Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 24 (11 юни 2024) Световната война ще я започне този, който няма какво да губи!

Световната война ще я започне този, който няма какво да губи!

Е-поща Печат PDF

 

Световната война

ще я започне този, който

няма какво да губи!

Антология

Разговор с вятъра

 

Време е в ече дъх да си взема

и да отв оря проз орец.

Стигат ми в сички човешки драми -

моята днес ще г овори.

Никой дори не се е запитал

имам ли време да дишам.

Моята обич със шепи раздавам,

чуждата мъка събирам.

Горя до лу дост всякаква болка,

викам от гняв и не жаля.

Ще ми се в сички да са щастливи!

Себе си слагам на края.

Дворът е пу ст под моя проз орец,

с вятъра аз разг оварям.

В мрака притичва т сенки на хора.

Кой ще ме чу е, не зная.

Гоня до лу дост всякаква болка,

викам от гняв и не жаля.

Ще ми се в сички да са щастливи!

Себе си слагам на края.

Михаил БЕЛЧЕВ

Панко АНЧЕВ

От историята на мо­дерните световни войни се вижда, че те биват започвани от тези, които нямат какво да гу­бят, понеже са по-слаби и по- бедни. Силният, колкото и да е силен, е все някъде уязвим и се страхува, че точно там ще бъде поразен и ще понесе тежки за­губи на хора и материални цен­ности. Поради това предпочита да потърси и намери решения­та в световния конфликт в своя­та икономическа сила и чрез во­енната си мощ да отстрани по мирен път пречещите му про­тивници.

Това, което казвам, звучи като политически и логиче­ски парадокс, но е самата ис­тина и историята го доказва.

Логично е да бъде така!

Силният знае своята сила и уверено я прилага в устройство­то на обществото, в изгражда­нето на материалната и духов­ната база на икономиката, как­то и в поддържането на могъща войска с висок боен дух, най- доброто оръжие, отлично под­готвен и с патриотично съзна­ние команден състав. Могъща­та икономика позволява да се поддържа такова статукво, да се отделят средства и за мирното устройство, и за бойната готов­ност. То позволява на силната държава да черпи свободно от световните богатства, да нала­га своите решения в глобално­то устройство и разположение­то на силите около центъра на управлението на света.

Конфликтите, които сил­ният не може да разреши, защото не всички се подчи­няват на властта му, се прео­доляват в регионални нака­зателни операции, изпълне­ни от него или от друга угод­ническа държава, на която ще подхвърлят после някак­во възнаграждение. Схеми­те са прости и те бяха отрабо­тени успешно от САЩ и т. нар. „Колективен Запад“ през ХХ и ХХI век. Тези схеми позволяват да се провери до каква степен е достигнало недоволството в един или друг регион на света и доколко ефективни са начи­ните и средствата, с които ве­ликите сили успяват да се спра­вят с него.

Кому е нужна световна вой­на, когато има по-лесни и бър­зи начини да бъде изпълнена нейната цел. А и тези начини изключват бойни действия на територията на великите сили и те са предпазени от разруше­ния и сериозни жертви.

Вярно е, че сега е малко по- различно. Но само малко.

Впрочем, световната вой­на днес е ядрената, защото най-великите сили са ядре­ни държави и участието им в подобни войни неизбежно предполага, че някоя от тях, а може и всичките, да използ­ват страшното оръжие. Но да не уточняваме термините, за­щото не в тяхното значение в случая е същността на светов­ните конфликти. Важното е да се помни, че равни с равни не воюват и че войната се отва­ря от този, който търси ре­ванш за мястото, което в мо­мента заема – защото смята, че всички му дължат реаби­литация.

В конфликта в Украйна не виждаме такова съотноше­ние на силите и подреждане на държавите именно като резул­тат от съотношението на си­лите им, нито някоя от тях да претендира за реванш и да е с достатъчно събрана мощ, та да си позволи да опита ра­дикално разрешение. Но и то става с широка подкрепа на държавите, които са засегнати и потиснати от водещата или и те оспорват нейното първен­ство, но не желаят да проливат кръв. Поради което са готови за помагат на този, който се реши да тръгне на бой.

В света днес се извършва гигантска трансформация и смяна на центъра в икономи­ката. А това означава, че вече доминира и политическото претенция за водачество на новите икономически сили. САЩ и Западът губят своето първенство и са все повече принуждавани да признаят, че изостават в темповете на развитие; че изпитва сериозни затруднения и повече не са в състояние да поддържат онова равнище, което доскоро ги пра­веше водещи икономики.

Това е причина за много сериозен конфликт между старите и новите лидери. За­щото да отстъпиш икономиче­ското си предимство, означава да изгубиш и политическото си влияние върху огромната част на земното кълбо. Това вече означава и друг начин на жи­вот, друга степен на богатство и сила, друго място в глобална­та йерархия. Държавата и об­ществото преживяват дъл­бока драма, която нарушава общественото равновесие и поражда амбиции за задър­жане на статуквото – поня­кога „с цената на всичко“. Тези амбиции могат да се превърнат в подтик към реванш, а значи и към война.

Но сега точно такава война не може да бъде предизвикана, защото вече е доста късно, све­тът се е пренаредил или поне се вижда и осъзнава прена­реден и е започнал да функ­ционира по различен начин. Трябва да бъде допусната ня­каква огромна грешка в пове­дението на новите „силни“, за да се породи въпросната при­чина заедно с недоволството и на други държави.

Изместените от мястото им велики държави биха могла да подтикнат някои от малките свои сателити да изстрелят ра­кети, да нападнат със самоле­ти, дори да им дадат ракети с ядрени заряди, за да свършат тяхната черна работа. Подобна провокация сигурно ще пре­дизвика ответен удар, и то вър­ху подбудителя, а не само про­тив изпълнителя. И нищо чуд­но да се появи причината за световна война. Но това е хипо­теза, която е доста груба и не­додялана, за да събере в себе си реална истина и да е необходи­мо да бъде анализирана и ре­шавана като допустимост.

Твърде силен и ускоря­ващ се постоянно е проце­сът на разпад на капиталис­тическата система в Западна Европа, за да се говори за ре­ванш. Там едва удържат оста­налото цяло, което в ръцете им се руши, за да се готвят за ре­ванш и възстановяване. В САЩ е същото.

Откъде тогава ще дойде подтикът за война и възста­новяване на статуквото?

Колективният Запад втъл­пява на своите общества, че той ще дойде от Русия. След като победяла Украйна, щяла да се насочи към Европа и да я унищожи. Дори руското ръко­водство да има подобни налуд­ничави идеи, защо й е война, когато тя и с мирни средства, чрез икономиката и увеличава­щото се политическо влияние ще стори това без жертви и на­празни разходи.

Кризата, която специал­ната военна операция на Ру­сия в Украйна озвучи и изве­де на преден план, е призва­на да реши цивилизационни проблеми и да очертае нови­те линии на зоните на влия­ние на великите сили. Пора­ди това именно тя трябва да завърши по естествен и без­спорен начин, за да се отвори широко вратата на новата епо­ха и глобалните процеси да за­почнат своето ново начало.

Една световна война ще ги прекъсне и ще наложи нови акценти, а подобни от­клонения историята не би допуснала.

Затова и аз мисля, че све­товната война е все още да­лечна, защото няма причини и субекти, които да я предиз­викат и започнат!