Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 14 (2 април 2024) Лъжете, г-н Христо Иванов

Лъжете, г-н Христо Иванов

Е-поща Печат PDF

Слушах Ви по радио „Хо­ризонт“ как пламен­но, почти задъхвайки се, защитавахте пред­ложението си - бързо, колко­то се може по-бързо, да дадем оръжие на Украйна, за да спа­сим световната демокрация, свободата и мира в Европа, България, дори вселената, от злия гений Вл. Путин и Ру­сия?!

Лъжете, и то дебелашки, защото това, което единстве­но интересува Вас и всички стипендианти на Сорос, „Аме­рика за България“ и разни дру­ги, е как да спасите собстве­ния си джоб

Лъжете – Вие и съпартий­ците Ви, подкрепяни от ме­дии, журналисти, политолози и социолози, които се блъс­кат пред американската ясла както преди това техните ро­дители и роднини пред съвет­ската…

Нямаше да се намеся, пи­шейки тези редове, ако в един момент не бяхте задали към водещата въпроса „Спомняте ли си?...“ И заляхте ефира с по­ток от лъжи… Спомняме си и помним! А който помни няма право да мълчи...

ПЪРВА ЛЪЖА „Путин нападна Украйна – мирна, про­цъфтяваща, демократична държава, стремяща се към още по-процъфтяващата Европа и НАТО и поиска да я върне (и нас?!) в 1997 г...“

Г-н Иванов, Русия поиска да се спазват договорености, приети през 1997 г. за нераз­ширяване на НАТО на изток! Знам възражението – няма писмен договор! Да и това е истина, грешка на руснаците, защото трябваше да знаят, че в либералното безполово дж­ендър общество няма мъж­ка дума, още по- малко мъж­ко ръкостискане. Русия поис­ка спазване на Минскитеото споразумение – този път по­дписано, дори гарантирано от Франция и Германия! На­рушено на следващия ден, без никакви последствия…

ВТОРА ЛЪЖА „В. Путин заяви, че води война срещу обе­динения Запад, с една дума - срещу нас, нашата сигурност, независимост и демокрация…“

Хайде бе! Русия навлезе в Украйна със същата обоснов­ка, (но с много по-голямо ос­нование), с каквато и САЩ в Югославия и досущ като тях нарече действията си „воен­на операция“… Да припомня – САЩ, обвиниха Милошевич в геноцид над мюсюлман­ското население в собствена­та му държава, но 8 г. затва­ряше очи за издевателствата и геноцида над руското, бъл­гарското, унгарското и т. н. население в Украйна. Русия в случая, защитавайки сънарод­ниците си, просто иззе функ­циите на САЩ – световноиз­вестни миротворци и бор­ци за демокрация и човешки права, които налагат с всич­ки средства и навсякъде, къ­дето имат изгода... Помним и „килима от бомби“ в Ирак, помним и стотиците хиляди жертви... И напалма…И нена­казаните военни престъпле­ния, помним…

Лъжете г- Иванов - не Ру­сия започна война със Запа­да!… Изявлението на Вл. Путин дойде много по-късно и беше просто констатация… Истина­та е, че Русия воюва срещу за­падното оръжие, с което Ук­райна е щедро снабдявана… Русия отговаря реципроч­но на санкции, които други, но доста по-скъпо платени от вас, европейци й налагат под диктата на САЩ, унищо­жавайки собствените си ико­номики и народиОсем го­дини Украйна и украински­ят народ бяха подготвяни за курбан в една братоубийстве­на война срещу Русия... Има ли някой, когото можете да излъжете, че видите ли, пре­красният западен свят, изне­надан, така изневиделица се загрижи и се втурна да спася­ва агонизиращата демокрация точно в Украйна?

