Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 17 (28 април 2024) Непоносимата лекота на „промяната“

Непоносимата лекота на „промяната“

Е-поща Печат PDF

Колко прозорлив се оказа президентът Румен Радев, кога­то, връчвайки преди 10 месеца мандат за съставяне на правителство на кандидата за премиер от ПП-ДБ Николай Денков, му пожела да не го ре­ализира! За съжаление, опия­нилите се от власто-евролюбие мишоци с научни титли и уж харвардски дипломи скочиха направо в устата на угоените котараци Борисов и Пеевски и техният опит за летене завър­ши безславно за тях и плачевно за България.

И след като пропиляха нови девет месеца време на страната, я изправиха пред конституционна и политиче­ска криза. Сега пищят, че слу­жебното правителство на бив­шия гербав председател на НС, после шеф на Сметната палата Димитър Главчев било доми­нирано от ГЕРБ и провежда­ло поголовни чистки на ка­дрите на ПП-ДБ в ДАНС, МВР, регулаторните органи и дър­жавните енергийни и дру­ги дружества. Заслужихте си всичко, което ви сполетя, ди­летанти! Лакомията и нека­дърността ви изядоха главите. Ако служебното правителство на Главчев ви прилича на гер­берско-депесарски приют за прибежчици от собствените ви партии и бухалка за останали­те ви верни, заслугата е ваша. Както са ваши и „предатели­те“, като Георги Гвоздейков, Кирил Вътев, Александър Йо­ловски, Румен Спецов и дру­ги, които се съгласиха да слу­жат на Борисов и Пеевски. За капак, след като за броени дни Димитър Главчев изгуби до­верие в двама министри, - на външните работи Стефан Ди­митров, и на земеделието Ки­рил Вътев, той по „случайно съвпадение“ с критиката на Бо­рисов за недостатъчно острата позиция на Стефан Димитров към Русия поиска оставката на бившия ни посланик в Черна гора. И, решил да сложи край на цирка за „независимост­та“ и „равната отдалеченост“ на кабинета от политически­те партии, направо предло­жи поста министър на външ­ните работи да бъде поверен на заместник- председателя на ГЕРБ Даниел Митов. Ако президентът откажел да по­дпише указ за трампата във външно министерство, той щял да носи отговорност. Ос­таваше да го заплаши с им­пийчмънт заради поставя­нето под заплаха на евроат­лантическата ориентация на България. Ерго, има Даниел Митов като външен минис­тър, има евроатлантическа ориентация; няма Даниел Митов – няма евроатланти­зъм, а направо евразийска, сиреч пропутинска ориента­ция! За руския газ, който тече през България по 480 кило­метровия „Балкански поток“ - нито дума! Паметливи ана­лизатори припомнят, че през 2014 г. същият този Дани­ел Митов като гербав минис­тър на външните работи увол­ни брата на Стефан Димитров. Но никой не говори вече за аферата с доставката на ко­муникационна апаратура за посолствата, заради която от външно министерство отгър­мя заместникът на Митов. По­сле той беше оправдан от съда, но какво от това? И този пудел на Борисов и Сорос, харесван и от Делян Пеевски, ще органи­зира провеждането зад грани­ца на честни и прозрачни пар­ламентарни и европейски из­бори на 9 юни! Знаем как ГЕРБ и ДПС „честно и прозрачно“ привличат гласоподаватели от чужбина.

На 9 юни ще видим в дейст­вие същите изборни „шмен­ти-капели“, макар и без Ми­тов начело на МВнР. Впрочем, той правилно прецени цялата нелепост на своята кандидату­ра и на 19 април обяви, че се отказва да става външен ми­нистър. Но изтъкна, че след по­правките новата Конституция не пречела политически анга­жирани лица да бъдат минист­ри в служебни правителства. С което потвърди, че кабинетът „Главчев“ е политически. Все пак отказът на Митов от учас­тие в поредната за него изгубе­на кауза, освен знак за реали­зъм, е и едно от малкото добри неща в политическата му кари­ера. Премиерът Главчев също призна нелепостта на своето предложение за Митов и на излизане от срещата си с пре­зидента Румен Радев заяви, че старите министри продължа­ват да изпълняват задължени­ята си. Диалогът с държавния глава щял да продължи. Ма­чът завърши с победа на дър­жавния глава (засега, б.а. ), а интригантът Борисов ядоса­но заяви: „Да правят какво­то щат!“

