Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 12 (19 март 2024) СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА ДЪРЖАВАТА И НАШЕТО БЪДЕЩЕ

СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА ДЪРЖАВАТА И НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Е-поща Печат PDF

за успешна България.любци с опит, знания и визиядигнем на негово място родо-промяна то е негодно. И да въз-властта. Защото за кардиналналовия да бъде изхвърлено извънДотогава, докато се създадат ус-да не даде позитивен резултат.престанен и решителен, няма кактой ескалира, ако стане масов, не-нашият натиск е слабоват. Акообаче идва от обстоятелството, чего свали от власт. Тази увереностто им служи, няма сила, която дато“, и е твърдо убедено, че дока-сили, по точно – от „Посолство-равление е поставено от външниима своето обяснение. Това уп-то не само за България. Това сиповедение е рядко изключение, итежнения и настроения. Подобнонечувствително за общественитеното правителство е пословичножавата и обществото. Сегаш-вляващите в интерес на дър-за суверенни решения на упра-та са друго средство да се влияеху правителството и парламен-Общественият натиск вър-висимо от възрастта им!жават да им се доверим неза-ворностите си. Такива заслу-и че успешно се справят с отго-си показват, че са свестни хораяват на съблазните и с делатаАла има и такива, които усто-възгордява, други покварява.властта е феномен, който едниИзводът е достатъчно ясен –има власт“.за него, защото не му се случи дащил: „Не можем да кажем нищоедин от присъстващите не обоб-пило мълчание, докато накраякаже ни добро, ни лошо. Настъ-от присъстващите не се наел дадума и за такъв, за когото никойот човек на човек, та станалоработа да се захване и т. н. Такатрети – че се проваля с каквато ивек, за друг – че е ненавиждан, заЗа един споделили, че е добър чо-е постигнал, в какво не е успял.този и онзи и кой какъв е, каквова обикновено, се заговорили засе срещнали отново и както ста-които, вече на прилична възраст,ятели от ученическите години,нието. В нея се разказва за при-можем да се доверим в управле-ска притча, която ни учи на коиИма една стародавна елин-сти и родолюбци.като успешни професионали-ластим, стига да са се доказалито си заслужава отново да ов-управлението има такива, кои-средите на вече участвалите ве мястото да се каже, че и изнална и трудова практика. И тукобществена дейност, професио-ло и поведение – личен живот,ло да бъде житейското им мина-овластим, решаващо би трябва-на кого да се доверим и кого даПо отношение на избора нили.млади, рано съзрели и помъдре-са ни възрастни с детски ум, а изнанията, е условна - познатиА възрастта, в релацията съсжитейски познания.шения в съвет с натрупанитеучи да търсим правилните ре-живяното през вековете, нивлечена от мъдростта на пре-не питаме старо, а патило, из-опитът. А нашата поговорка даинерцията. Но пък им липсвапо-малко са склонни да следватта на миналото и следователно,не са обременени с тежнения-имат предимство и в това, четенциално са по-амбициозни,сят в себе си повече енергия, по-Безспорно младите хора но-резултатът – никакъв!сега се изредиха във властта, аИ колко млади, и колко нови додат България към просперитет.нови хора са способни да пове-но да се говори, че само млади исъображение. У нас стана модер-Тук ми се ще да изкажа едновите герои на странатаправят и успеят, ще станат но-зат в политиката. А ако го на-сега са се въздържали да вли-които по понятни причини за-ци, стопански и други дейци,нално отговорни интелектуал-на немалкото честни и нацио-мислители и водачи из средатаочакват своите възрожденскисебе си няма да възникнат. Тетакива организации от самослужават да им се доверим. Номата си същност, които ще за-рования, патриотични по са-на нови политически форми-ведат до появата и налаганетодености най-вероятно ще до-те критични за страната ни да-ме, в което живеем, и съзрели-И друго – преломното вре-тогава да ги подкрепим.че държат на обещанията си име от тях да покажат с делата си,ние не знаем Но можем да иска-ние действително да го направят,Дали са искрени и имат намере-детели за суверенна България.публично се обявяват, че са ра-литически организации, коитотрябва да се игнорира. Има по-И въпреки това този път неотказват да участват в тях.те на страната с право на гласче от половината от граждани-необходима. Не случайно пове-дежда за промяната, която ни епански дейци дават малка на-те, които ги съпровождат, а и сто-извращенията и манипулации-чинът, по който те се провеждат,България са изборите. Но на-да си върнем суверенитета наНай-легитимният начиннитет.национален и народен сувере-заедно с борбата за държавен,е възможна единствено и самосебе си – борбата с корупциятаИзводът се налага от самооще по-голяма корупция.