През 2016 г. френският раз­следващ журналист Пол Мо­рейра, продуциран от „Преми­ер Лин“, заминава за Украйна и създава ужасяващия си доку­ментален филм - „Маските на революцията“… Един филм за подготовката и участието на неофашистките украински формирования през 2014г. в „Майданската революция“… Филм за активното участието в тази подготовка на САЩ, за последвалите зверства, за хи­лядите убити в Донбас и Лу­ганск, за „Алеята на ангелите“, започваща с портретите на из­битите деца… Филм за подго­товката на украинските нацио­налисти от натовски инструк­тори, за война срещу Русия? Да, филмът е ужасяващ и може би затова грижливо бе скрит от народите, които трябва да знаят само удобната „исти­на“. Ужасяващи са и признани­ята на г-жа Виктория Нюланд (дамата с курабийките от „Май­дана“) пред Сенатската коми­сия, както за украинските на­ционалистически и фашистки формирования, така и за лабо­раториите, за които се мълчи…

Лъжа е, г-н демократ Ива­нов (перверзна, както я нарича д-р Ханс-Йоахим Маац в кни­гата си „Общество на страха“), че доставяйки оръжие, помага­ме на Украйна. На кого по-точ­но помагаме? На почернените майки? На разрухата, на бежа­нците, на очакващата ги бед­ност... На кого искате да пома­гаме, подлизурковци и слуги­наж, на „престъпния и первер­зен синдикат, който управлява света?“ На шайката разбой­ници, които благоденстват на гърба на народите си, като все повече ги превръщат в роби, на същите тези, които доволно потриват ръце, предвкусвай­ки огромните печалби, които ще трупат, участвайки в бъде­щото възстановяване, на разру­шената с тяхно активно участие страна? И понеже сте заченати страхливци, искате да се скри­ете зад гърбовете ни, като обя­вите, че българският народ, т. е. ние, помагаме на извратеня­ци, за които човешкият жи­вот е нула! Надпреварвайки се с ГЕРБ и ПП кой по-скоро да ко­леничи и се сложи на господари­те си, колко оценявате живота на българина? Или, просто ще ни харижете? Ей така, за някол­ко хартийки в зелено и едно потупване по рамото, с мечта за място в „Златния милиард“? На кого искате да помагаме и не се ли чувствате поне малко неудобно, когато цинично раз­казвате, как ние ще дадем ста­рото си, а „задокеанските при­ятели“ (може би ще ни дадат ново оръжие (като още не са ни дали това, което сме платили?). От чия зависимост искате да ни спасите, сатанизирайки една и обожествявайки дру­га държава? Да сменим зави­симостта от Русия с тази - дос­та по-скъпа, по-задължаваща и несигурна (и пак самолети­те...) от Америка?! И защо? От­говорете и спрете с лозунгите и лъжите. Впрочем, чии предста­вители сте Вие и каква част от обеднелия ни, наплашен, стиг­нал до отчаяние народ стои зад Вас? От чие име говорите, опитвайки се да ни въвлече­те във война? Каква точно е идеологията Ви? Че демокра­ция вече не съществува и бе­бетата го знаят, защото, ако не беше така, щяха ли да ни отнемат правото на инфор­мация? Нямаше ли да излезе­те по площадите и сърцераз­дирателно да крещите, да ви върнат свободата?! Да не ни наказват като недорасли, ако се осмелим да изкажем друго мне­ние, да не ни ограбват, чрез световни кризи и инфлации, да не превръщат децата ни в безполови биослуги, лиша­вайки ги от всякаква перс­пектива...

Но най-голямата лъжа, г-н демократ Хр. Иванов пото­мък на ярки борци за проспе­ритета на комунизма в Бълга­рия, е че се борите срещу ко­рупцията. Логиката на подобни разсъждения е проста - покро­вителите ви, отдавна са извър­шили подбора си, а в този под­бор - понятия, като личност, честност, свобода и патрио­тизъм не съществуват… Но пък има закон „Магнитски“… Знаете, че говоря истината, зна­ете, че все повече хора, се стре­мят към нея… Знаете, че дори господарите ви - изпедепцани в лъжите, не могат още дълго да я крият. Знаете, че оръжие­то „конспиративни теории“, все повече излиза от употреба…

А помнещите нямат право да мълчат...