Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 18 (7 май 2024) Тъжната картина край нас и в света

Тъжната картина край нас и в света

Е-поща Печат PDF

В последно време изби­рам да запазвам по­вече мълчание по об­ществените въпроси, защото вече устойчиво на­блюдавам акумулирането на твърде много празнословие.

Но не от антиелита, който управлява държавата и е дока­зано некадърен, неадекватен, но и свръхкорумпиран.

Но забелязвам твърде мно­го празнословие от хора, кои­то в последните години успяха да натрупат обществено влия­ние и присъствие в качество­то си на експерти, на лично­сти, които опитваха да изгра­дят равенство между своето име и тежестта, която то носи. Настъпи необратимо залита­не, което вероятно е било за­кономерно. Напускане на по­лето на разума, а дори и на чистия дух и разкриването на реалните намерения.

Едно от най-вредните дейст­вия спрямо това нестабилно, болно общество е създаването на очаквания. Създаването на очакването, че всеки момент ще настъпи справедливост, защо­то някой е носител на свръх­знание, на свръхкомпетент­ност, а всъщност това е само обикновена пропаганда, коя­то обаче попада на плодород­на почва.

ЛОШО СЕМЕ НА БОЛНА ПОЧВА.

Това, което пиша и говоря публично от половин десетиле­тие, и позицията, която защита­вам и съм застанал с името си не просто чрез празнословие, а чрез своите действия, е, че на Бъл­гария, но и на обществото му липсват две неща - посока и цел. Няма национална посока, защото няма нито една дълго­срочна национална цел. Дори вече трудно може да се говори за еднородност на нацията. Мо­ите действия винаги са били по­следователни както спрямо въ­трешните политически субекти, но така и към чуждите държави и контактите, които изграждам лично в полза на България.

Не крия и никога не съм крил намерението си да участвам с по­литическия опит за решаване на националната катастрофа. Но бих се свързал единствено със сериозни хора, които са носи­тели на последователност в ду­мите и действията си. И които не празнословят, за да капи­тализират впоследствие влия­ние. Нямам време за губене.

Със съжаление виждам, че дори при познати и хора с ня­каква дълбочина на погледа все по-често желаното се приема за реално. И то вероятно е с пълно ясно съзнание, но с една основ­на цел - създаване на очаквания в част от обществото, което ще бъде подведено.

Също със съжаление виж­дам и свръхочаквания към външни фактори, които ще бъдат повратна точка в меж­дународните отношения и ще разхлабят примката около България.

Един от тези външни фак­тори, към които виждам дори прехласване, но и дори на­ивност, която би трябвало да е надживяна като слабост от хора с опит, са предстоящите избо­ри за президент в САЩ. Твър­де много люде създават антипа­ралел между Байдън и Тръмп. Виждат във възможното ново преизбиране на Тръмп успо­кояване на процесите в света, преразпределяне на сферите и т. н. Голяма грешка.

Политиката на САЩ е над­президентска, надпартийна, тя не се ръководи от логиката на разума, а от логиката на парите и паричните потоци. Ако САЩ признаят загубата в тази нео­бявена световна война преди настъпването на голям сблъ­сък, означава свиване на тех­ните вече завоювани паза­ри за износ на продукцията от техния военнопромишлен комплекс. Означава загуба на пари, а оттам като следствие - влошаване на вътрешната ситу­ация в страната.

НЯМА ДА ИМА РАЗВЕДРЯВАНЕ.

Първо, Тръмп вече офи­циално изрази позиция по Втория фронт на необявена­та световна война - Близкоиз­точния, или Иранския, както аз го определям. Позицията на Тръмп е много по-катего­рична от позицията на демо­кратите и тя е изцяло в полза на Израел.

На 6 декември 2017 г. имен­но президентът Тръмп подпи­са официалното признаване на Йерусалим като столица на Израел и нареди официалното преместване на американската дипломатическа мисия от Тел Авив в свещения град.

По времето на мандата на Тръмп беше предизвикан спра­ведливият гняв на Иран, когато беше наредено убийството на ген. Солеймани, и именно тогава отношенията навлязоха в спи­ралата, която води до настояще­то.

Близостта между Иран и Руската федерация стана публична едва след 2022 г., но всъщност тя беше последова­телно развивана в същата по­сока поне десетилетие назад. Вие видяхте процеса, когато той беше изведен на повърхността. В момента иранският въпрос и фронт са неразделни от ук­раинския при формирането на новата архитектура на си­гурност в света. Ще го напиша още по-ясно - те са неделими.

Установяването на нов све­товен ред ще се случи един­ствено при паралелното ре­шаване на всеки един от от­ворените фронтове срещу САЩ. Световният сблъсък не е на едно ниво. Той е многопла­стов и освен традиционния кон­фликт за ресурси, тяхното пре­разпределение и пътищата, по които се пренасят, той е и духов­но-цивилизационен.

