Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 19 (14 май 2024) За какво плачете, лицемери!

За какво плачете, лицемери!

Е-поща Печат PDF

Цялата нация е жертва на колосална измама. Но не някой друг, а по­литическите грешни­ци, авантюристите, тези, кои­то пред очите ни разрушиха, разпродадоха и ограбиха Бъл­гария, сега търсят „справед­ливост“. Вижте заглавията на вестниците, които ги обслуж­ват. Чуйте речите на политиче­ските демагози. Иска се строга отговорност за това, че се за­тварят предприятия, че рас­тат цените. Заедно с тях хиля­ди объркани хора питат: къде е държавата? Защо не се наме­си правителството?

Ние няма да се присъединим към общия вой и проклятия, които се отправят към прави­телството на Жан Виденов. А ще кажем: Господа, вие сте обър­кали адреса! Виновниците за националната трагедия са дру­ги. Жан Виденов сам бере гор­чивите плодове на правител­ствата, които наследи, и се оп­итва да задържи българската икономика и държавност да не рухнат окончателно.

Това, което ще разкажа, е една от най-тъмните и позор­ни страници в историята на България. От нея се проследя­ват източниците за трагедия­та на нашия народ и печатът на правителството. Знае се вече кога и кой заложи мината, която взриви нашата икономи­ка и наруши социалното равно­весие в България.

Пред мен е обемист том с необикновен за нас формат, озаглавен „Доклад върху про­екта за икономически растеж и преход към пазарна иконо­мика в България“.

Както е отбелязано, докладът е подготвен от фондацията на Националната камара на САЩ под ръководството на Ричард Ран и Роналд Ът. Това е т. нар. „Програма „Ран и Ът“.

Върху доклада са работили два екипа: американски и бъл­гарски.

Тъй като още в началото се срещаме с някои странности, ще започнем с тях. Предисторията на доклада е обгърната в тай­на. Кой конкретно го е поръ­чал и договорил – също е не­известно.

Това, което се знае от пред­говора на самия доклад, е, че се е работил през 1990 г. по поръчение на правителство­то на покойния Андрей Лука­нов. Задачата, която е получена от американския екип, е фор­мулирана още във въведението: „По подобие на новоосвободе­ните си съседи България е из­брала пътя към демократич­ния капитализъм и е напра­вила редица важни стъпки в тази насока, но има да се вър­шат още много и много неща. Признавайки тоз факт, ново­то правителство на България се обърна за съдействие към фондацията на Националната камара на САЩ.“

Може би за пръв път сега гражданите на България и осо­бено българските социали­сти ще разберат, че някой от собственото им социалисти­ческо правителство още през 1990 г. е избрал пътя към капи­тализма като тяхно бъдеще. И е поръчал на един институт на САЩ да разработи цялата тази операция. Този ход е извършен тайно и зад гърба на обикно­вените привърженици на со­циалистическата идея, защо­то тъкмо по това време, когато с едната ръка се чертае пътят на капитализма, с другата се пише програмата на БСП за изборите през 1990 г.

В нея се казва, че България трябва да бъде „демократична социалистическа държава“.

Тази измама не е толкова дълбоко законспирирана, тъй като доклада на Ран и Ът е раз­даден по един екземпляр на депутатите, а след това минис­тър-председателят със слово е защитил постановките му. Една година по-късно обаче сло­вото на Андрей Луканов не може да се „намери“. А съществува­нето на доклада се отрича, как­то е станало на партийна кон­ференция в началото на 1993 г. в Пловдив. Тогава на поискани­те обяснения от Андрей Лука­нов и Георги Пирински какъв е този доклад и какво има в него Андрей Луканов замълчава, но Пирински категорично отри­ча съществуването му и нари­ча всичко казано по този повод „инсинуации“. По-късно А. Лу­канов се обръща към инициато­ра на питането и с насмешка му казва, че той не притежава този доклад. Отговорът е: „Притежа­вам не един, а два екземпляра от този доклад.“ Сега този втори доклад стои пред мен и цити­рам по него. Какво научаваме по-нататък от доклада? Екипът от американски съветници се състои от 34 души. Български­те съветници са общо 29 и по доклада работят през втората половина на 1990 г. Ако Жорж Ганчев би видя списъка на тези „съветници“, може би щеше френетично да извика: „Ето я синьо-червената мъгла!“, въпре­ки че това ще бъде много опро­стено тълкуване какво е събра­ло „сини“ и „червени“ в един общ работен колектив.

В екипа от страна на БСП работят: проф. Иван Ангелов – като главен икономически съветник на министър-пред­седателя, Димитър Костов – сегашният министър на фи­нансите, Атанас Папаризов – сега министър, Стефан Сто­илов – по същото време ми­нистър на икономическата ре­форма, а Стою Дулев, Найден Найденов, Георги Панков, Ди­митър Шопов са заместник- министри в правителството на Андрей Луканов.

