Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 16 (16 април 2024) Само знания, оплодени с родолюбие, правят обществото ни успешно

Само знания, оплодени с родолюбие, правят обществото ни успешно

Е-поща Печат PDF

В основата на всяко наше дейст­вие е интересът. Позната ни е поговорката „Интересът кла­ти феса“. Казват, че само луди­те не се ръководят в действията си от интереса.

Но това е винаги така, когато се касае за личния интерес. Когато нещата опи­рат до обществения интерес, към лич­ния се добавя още нещо, което ние на­ричаме убеждения. При съвпадение на личния с обществения интерес нашето поведение е винаги еднозначно – разби­ра се, ако двата интереса са осъзнати. Но когато те се разминават, а още по­вече – когато взаимно се изключват – поведението ни е трудно предсказу­емо. В такъв случай определяща често се оказва степента на нашето обществено съзнание и заобикалящата ни среда.

Но ако убежденията се съизмерват или в определени случай дори превиша­ват силата на личния ни интерес при оп­ределяне на поведението ни, следва да си изясним смисъла на убежденията, на­чина им на формиране и тяхното про­явление в личните ни и в обществените дела.

Убежденията, казано най-просто, са знания, оплодени с чувствата. Вся­ко знание е вече потенциален източник на нашите действия. Но този потенциал се превръща в действие в една или друга посока, съобразно оплождащата го същ­ност - нашите чувства.

Знанията, определящи нашите проя­ви, могат да бъдат всякакви, но от глед­на точка на общественото ни поведе­ние, водещи са, разбира се, са общест­вените познания. Същото се отнася и за чувствата. Личните чувства са една нео­бятна палитра. Обществените обаче са по-концентрирани и сред тях

най-видна роля има родолюбието.

Определящото значение на чувствата може да бъде илюстрирано с ярки при­мери от нашето минало. Известно е, че има написани поне две истории на бъл­гарите преди тази на Паисий Хилендар­ски. Но те стават известни на малцина и на практика са без преки последствия върху съзнанието и поведението на бъл­гарското общество. Съвсем друго е това след появата на „История славянобъл­гарска“. Нея я преписват, нея я изучават, с нея се вдъхновяват. Причината е ро­долюбивия плам, с който тя е написа­на, преклонението й към миналото на Отечеството ни, призивите да се горде­ем с това минало, презрението което се внушава от хилендарския монах към онези, които се чуждеят от родното.

Почти единодушно Паисий Хилен­дарски се определя като патриарх на Българското възраждане. Определя­щото е, че той живее и твори във време, когато вече съзряват обществените от­ношения за преход от феодализъм към капитализъм. Но решаващото е тъкмо този родолюбив плам, който той вла­га в творбата си, и страстта, с която се заема да направи историческото знание, до което е достигнал, достояние на про­светените българи, а впоследствие – и на останалите.

Същностен елемент на нашето Въз­раждане е националноосвободителната борба, т. е. - националната ни револю­ция. В „История славянобългарска“ няма нито ред с пряк призив за такава борба. Но в цялото й съдържание той присъст­ва подсъзнателно. Ние сме имали героич­но минало, били сме славни и почитани, защото е била голяма и силна държавата ни. Не следва ли изводът, че трябва и мо­жем отново да бъдем победоносни и та­чени, но само и когато имаме своя дър­жавност? Идеята е заложена. Остава тя да бъде осъзната и приведена в изпъл­нение. Което и става в десетилетията след това.

Сред чувствата, с оглед на обществе­ното ни поведение, най-значимо е, без­спорно, родолюбието. „Любовта към Отечеството, заявява Георги Раковски, превъзходи всички световни добрини“. Ботев пък написва в предсмъртното си писмо до жена си Венета: „Венето, ако умра, то знай, че после Отечеството си съм обичал най-много тебе.“

И Иван Вазов издига родолюбие­то на най-високо място в йерархията на обществените чувства. Показателно е емблематичното му стихотворение „Аз съм българче“, което и сега вълнува вся­ко българско сърце. Само така могат да бъдат разбрани и станалите знаменити щрихи в стихотворението му „Новите гробища на Сливница“ увековечаващи паметта на падналите герои за съедине­нието на България, в което четем:

Българийо, за тебе те умряха,

една бе достойна зарад тях!

И те за теб достойни, майко, бяха,

и твойто име само кат мълвяха,

умираха без страх.

Редно е тук да добавим още едно име на бележит българин, за когойто убежде­нията, основани на чувствата, са мото и смисъл на живота му. Думата е за Никола Вапцаров. В стихотворението си „Вяра“ той дава израз на твърдата си и непоко­лебима вяра в светлото бъдеще на Бълга­рия и за да покаже тази сила написа;

И ето, да кажем,

вий вземете, колко?

пшеничено зърно от моята вера!

Бих ревнал веднага,

бих ревнал от болка -

като ранена в сърцето пантера.

Или по-долу:

Тя е бронирана здраво в гърдите,

и бронебойни патрони за нея няма открити!

Няма открити.