отнет, той става широко поле завата, а веднъж вече уязвен иливърху суверенитета на държа-пешно и не така явно се удряИзлиза, че с корупцията ус-та“ страна.леност, стига да си на „правилна-среда , а и разбиране за всепозво-дава повсеместна корупционнация! Нещо повече - така се съз-те им? Разбира се, че е коруп-гледната точка на вербовчици-наши и световни събития, налагат еднопосочно, по всичкиности, да популяризират и на-т. нар. евроатлантически цен-и надеждно да утвърждаватпослушно да разпространяватви други награди на приелителичия, литературни и всякак-даване с почетни звания, от-нето и след това възнаграж-Не е ли корупция селектира-датели, всевъзможни НПО-та?то на пари на журналисти, из-Не е ли корупция раздаване-олиберални пропагандни звена?подобни на тях, всъщност – не-трове, институти и всевъзможнинето на т. нар. аналитични цен-ция създаването и финансира-не е ли корупция? Не е ли коруп-хора“, и купуването на съвестиТолерирането на „нашитова доказано сработва!сред населението. И всичковсяване на несигурност и страхманипулация и непрекъснатонена пропаганда, повсеместнавило това се съчетава с префи-по-малко резултатно. По пра-е къде-къде по-евтино, а и нени, морално уязвими и др. п.)на дейност, сексуално изврате-хора (със сведения за престъп-ховете на властта на зависимиелити, изтласкването по вър-подкупване на управляващитемека сила - корумпиране идима. Използването на т. нар.на сила. Сега такава не е необхо-лонизирането ставаше с воен-ранните години и столетия ко-черта на неоколинализма. ВКорупцията е същностнаОтговорът е – по-скоро не!борба срещу корупцията?можна ли е у нас ефективнаВъпросът е: въобще въз-няма изключение.корупционните схеми. И товащото самата власт е втъкана вникога не се предприемат. За-действия срещу корупциятада се доберат до нея. Но реалниба срещу това явление успяха иот партиите с лозунги за бор-че ще бори корупцията. Някоистраната публично се кълне,ключение, всяка нова власт вПериодично, почти без из-ми средства.законни и обществено осъди-с материални блага с противо-ли нищо против да се сдобиятбили заявили, че не биха има-80 процента от анкетиранитесред студентската младеж целиним, че според едно проучванее за илюстрация да си припом-вече пожелателна. Достатъчнонагласа за борба срещу нея е по-шото е, че вече и общественатанедопустимо високо ниво. Ло-Известно е, че тя у нас е ната практика за корупция.една пробойна – повсеместна-та на суверенитет донесе ощелен просперитет. Но тук загуба-кване за икономически и социа-на правото са безусловно изис-да и повсеместното господствоАдекватната законова сре-кога – и подкупни.литически обвързани, а поня-някои от магистратите са по-ко работят избирателно, защотони – съд и прокуратура, не ряд-страна, правоприлагащите орга-или външни внушения От другате - и такива под външен диктатшения, в не малка част от случаи-приемат лобистки закони и ре-лече не са идеални. Нерядко сетака и правоприлагането да-у нас както законодателството,рат обществените отношения. Аху който се градят и функциони-прилагане са фундаментът, вър-ната среда. Законите и тяхнотозан с правната и с обществе-вата е непосредствено свър-Суверенитетът на държа-ват волята на стоящите зад тях.и всякога готови да изпълня-да бъдат лесно контролиранило и всякакви зависимости, завърху такива със спорно мина-като не рядко изборът пада ичеството си, а на послушните,можещите и отдадените на Оте-интереси залагат не на знаещите,на управленски кадри. Външнитене действа естественият подборняма как да бъдат, защото у насници не са от тази категория. Ие тайна, че сегашните ни управ-да са родолюбци. За никого необичат страната, нейните хора,ви интереси. С други думи – дане своите и на чужди държа-ват и отстояват народните, апо-малко важното – да след-са честни и принципни. И невен и управленчески опит, дагат професионален, общест-държавници и визионери с бо-с поглед към бъдещето, т. е. - находимо то да е в ръцете на хораравление на първо място е необ-ни. За добро и ползотворно уп-е безкритично, е явно за всичкиЧе управлението на България нестен елемент на суверенитета.не на държавата е друг същно-Успешното функционира-нен стандарт.номическо развитие и по жиз-ски държави по степен на ико-в сравнение с другите европей-ното изоставане на Българияпървопричината за чудовищ-Загубата на суверенитет еи често – безумни изисквания.възможни „препоръки“, забраниместното производство чрез все-специалисти, ограничаването наот тях и висококвалифициранилиона млади, образовани, многоизтичането на повече от два ми-заради западната конкуренция,то предприятия, които фалирахай беше отнето. Касае се за много-нищо в сравнение с това, коетоте програми на Евросъюза, сакоито получава по различни-Алианса, а скромните средства,ка от тази преди членството й вБалканите сега е в пъти по-мал-Нейната военна тежест на