Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 18 (7 май 2024) Новата катастрофа на Германия

Новата катастрофа на Германия

Е-поща Печат PDF

Драги приятели,

Радвам се в това прекрасно време да съм отново сред вас, сред тези, които са решили да вземат участие в този граждан­ски диалог.

При цялата сериозност на ситуацията ние не трябва да губим чувството си за хумор. Длъжни сме да гледаме винаги напред.

Нашето искане и стимул е осъществяване на обрат в поли­тиката към нуждите на населе­нието в страната, което сега е из­вън полезрението на установе­ната политика.

Три четвърти от герман­ците нямат доверие в поли­тиката водена от правител­ството. И което е още по-лошо, те нямат доверие нито на по­литиката, нито на полицията,

COVID-19 кризата. Къде е от­говорността за противокон­ституционно затваряне на хора за отказ от ваксинация? Кой ще отговаря за загубеното поколение от подрастващи, на които им беше забранено да иг­раят на детски площадки и бяха задължени да носят маски. Няма отговорни. Ето защо в Бундеста­га е нужна алтернатива и това е AfD. Защото ние искаме да пое­мем отговорност и това безраз­съдно поведение най-накрая да бъде прекратено.

Нека го кажем направо. ХДС е партията, която разруши страната. Тяхното тщеславие свежда отговорността им до гледане на пъповете си в Бун­дестага. Представете си! Лега­лизиране на канабиса и без­платното му пушене за всеки. Как могат да търпят това? Що за политика се прокарва тук?

ПРОБЛЕМЪТ С ОБРАЗОВАНИЕТО

Току-що разбрахме плачев­ното му състояние. А преди вре­ме Германия беше лидер в об­ластта на образованието. Как­во е обучението днес. Децата не умеят правилно да говорят, да смятат и да пишат. Те даже не изучават книжовен немски език в училище. Кулминацията през тази седмица е пренебрег­ване на правописните греш­ки, за да не влияят на крайната оценка. Някой да е поел отго­ворност? Но вместо това на де­цата, навършили 14 години, се разрешава 1 път годишно да избират своя пол.

Защо казвам всичко това? Защото това е резултат от без­умна, съвсем погрешна поли­тика, с която ние възнамерява­ме да приключим. Децата ни из­растват и вие не можете да на­правите нищо срещу този факт. Но държавата ги възпитава така, че те получават образова­ние (особено тук в „зеления“ Ба­ден-Вюртемберг), което ги пре­връща в идиоти.

Нека хвърлим поглед към отговорността за деиндустриа­лизация на Гемания. Кой носи отговорност за забраната за из­гаряне, за напълно погрешна­та енергийна политика на стра­ната? Германия се превърна в призрак на енергийна поли­тика в очите на цял свят. Нито една развита страна не постъп­ва по този начин. Напускането на компаниите води до загуба на стотици хиляди работни мес­та. Резултатът от енергийния преход е гигантско, най-скъпо разрушаване на енергийната инфраструктура. Току-що ни разрешиха да отбележим 1 го­дина от забраната за атомни­те електроцентрали. Вместо тях се пуснаха в действие де­сетина въглищни централи. Действително те са най-съвре­менни и модернизирани. За­това пък внасяме ток от атом­ни електроцентрали в чужби­на. Това не е отговорна полити­ка. Ето защо ние твърдим, че е необходима диверсификация на нашите енергийни пред­ложения, а това води отново до използване на атомни електро­централи.

АМИ ЕВТИНИЯТ ПРИРОДЕН ГАЗ?

Къде е разузнаването, ох­раняващо удвоеното подава­не на газ от Северен поток? Къде се загуби то? Само без­гръбначна страна и прави­телство могат да позволят жизненоважна енергийна структура да им бъде взри­вена под носа. При това раз­личните интереси са очевидни. Ние се нуждаем от газ, от ев­тин природен газ. Това не оз­начава, че през цялото време природният газ е изгодна ком­пенсация на енергийния пре­ход, който така и не заработи. Индустриалната държава може да си позволява това.

Само ако вие сте съвсем глупав, не можете да осъзнае­те това. Ако имате насреща си зло и знаете за него, но не дейст­вате и директно го признава­те, то вие сте престъпник.

За т. нар. ВЕИ. Енергия­та на вятъра и слънцето не може да бъде достатъчна. Ако не духа вятър и не грее слънце, значи няма да има и производ­ство на ток. За сериозно произ­водство в развита държава като Германия, това е катастрофал­но.

Аз продължавам да се при­вързвам към дървото, което не искам да бъде отсечено. Всич­ки ние трябва да се привър­жем към стари дървета, за да не могат тези луди „зелени“ да продължат да изсичат нашите гори.