Да си припомним и думите на сега пренебрегвания от недалечното ни ми­нало поет – Георги Джагаров, който на­писа:

Земя като една човешка длан,

но ти за мен си цяло мироздание,

че аз те меря не на разстояние,

а с обич, от която съм пиян.

И накрая – заветите на Николай Хайтов:„Главата ми да отсекат, пак ще викам: Да живее България!“. И още:

„Изтървем ли България,

изтървали сме всичко“.

Същественото значение на чувства­та за поведението на хората е познато не само на съзидателите по пътя на нашето развитие и прогрес, но и на рушители­те на националната ни идентичност и държава.

Българските управници от послед­ните три десетилетия не се отличават с особена интелигентност. На тях им е чуждо познаването на човешките души и настроения. Показват го и по­следните събития, които регистрират небивало до сега отчуждение на власт­та от народа, създалата се и все по-за­дълбочаваща се пропаст между тях.

Нашият продажен „елит“ се рекрути­ра предимно от хора алчни, зли, лъжли­ви, крадливи, подкупни, а поради това – и престъпни. Следва да добавим още – безсърдечни и безсъвестни, лише­ни от чувство за обществена отговор­ност, хора на поръчковото служене. Те действат първосигнално, водени от ко­рист, омраза, озлобление и мъст, а чес­то пъти – и от чиста проба простащина и инат. Но техните модератори от За­пад са други – те са знаещи, можещи, целеустремени, но за жалост – злона­мерени. Под тяхно ръководство отдавна са създадени всевъзможни разузнавател­ни, аналитични, пропагандни, организа­ционни (включително и диверсионни) центрове с най-различни наименования, в които ежедневно, на основата на науч­ното познание, кроят планове и дейст­вия за преформатиране на човешко­то поведение с оглед на стремежа им за повсеместно и трайно господство. Че не са за подценяване показват и по­следните събития в България, свързани с демонтажа и унищожаването на пореди­ца от паметници, посветени на антифа­шистката борба , включително и този на Съветската армия в София. Вандалщина­та я прави нашият туземен слугинаж, но музиката е поръчана от техния задграни­чен господар.

Ако за нашите новохунвейбини съ­сипването на тези паметници е свое­образен бабаитлък, чрез която помпат самочувствието си на господари на поло­жението и чрез който демонстрират до­лните си чувства и ниските си страсти, то за поръчителите смисълът е съвсем друг. Последните, след като се убедиха, че не е във възможностите им да заличат традиционната за нас ненавист към фашизма и чувствата ни за признател­ност към Русия, заложиха на обратното – с посредничеството на домораслите българомразци да създадат българом­разие в самата Русия, та ако или кога­то дойде време отново да ни спасява, тя да остане глуха и бездейна. Наисти­на, пъклени планове, достойни за омер­зение, но –възможно е - и реалистични. Ако не им се противопоставим!

Целта на натрапваната ни с годи­ни деидеологизация, част от която е войната срещу националната памет, всъщност е да се разчисти теренът за идеологията на неолиберализма. Ала тази цел не вещае нищо добро за чове­чеството, включително и за България – всеобхватно господство на малцината от т. нар. дълбока държава и обезсил­ване на обществата за съпротива срещу нейната неоколониална власт, равноз­начна по смисъла си на едно модерно робство.

Срещу Отечеството ни се е насочил безскрупулен и опитен враг. Вече за него работят и безчет безсъвестни и без­нравствени тукашни българофоби. Но и ние имаме своята сила, имаме своето противоядие. В страната ни плановете на неоколонизаторите вече са разгада­ни. Постоянно расте и омерзението към слугинажа им в страната. Това създа­ва благоприятна почва за отпор, а и за рестарт на позитивния национализъм. Махалото на съзнателното обезродя­ване е тикнато до крайна, гранична точка. Но от това следва, че то, по си­лата на познатото ни правило, с не по- малка сила може да се върне в обратна посока – към мощния национален по­дем на родолюбието.

Тази създаваща се и на места вече създадена благоприятна основа може и трябва да се оползотвори с участието на всички ни; бащи, майки, баби и дядо­вци, братя и сестри – в семейна среда; учители и училищни възпитатели – чрез урочната и извънкласна работа с възпитаниците им; патриотичните интелектуалци – чрез даденото им дар слово, перо и всякакво друго майстор­ство; родолюбивите работодатели – с материалните и организационните си възможности; низовите културни дея­тели –чрез самодейната и друга чита­лищна дейност и т.н.

Всички ние и всички те имаме дълг да отстояваме, да популяризираме и да внедряваме в паметта и съзнание­то на всеки нашенец градивните стъл­бове и нравствените и морални етало­ни на нашето минало - личности, фа­кти, събития, примери. И то така, че да заобичат родината си по същия начин, както обичат най-ближните си. Защо­то родина идва от род, т. е. – от това, с което си закърмен, с което се радваш и жалееш, от което очакваш и от кое­то получаваш опора, с което завина­ги си свързал живота си. И без което не можеш! Това е начинът да се съхра­ним като народ, да отстоим Отечество­то си, да му дадем шанс да се възмогва и да го предадем на идващите поколе­ния, удовлетворени и горди, че в труд­ни за България времена сме били до­стойни нейни синове и дъщери.