ме хваща яд. Хваща ме яд, както и гняв и изумление как може заради няколко про­бити сребърника да говорят пълни неистини и да убеж­дават обществото, че все пак държавата се развивала?!

Няма как всички да се изне­сете един ден и всички да из­несете децата си. Някои ще оста­нете и ще живеете в резултатите на това, което в момента нари­чате „развитие на държавата“.

Някои ще останем съвсем съзнателно, като създаваме семейства и деца тук, и ще си износим кръста, но сметката трябва да бъде потърсена - и платена.

Отговорност има и бизне­сът, който финансира и под­крепя тези политически и об­ществени фигури, които за­копават държавата. Но съвсем скоро и самият бизнес ще запо­чне да усеща на практика това, което политическият антиел­ит е отгледал. А съм сигурен, че дори вече го усеща на ниво кадри.

Когато правите подбор на кандидатите за работа, сблъск­вате ли се с автобиографии на хора, чиито профилни сним­ки са пред дискотека? Авто­биографии, които нямат точ­ки, запетаи, няма граматика, няма ред? Аз знам отговора, за­щото го виждам - както лично, така и косвено.

Но ударът няма да бъде само върху бизнеса, който ще трябва да търси най-добрия кандидат от най-лошите.

Това отглеждате, това по­ощрявате. Отговорността е обща, на всички нас - на роди­телите, на институциите, които вече са едни кухи структури, които запълват липсите на ка­чество с обучения, семинарче­та и т. н. важното е да върви потокът, на политиците, до го­ляма степен и в медиите, кои­то поощряват напълно без­критично, но добре платено тези процеси.

Задайте си въпросите - как­ви хора ще ви оперират след 5 до 10 години? Какви педиатри ще лекуват децата ви?

А задавате ли си въпроса, че ако се случи истинска воен­на ситуация, дори без обяве­на война, няма дори едно хале или хангар, които да издър­жат бомбен удар и след това да продължат да работят? Няма да има кой да ги възстанови.

Не, вие не осъзнавате това, което се случва дългосрочно в тази територия. Ако го осъз­навахте, нямаше да говорите за икономически растеж, за демокрация и за кокошкарски истории, макар и за милиони.

Няма как всички да се из­несете.Отговорността е обща, цената също ще е обща. Отво­рете си очите, ако можете и ви позволяват.