От страна на СДС ръка за ръка с американците са „съвет­ниците“ Иван Костов, Вен­цислав Димитров, Огнян Пи­шев, Боян Славенков, Иван Пушкаров – всичк видни де­ятели на „риформата“. Заед­но с други и в компанията с Емил Хърсев, Тодор Вълчев, Христина Вучева.

Читателят ще види какво е сътворил българският екип, под какво се е подписал. След като в увода е записано, че „на­стоящият доклад е кулминаци­ята на положените от тях уси­лия“. За всичко, което са напра­вили и за което са се съгласили, нашите юнаци се нареждат на опашка пред касата на прави­телството и получават общо 100 000 долара. Не левове, а до­лари! Същите долари, по липса­та на които правителството обя­ви мораториум по плащанията.

Глава първа от доклада, оза­главена „План за действие в Бъл­гария“, съдържа главното в пос­ледващите разработки: Преди всичко откроява се изискването „Замяната на сегашната сис­тема на управление с друга, ос­новаваща се на частната соб­ственост“. Затова е записано и изискването: „България бързо трябва да приеме всеобхватна­та програма за приватизация на своите повече от 2200 дър­жавни предприятия, на земе­делските стопанства и хиляди­те малки обекти в сферата на търговията и обслужването.“

Приватизацията не се тъл­кува както технология, как­то се опитват да ни залъжат ня­кои нейни емисари. Точно тези глашатаи на приватизацията ни внушават, че при нея чис­то и просто „лошият“ стопа­нин – държавата, се заменя с „добрия“, „грижливия“, „енергич­ния“ частен собственик. Тази измама обаче е само за наив­ниците, защото точно е запи­сано: „Приватизацията преди всичко и най-вече е политически процес с икономически последи­ци“. Определението, че процесът е политически, отговори ясно, че приватизацията в България е свързана с въпроса за властта, и то на една нова формация от частни собственици, коя­то трябва да наследи, или по- просто казано – да присвои цялото натрупано обществе­но богатство, създадено от на­цията като колективна собстве­ност. Авторите на доклада са записали още по-точното оп­ределение: „Приватизацията е процес, при който предприя­тия и авоари се прехвърлят от държавата към собственици и ръководители от частния сек­тор.“ Както се казва – и слепе­цът трябва да прогледне с каква цел е замислена приватизацията в тревожната 1990 г.

Всичко става по-късно, ко­гато сравним замисъла в докла­да „Ран-Ът“ с това, което стана в българското село след приема­нето на този доклад. Записано е: „Крайната цел е цялата земя, използвана за селскостопански нужди, природните ресурси, до­битъкът, селскостопанските структури и оборудване в Бъл­гария да преминат в частна собственост… Изключител­но важно е процесът да преми­не бързо. За това се препоръчва 1 март 1991 г. да бъде крайният срок, до който цялата селско­стопанска собственост (земя, структури, добитък и оборуд­ване) да е в частни ръце“.

Никой никога вече не може да отрече, че разрушаването на сел­ското стопанство в България бе преднамерено и извършено със зашеметяващи темпове, пред­видени от американо-българ­ския екип на Ран и Ът. Набър­зо приетият Закон за земята и ликвидационните комисии трябваше да извършат погро­ма над селските кооперации с разграбването на огромни бо­гатства. В този грабеж повече бе разрушението на стопан­ски дворове, сгради, напои­телни системи и др.; отколко­то елементарното присвоява­не. Но не се ли е целяло именно това, когато са поставяни фа­тални срокове за ликвидира­не на кооперациите? Най-после трябва да кажем, че стихията на грабежа не се ограничава дори и със селското стопанство. В един друг текст е казано: „Препоръч­ва се всички гори и ловни резерва­ти да се предложат на продаж­би чрез търгове. Приватизация­та на горите може да се приеме като втори етап, може би годи­на по-късно след приватизация­та на селскостопанското произ­водство.“

По Плана „Ран-Ът“ размахът на разрушаването на българ­ската държава е всеобхватен. Най-напред държавната власт трябва да се отстрани от ико­номиката на страната и за тази цел се предвижда да се проме­ни Конституцията. Според доклада трябва да се отнемат всички права на дър­жавата да бъде собственик. Пре­махва се понятието „колектив­на собственост“. Нещо повече – иска се премахването на оня член от Конституцията, с кой­то българските граждани се задължават да защитават об­ществената собственост. С по­следната поправка широко се отварят вратите за всички ви­дове посегателства – кражби и разрушаване на национално­то колективно богатство, без някой да носи отговорност да това.

