Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Ех, Витошка

Е-поща Печат PDF

Както вече вероятно съм втръснал на всички да го повтарям, едната ми половина е от най-голе­мия изцяло християнски град в Сирия – Махарде. И когато каз­вам „изцяло“, наистина е така, там не е позволено на мюсюл­мани да притежават имот. По­ради тази причина изядохме най-много ракети от господата „бунтовници и борци за демо­крация“ в сравнение от всички градове наоколо през войната.

Но нека ви кажа защо е така. Около нас са възможно най-ра­дикалните селца и градчета в Сирия, най-близкият голям град Хама бе средище на Мю­сюлмански братя преди Ха­фез Асад да ги срине през 1982 г.

И тъй като нашият град е християнски, там момичетата не се забраждат и ходят сво­бодно с поли и шорти. Което пък често водеше до сериоз­ни проблеми, тъй като докар­ваше от съседния салафитски град Халфая мъже с изплезе­ни езици на мотори (в района всеки основно се движи с мо­тор), които плакнеха очи и за­качаха тези момичета, докато техните там си седяха забраде­ни и не излизаха от домовете си. А това довеждаше до големи свади и боеве в центъра на гра­да, защото ядосани младежи от Махарде веднага скачаха на бой. Което доведе до нуждата от сериозно присъствие на поли­ция, по-точно военни, в града, властите се намесиха тогава дос­та твърдо в наша полза имено защото познаваха ситуацията, манталитета и вероятността да избухне конфликт. Това е много преди да почне войната и Араб­ската пролет.

И ако някой „сириец опози­ционер“ каже, че не е вярно това, лично ще му бия два шамара.

Тук говорим за по-консер­вативни, много залупени села и градчета, а не за по-светските такива. И когато започнаха да влизат бежанци в Европа, пър­вата ми мисъл бе точна тази. И много пъти съм го споменавал. Тези случките на „Витошка“ първо със „сирийските“ кюрди, а после и реакцията с пакистан­ските студенти никак не ме из­ненадват.

Затова нека българските политици се замислят за след­ните точки, преди да свалят гащи пред Австрия или Брюк­сел и се продадат за някое дру­го евро:

1) България е само 6 мили­она с все по-стопяващо се насе­ление. Не сме 60+ или 80+ мили­она, както са Франция или Гер­мания, дори не сме 10-15. Дори малки количества бежанци могат да доведат до сериозно влияние в бъдеще.

2) По-голямата част от бежа­нците са мъже, което ще доведе до голям полов дисбаланс и съ­ответно напрежение.

3) В България няма така­ва икономика, работни места, които да предложи на тези бе­жанци, а финансовата им неси­гурност отново може да доведе до изолация, гетоизация и съот­ветно до криминални прояви.

4) Повечето не искат да ос­танат тук, а се задържат против волята им. Те искат да идат в За­падна Европа. Да се има пред­вид, че голяма част от мигран­тите знаят на основно ниво английски или френски, пор­тугалски в зависимост от това чия бивша колония е била роди­ната им в миналото. Български­ят е съвсем чужд и труден за тях, ще е много трудно да го научат и да се интегрират .

5) Ние не сме в Централна Европа, ние сме първи фронт, централен вход, през който по­вечето мигранти влизат в ЕС, а с това може много страни да зло­употребят, ползвайки всякакви Дъблински споразумения или „схеми Руанда“.

И тук не говоря за хора, кои­то имат желанието наистина да работят честно и да живеят със семейства, следвайки закони, и да се стараят да се интегрират. А за по-голямата част, които из­вират от бедни, консерватив­ни краища, с чужди разбира­ния и култури. Това са сериоз­ни предизвикателства и сери­озни проблеми, които винаги възникват, а нашият профил като страна е много по-разли­чен от тези на Австрия или Ни­дерландия примерно. И ние ня­маме колониална вина или компании, които са крали ми­лиарди от ресурси на чужди държави.

И ако политиците наистина смъкнат гащи пред Брюксел за 30 гроша, то освен да извадим камшици и да им нашарим зад­ниците където ги сварим - от­тук до Брюксел, друго не заслу­жават.