Кой ще поеме отговор­ността за последствията от масовата миграция и масова­та престъпност? Тази седмица беше публикувана полицейска­та статистика за престъпността. Не желая да влизам в подроб­ности. Аз просто внимател­но записах колко струва из­дръжката и натурализацията на тази маса неквалифицира­ни мигранти. Оказа се 6 три­лиона (по-точно 5800 млрд.) евро. В едно от предишните си изказвания запитах министър Хабек ( министър на икономи­ката, б. пр.) „Може ли да смя­та в трилиони?“ Един трили­он има 12 нули! Полицейската статистика на престъпността след поканата на г-жа Меркел е катастрофа, това е драма. Откриха границите и ги оста­виха отворени.

Работила съм във Франк­фурт. Това е провален град. Не ти се иска да слизаш от влака и да излизаш от гарата. Именно затова един английски вестник публикува предупреждението: „Хора, не пътувайте до Франк­фурт! Там могат да ви се слу­чат неприятни неща.“ От 2015 г. в страната бяха изнасилени 7000 жени. Насилието е насо­чено главно срещу жени. Да, тези хора в правителството на­пълно дискредитираха ситуа­цията с безопасността в наша­та страна.

Позволете ми да кажа още нещо за общата отговорност за разпалване на войната, водеща се в страната. От зам.- председателя на Бундестага г-н Екарт получих обвинение, че разпалвам война в общество­то. Но спиралата на насилието ескалира. Това правителство ни поставя в положение, не­отговарящо на изискванията за безопасност, тъй като Гер­мания се явява главен дос­тавчик на военна техника и финансова помощ за войната в Украйна, от която може да се разпали Трета световна война. Това е правителство на вой­ната.

И когато слушам техните речи в Бундестага, си мисля как да забравя тези хора, произна­сящи подобни агресивни речи, които така силно влошават на­шия живот. Тяхното мислене е черно-бяло. Те съвсем преду­мишлено демонизират една­та страна и превъзнасят дру­гата. Това не приляга на се­риозна политика. Германия трябва да бъде неутрален по­средник в тази ужасна вой­на. Тук приемам моята отго­ворност. Тези хора си играят с нашия живот. Нека се опитат да изпратят обратно на фронта намиращите се у нас украински емигранти. Нека сами­те те да отидат да служат там, нека, ако пожелаят, да изпра­тят децата си в Украйна.

Накрая няколко думи за една

И ОПАСНА ПЕРСОНА

Мари-Агнес Щрак Цимер­ман ( председател на Комисия­та по отбраната в германския парламент, б. пр.). Да се надя­ваме, че добрите хора ще пре­живеят провала на своята пар­тия (СДП) на изборите. Изви­нете ме, но ако зависеше лично от мене, смятам, че тази жена трябва да понесе отговорност за всичко, което говори. Нека тя да яхне една ракета „Та­урус“, да полети с нея към Ук­райна и да не бърза да се връ­ща оттам.

Моето хоби и страст са ис­торията и историческата до­кументална литература. Сега препрочитам Средновековие­то. В ръцете ми е книга, от коя­то мога да направя извода, че историята се повтаря. Трябва да познаваме историята си за да можем да мислим с катего­рии като исторически цикли независимо от използвания инструментариум. И се опася­вам, че можем да се натъкнем на неща, чието контролиране няма да е по силите ни. Но от друга страна аз съм убедена, че АfD е единствената партия, която може да спре катастро­фата, да каже „Stop!“. Защото механизмите от Среднове­ковието са останали непро­менени. Искам да ви покажа книгата „Принципи на воен­ната пропаганда“ на британ­ския автор Артур Посомби, написана по време на ПСВ и издадена през 1928 година.

ПРИНЦИПИ НА ЛЪЖАТА, ФАЛШИФИКАЦИЯТА И ПРОПАГАНДАТА.

Те са изложени в 10 пра­вила. Струва ми се, че ще ви се сторят познати, защото всичко това се случва и днес.

Ние не искаме война. Ло­шите я започнаха първи.

За войната е виновен само противникът.

Лидерът на противника е същински дявол, душевно бо­лен и продажен човек.

Ние се сражаваме за пра­вото дело, а не за икономиче­ски интереси.

Врагът преднамерено из­вършва жестокости. Ако ние правим грешки, то те са слу­чайни.

Врагът използва забране­но оръжие.

Нашите загуби са незна­чителни, но тези на против­ника са огромни.

Нашето дело се подкрепя от художниците и интелекту­алците.

Нашата мисия е свещена.

Който се съмнява в наша­та достоверност, е предател.

С това завършвам. Ние по­ехме задълженията на изпра­вително заведение за Феде­рална република Германия. Ние искаме да управляваме и ще управляваме, защото ис­каме да спасим тази страна. Това е нашето твърдо убеж­дение.

Искрено ви благодаря!