По приетата Програма дър­жавната власт генерално е из­хвърлена на бунището. Пункт по пункт се отменят отделни изисквания на Указ 56:

. Отменят се членове 83, 84, 85 от Указа и се заменят с те­кста: „Държавата няма да се намесва във функциониране на икономиката.“

. Отмяна на чл. 119 (3) с из­искването: „Държавата няма да се намесва в процеса на фор­миране на цените.“

. Отмяна на чл. 119 (4), като се забранява на Министер­ския съвет да се намесва дори за цените на стоките от пър­ва необходимост“, „някои суро­вини и енергийни ресурси“. Без критиците на правителството да подозират, този вид забрани ограничават държавната власт да установява „твърди“ цени на основните хранителни стоки, на енергията и горивата.

. Отмяна на чл. 64, с което се лишава държавата да уп­ражнява контрол на цените.

В „Плана за действие“ на Ран и Ът намираме чудовищ­ни текстове, които все пове­че проясняват спекулативна­та стихия, заливаща България. В един от текстовете на плана се иска премахването на чл. 50 от Указ 50, в който се пред­виждат санкции срещу спе­кулантите. Странното е, че се иска премахването от указа на обяснението какво е това „спе­кулативна дейност“ и понятие­то „незаконна печалба“. Залича­ват се текстовете, с които се за­бранява „препродажбата на де­фицитни стоки“ и „укриването на такива стоки“.

Програмата „Ран и Ът“ е ог­ромна интелектуална терито­рия, осеяна със законодателни мини и вълчи ями от забрани, които рушат българската ико­номика и рушат всяка дър­жавна власт.

Записани са забрани за бъл­гарската държава при про­веждането на собствената й външнотърговска дейност. Дават се права на чуждестран­ните фирми за всякаква сто­кова агресия на българския пазар. Цялата социална прак­тика на българската държава е ликвидирана, като се отне­мат правата на трудовите ко­лективи в предприятията. Си­гурно не е изненада за големи­те приятели на „демокрацията“ Тренчев и Кръстьо Петков, но в програмата няма и ред за профсъюзите и нито дума за Тристранната комисия. Обра­тно – категорично се забраня­вана държавата да индексира заплати пенсии. Подобно инде­ксиране изобщо не се препоръч­ва и се настоява одри правител­ството да отмени собствено си постановление от 1 септември 1990 г., което то бе избързало да приеме във връзка с пови­шаване на заплатите и пенси­ите.

Не можем най-после да не споменем какво ни се обещава, след като извършим всички раз­рушителни операции със собст­вената си икономика и държа­ва: „В прехода към пазарна ико­номика не може да ес мисли за запазване на досегашното жиз­нено равнище. То неминуемо ще спадне, каквито и мерки да се вземат…“

Чувате ли добре, седесарю, г-н Костов? Слушат ли ни ре­човитите обвинители на пра­вителството, които някога по­лучиха по 30 сребърника, за да разрушат собствената си дър­жава? Ето затова е възмутител­но, когато същите тези хора оп­лакват мизерията на българина. За какво плачете, лицемери? За какво е този театър пред очи­те на покрусена България? Не сте ли вие, които вързахте ръце­те на правителството и стъпка­хте с краката си всяка държав­на власт, а сега искате от тях по­мощ и закрила?

Планът „Ран и Ът“ е с огро­мни последици за живота на българската нация през послед­ните 6 години. За десните сили, групирани около СДС, за пар­тиите реституцията и монар­хията, за Желю Желев – това е готовата идеология и практи­ка на либерализма и монета­ризма, които те с радост пре­гърнаха.

Тежки поражение на българ­ската икономика бяха нанесени с това, че почти всички прави­телства прилагат части от този план и законодателството на България бързо бе привеждано в съответствие с препоръките на плана.

Всичко това се върши не само по собствено убеждение на част от българските дър­жавници, но и чрез натиск и диктат на международните финансови институции и гру­пировки.

Опасността от Плана „Ран и Ът“ бе осъзната от една част от ръководството на БСП и при поддръжката партийните маси курсът от 1990 г. бе про­менен, ръководството на пар­тията бе обновено, но и новото ръководство на БСП остана в плен на стихията, инерцията и безизходицата, която се създа­де в първите години на „промя­ната“.

Ако искаме да сме откровени докрай, трябва да изкажем на­шата убеденост, че докато Пла­нът „Ран и Ът“ е вече скрит от очите на любопитните, част от българските му съавтори са активни политически фигури. Някои са открити либерали и монетаристи, като Иван Кос­тов, но други, от средите на БСП, са приели вече „по-соци­ална“ окраска. Имаме подозре­нието, че точно тези хора тлас­кат Виденов към тресавище­то. Докато други, пак от същите тези среди, крещят: „Жан, върви си!“