Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 15 (8 април 2024) „Не на НАТО!“ „Да на „България - зона на мира!“

„Не на НАТО!“ „Да на „България - зона на мира!“

Е-поща Печат PDF

Отшумяват пом­позните фан­фари по повод 20-годишни­на от присъе­диняването на страната ни към Северноатлантическия пакт. Въпреки че не бе про­веден референдум във връз­ка с такъв жизненоважен и с решаващо цивилизацион­но звучене въпрос, това вли­зане в НАТО е представяно като избор на целия българ­ски народ. На практика обаче „гласът народен“ е пребрег­нат от тясна прослойка от бившата партийно-държав­на номенклатура и насто­ящата политическа креату­ра.

В рамките на предишни и сегашни разговори, диску­сии и прокламации от раз­лични представители на пре­дишни и текущи управленски гарнитури, широко и гръм­ко разпространявани в офи­циозните средства за масо­ва информация, е заявявано, че „България е щастлива да бъде член на най-могъщия во­енен блок в историята на чо­вечеството“. Така, видите ли, са гарантирани нейна­та независимост, проспери­тет, териториална цялост и сигурност. При което най-ка­тегорично се утвърждава, че е нямало преди, няма сега и няма да има в бъдеще ал­тернатива на членството ни в НАТО.

Но зад фалша на тези ви­сокопарни приказки прос­ветва съвсем друга реал­ност. Още от самото начало след сюблимната дата 10 но­ември 1989 г. въпреки прекра­тяването на Варшавския дого­вор на 1 юли 1991 г. под на­тиска на САЩ и НАТО е за­почнат разгромен процес. Процес на рязко съкраща­ване на българските въоръ­жени сили, на масово и без­възвратно унищожаване на ракети, самолети, танкове, артилерия, а също така раз­рушаване най-вече на ви­сокотехнологичните секто­ри на военнопромишления комплекс на Родината ни.

Българските партийно-по­литически „елити“ в угода на НАТО вкараха страната ни в различни западни аг­ресивни схеми като война­та срещу Югославия през 1999 г., инвазията в Афга­нистан(2001 г. и нататък), в „коалицията на желаещи­те“ предвид войната про­тив Ирак през 2003 г. Всичко това за да се „заслужи дове­рието за членство в НАТО“, което стана факт през 2004 г. Вече като член на Северно­атлантическия пакт нашата държава регистрира безслав­но участие в интервенцията срещу Либия през 2011 г.

Всички тези участия нана­сяха удари върху национал­ните интереси на Родината ни, тъй като по един или друг начин влошаваха отношения­га ни със съседна страна или с такива, с които сме имали по­вече или по-малко тесни връз­ки. Няма да говорим за т.нар. „просперитет“, който ни до­несе „дружбата“ с НАТО, САЩ и Запада въобще. В резултат на тази „дружба“ България се деиндустриа­лизира, деаграризира, деин­телектуализира и изпадна в тежка социо-демографска катастрофа, застрашаваща с изчезване българската на­ция и държава.

През цялото това време наблюдаваме намаляване на способностите на българ­ските въоръжени сили за поддръжка на сигурността на Отечеството ни. Въпреки на­дутите приказки, че САЩ и България са стратегиче­ски партньори, страната ни на два пъти плаща за изтре­бители F-16, от които досега нищо не е доставено. Но няма никакви компенсации за за­бавянето. Сега се купуват за непомерно висока сума мо­рално остарели бронетран­спортьори непригодени към изискванията за съвремен­ни бойни действия. Казано с други думи, имаме съмнение, че нашият „стратегически партньор“ съзнателно под­бива формирането на наши­те способности за защита на България, като ни поставя в зависимост от разполага­нето на наша територия на сили на САЩ и НАТО.

На територията на Роди­ната ни са разположени чети­ри т. нар. „съвместни бази“. Както съобщават самите аме­риканци, например, „поли­гонът в Ново село се използ­ва за тестване на биологи­ческо и химическо оръжие, стрелба с танкове и разузна­ватели тренировъчни учения. Включително за тестване на ядрено оръжие. /вж. www. cobases.com/. Дали тези бази допринасят за сигурността на България, питаме ние?

Във връзка с развитието на конфликта в Украйна Бъл­гария по линия на НАТО е включена в доставката на летално оръжие за режима в Киев, като по този начин Родината ни е превърната в прифронтова държава.

Междувременно САЩ обявиха Черно море за зона на стратегическите си инте­реси. Висши политически и военни лица от страни - член­ки на Северноатлантическия пакт, заявяват за необходи­мостта от пряко включва­не на НАТО във военните действия срещу Русия. При това нерядко се намеква, че това евентуално предполага най-вече участието на стра­ни от Източна Европа, сред които се споменава и Бъл­гария.

Фактически опасността от превръщането на таткови­ната ни във фронтова дър­жава нараства многократ­но. Развитието на събития­та по такъв сценарий грози България с пълно или час­тично унищожение. Подоб­на ситуация свидетелства, че участието на Отечеството ни в НАТО не само не съз­дава сигурност, но точно об­ратното – лишава България от сигурност.

Официалното твърдение, че НАТО няма алтернати­ва е токсично твърдение. На същото има верен позитивен отговор: България да стане Зона на мира и Брод за мир. Трябва да се прекрати член­ството ни в НАТО или най- малко като първа стъпка да се излезе от военната организа­ция на Северноатлантическия пакт.

Страната ни официал­но да се обърне към петте държави постоянни - член­ки на Съвета за сигурност на ООН, към Генералната асам­блея на ООН, към съседните страни на България, към ЕС и други страни с предложе­ние да ѝ бъде признат статут на ЗОНА НА МИРА. Ще из­броим някои примерни точки, които да гарантират този ста­тут:

На територията на страна­та да не могат да бъдат раз­полагани чужди военни съ­оръжения /бази, центрове и други/, които въпреки волята на София да провокират кон­фликт. Страната ни се за­дължава да не бъде източ­ник на агресивни действия и заплаха за мира. Това задъл­жение е отговор, че на нея се гарантира статутът на Зона на мира. Съответно спрямо България никой да не осъ­ществява агресия от какво­то и да е естество.

България да се превърне в източник за мирни иници­ативи и площадка за про­веждане на преговори във връзка с разрешаване на раз­лични конфликти, т. е. пре­връщането ѝ в Брод за мир.

Призоваваме всички бъл­гарски граждани да под­крепят жизненоважната за България инициатива: „Не на НАТО!“ „Да на Бълга­рия - зона на мира!!!“