Тръмп може да създаде илю­зия за решаването му, но не и реалност. Омекотяване и заба­вяне - да, но не и решаване. Осо­бено от елит, който не познава дълбочината на Близкия Изток - на арабския свят и на перси­те. Един детайл, който е свързан с този казус. Големите медии в САЩ значително промениха риториката си спрямо Доналд Тръмп. Тя вече е положителна, дори публикуват без редакция социологическите изследва­ния, които го определят като фаворит на изборите за пре­зидент.

Това е много фин момент за прихващане. Големите ме­дии в САЩ са изцяло зависими от дълбоката държава, те са ней­ният инструмент. И когато на­стъпи подобна значителна про­мяна в представянето на Тръмп, съчетана с категоричната му произраелска позиция, вече из­разена публично - означава, че е настъпил момент на договорка. Разбрали са се. Тръмп не е бо­рец срещу дълбоката държа­ва. Той е нейно разклонение и продукт, който е използван спо­ред нуждата и необходимостта за постигане на конкретна цел.

КАТО ОБОБЩЕНИЕ.

Световната война тепърва ще се заплита, блоковете вече са твърде отчетливо оформе­ни, но тя не е като предходни­те две. Преплитането по мно­жество нива е твърде голямо. Дори резултатът от нея няма да бъде разплитане, а просто промяна на субектите, които контролират плетката. Амери­канската голяма политика е над­президентска и надпартийна, а в момента те са в своя прело­мен момент като общество, кое­то страда от липса на истински лидери, което се бори със себе по всяко едно значимо ниво - пол, раса, себеприемане, новата действителност в света. Всеки, който предвещава гражданска война просто защото се случват протести тук и там или са събо­рени този или онзи паметник, е наивник и гледа повърхностно. Хората страдат от собствената си представа за време и греш­но пренасят съдбата на им­периите върху един човешки живот. Римската империя заг­нива 200 години, докато дос­тигне своя разпад, Османска­та империя е болният човек на Европа и е изкуствено под­държана в цялост също два века. А този гигант все още е необходим на света и никой няма да позволи неговото раз­падане, не и сега.

Световният конфликт е твърде дълбок, за да бъде ре­шен от човек като Тръмп. Той носи голяма отговорност за от­варянето на втория фронт сре­щу САЩ.

А СЕГА ОБРАТНО КЪМ БЪЛГАРИЯ.

Въпросът с мигрантите не е просто проблем. И той няма как да бъде решен от хора, които плашат обществото, като си придават свръхваж­ност. В най-лошия случай ще си предизвикаме изкуствено още едно ниво на разделение. Този проблем е създаден от не­кадърните управници на дър­жавата и единствено тя би има­ла лостовете да го разреши. Но тук е моето съмнение, отчасти информирано съмнение.

Държавата вече няма прак­тически лостове да върне тези хора никъде, освен чрез разби­рателство с Турция.

ГЛЕДАЙТЕ КЪМ ТУРЦИЯ.

Забележете активността през последните месеци. Посещения на средно и най-високо държав­но ниво. Но и тези срещи, кои­то предстоят през тази година. Ключът се крие в Анкара, във външния министър Хакан Фидан. Нашите управляващи некадърници просто не разбра­ха как сами сготвиха себе си.

Всички, които в момента опитват да пробият в полити­ческото пространство чрез не­престанно говорене по темата, вече олекнаха значително.

Освен това забележете ри­ториката в големите медии спрямо чужденците, които се заселват в България. Тя е из­цяло положителна. Това също не е случаен процес.

Излишният елемент от тази картина е един - българи­те, които са хомогенно общество от различни етноси. За тези, кои­то имат интереси към България, е важна територията и заселва­нето й с правилни елементи.

Като коментар ще насоча вниманието на читателите към една моя предишна публикация за дълбочината на демограф­ската катастрофа в страната - за броя на родените бебета в България през 2023 и 2022 г. Всеки сам да свърже нещата.

Един детайл за финал: Бъл­гария е в икономическа реце­сия. Тринадесет последовател­ни месеца имаме отрицателни нива на индустриалното про­изводство. Едно от условията за наличие на техническа ре­цесия са три последователни месеца.

Твърде много за обхваща­не в рамките на една публика­ция. Вече наистина дотежава да се гледа тази тъжна карти­на на българските обществе­ни отношения. Всеки сам да си тълкува написаното. Целта на онова, което правя, не е да звучи гръмко, за да събира оп­ределен брой харесвания, а да върши работа в полза на тази държава и нейното бъдеще - децата.