Колкото до ПП-ДБ, с Митов и без Митов, те според крила­тата фраза на Любослав Пе­нев „ще духат супата“. Иг­рата на демокрация, борба с корупцията и реформи при­ключи. Най-партизанското, по-точно най-герберско-де­песарското служебно прави­телство посредством прочис­теното от кадри на ПП-ДБ МВР, недогерберизираното МВнР, областните управите­ли и доминираните от ГЕРБ и ДПС общински власти ще на­прави тъй, както преди повече от век препоръчал на врачан­ския областен управител Спас Спасов тогавашният преми­ер, европейският възпитаник Константин Стоилов: „Ако ви­дите, че Цанковата кандида­тура преодолей, нека нашите приятели в Слатина чрез уга­сявание свещите и изземване на бюлетините да направят тъй, че изборите да не се със­тоят“. Депешата на Констан­тин Стоилов до Ботевия четник Спасов вдъхновила Алеко Кон­стантинов за фейлетона „Гасе­те свещите!“. Разбира се, във века на атома до „угасявание свещите“ може да се прибег­не само в краен случай. Но не­валидните бюлетини, сгре­шените изборни протоколи, изгубените флаш памети от машините за гласуване и по­вреждането на последните са неизменни спътници на бъл­гарските свободни, честни и демократични избори. „Из­чегъртването“ на „модела Бо­рисов“ завърши още при сфор­мирането на „сглобката“, кога­то уж антагонистичните сили на промяната и на корупция­та се прегърнаха за съвмест­но управление на България. Не заради някаква фиктив­на политическа стабилност, а за доопоскването на страна­та. И днес тези, които обезо­бразиха основния закон с не­домислици, наречени консти­туционни поправки, само за да лишат президента от пра­вото да подбира и назначава служебни правителства пре­ди избори, го призоваха да не подписва указ за назнача­ването на Даниел Митов за външен министър и за осво­бождаването на министъра на външните работи Стефан Димитров и министъра на зе­меделието Кирил Вътев. А от БСП поискаха Радев напра­во да уволни Димитър Глав­чев. „Възраждане“, БСП и ИТН събраха 67 подписа под иска­не на вот на недоверие на це­лия кабинет, но ПП-ДБ гузно се спотаиха и не се включиха в инициативата. Въпреки че спо­ред видни конституционали­сти не може да се иска вот на недоверие на служебно пра­вителство, което не е назна­чено от парламента. Според професор Пламен Киров, вот на недоверие може да има, но той ще бъде отхвърлен от КС. Тази мисия изглежда обрече­на, поради което прилича по­вече на предизборен фойер­верк. Спотаяването на ПП-ДБ издава намеренията им след изборите отново да се спаза­рят с ГЕРБ и ДПС. Нищо ново под слънцето! Просто ще се сформира отново старата ОПГ за разпределяне и консумира­не на облагите от властта. На­рода вълци го яли! От такива хора да чакаш нещо добро за България, все едно както каз­ваше Капитан Петко войвода в едноименния филм „умрял да цериш, пиян да черпиш, луд да тешиш“. Така че за когото и друг да гласуват отвратените от лицемерието български граж­дани, все ще са прави. Иначе ще търпят още дълго недора­зумения като Кирил Петков, Николай Денков-Ники, Асен Василев, Христо Иванов, Ата­нас Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Да не забравяме, че на 9 юни 1923 г.. в България бе из­вършен кървавият преврат, докарал България до ръба на третата национална ката­строфа. Тогава, както пише Антон Страшимиров: „Клаха народа си, както и турчин не го е клал!“