Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 11 (12 март 2024) „Никаква част от Украйна няма да бъде присъединена към НАТО“

„Никаква част от Украйна няма да бъде присъединена към НАТО“

Е-поща Печат PDF

Бойчо Дамянов:

-Каква е вашата прогно­за по събитията в Украйна? Проф. Хайнц Гертнер:

-В моя статия от 2014 година бях посъветвал украинците до­бре да изучат опита на австрий­ския неутралитет, за да се пре­дотврати възможна война в Ев­ропа. Ако Украйна не се опреде­ли като неутрална, ще я сполети съдбата на разделена Германия в периода на Студената война или на Корея от 1953-а и до днес. Тогава все още имаше алтерна­тива – неутралитет или разделе­ние. Днес остана само една въз­можност – разделение. Чака ни нова Студена война в Европа – от Арктика през Украйна до Черно море. Швеция и Финлан­дия, както и източноевропей­ските страни са вече в НАТО, но­вата желязна завеса този път ще минава малко по на изток.

-Кога ще станат ясни нови­те граници?

-Окончателното очертаване на картината на разделена Евро­па ще видим след края на война­та в Украйна, но едно е ясно - Ру­сия няма да се изтегли нито от Донбас, нито от Крим. От друга страна, не смятам, че има наме­рение да „превземе“ цялата те­ритория на Украйна. Въпросът, който си задавам, е – колко дъл­го ще продължи тази нова фаза на Студената война? Дали 20 го­дини, колкото беше от 50-те до 70-те години, или по-малко?

-Редица западни политици и политолози предвещават, че след Украйна Русия ще прега­зи цяла Европа.

-Дори и да иска да воюва сре­щу НАТО, тя не притежава нито военния капацитет, нито ресур­сите за това. Москва обяви, че нейната цел е денацификация и демилитаризация на Украй­на, както и предотвратяване на влизането є в НАТО. Последно­то е от най-голямо значение за геополитическата сигурност и безопасност на Русия. Затова си позволявам толкова уверено да твърдя, че неутралитетът мо­жеше да предотврати войната, но позициите бяха диаметрал­но противоположни – Западът настояваше Украйна да влезе в НАТО, Русия предлагаше непри­съединяване.

-При евентуално разделе­ние какво би станало със за­падната част на Украйна? Въз­можно ли е да влезе в НАТО?

-Западът ще трябва да се при­мири с мисълта, че никаква част от украинската територия няма да стане част от НАТО. Вероят­но това е и целта на току-що под­писаните между Киев и отделни страни от НАТО споразумения за сигурност и сътрудничество. Те биха могли да останат валидни и след евентуално разделение на страната. Но докато се водят во­енните действия, не е ясно за кои части от територията се отнасят.

-Какъв е смисълът на тези споразумения?

-Западът дава знак, че е го­тов да се откаже от приемането на Киев в НАТО. Един вид, гаран­ции от страни членки, но без пъ­лен ангажимент на самото НАТО, най-вече заради това, че САЩ не желаят да се ангажират по-сери­озно и по-непосредствено с Киев.

-Какво предизвика тази предпазливост?

-Свързана е преди всичко с вътрешната политика. При това не идва само от страна на ня­колко радикално настроени ре­публикански конгресмени, а се поддържа от групировки, в т.ч. и сред демократите. Над 70% от американците се интересуват от проблемите на миграцията и на заетостта далеч повече отколко­то от Украйна. В момента Киев зависи главно от помощите на ЕС. САЩ имат от гледна точка на своята национална сигурност и интереси много по-важни горе­щи области като Близкия Изток, Югоизточна Азия, Тихоокеан­ския регион. По всичко изглеж­да, че ЕС ще трябва да поеме ос­новните разходи и ангажименти към Украйна.

-САЩ предвиждат и воен­на помощ за Израел. Значи ли това, че конфликтът в Газа и в Близкия Изток ще нараства? -Със сигурност предвидените 14 милиарда долара нямат за цел обуздаване на военните действия на Израел и защита на граждан­ското население в Газа. На думи САЩ заявиха, че настояват Не­таняху да се откаже от влизане в Рафа, да щади гражданското на­селение, да не прекроява грани­ци, да не предизвиква нови бе­жански потоци и т. н. Всичко това бе отхвърлено от израел­ското правителство: унищожа­ването на гражданската инфра­структура продължава, бежан­ските потоци и задържането на хуманитарната помощ също. В резултат на американското вето в СС на ООН всички досега вне­сени резолюции за прекратяване на огъня бяха блокирани от САЩ.

-Означава ли това, че реше­нието на палестинския въпрос на принципа на две държави отново се проваля?

-Сред страните в света цари консенсус, че това е единствени­ят път за решаване на палестин­ския конфликт, при това в уста­новените граници и със столица източен Йерусалим съгласно ре­шението на ООН от 1967 г. Само Израел го отхвърля.

-На какво разчита Тел Авив?

-На мъглявата позиция на САЩ и на подкрепата от Ва­шингтон в случай на военен сблъсък с арабския свят или Иран. Но Вашингтон се стреми да избегне такъв военен сблъ­сък. От своя страна Техеран също не желае военен сблъсък със САЩ и се опитва да възпре от невъздържани действия гру­пировките, които поддържа, което не винаги му се удава. Те вече осъществяват свои наме­рения и развиват своя динами­ка - Хамас, Хизбула, хусите. Това създава опасност конфликтът да се разрасне и да се превърне в широкомащабна война. Вече не е сигурно дали с прекратяване­то на военните действия в Газа, които хусите изтъкнаха като мо­тивация за действията им в Ба­белбандеб, ще се успокои обста­новката и в останалите горещи точки в региона.

-Не беше ли грешка нахлу­ването на Хамас в Израел?

-Една седмица след нахлу­ването на Хамас трябваше да се състои финалната техническа среща между саудитците и аме­рикански военни представители за уточняване на гаранциите и доставките на зенитни ракети и други оръжия. Това бяха иници­ативи, заложени в т. нар. „План Тръмп от 2020 г.“ за привързва­не на арабските държави към американската линия и отдале­чаването им от палестинската кауза. По този план палестин­ските територии бяха почти на­половина орязани в сравнение с резолюцията на ООН от 1967 г. За да подкрепят инициатива­та, на арабските страни им беше обещана щедра помощ от САЩ. Една по една бяха принудени да се съгласят, само Саудитска Ара­бия се противопоставяше до по­следно. Накрая и тя се съгласи, но постави определени условия.

-Какви щяха да са последи­ците за палестинците?

-С влизането на Саудитска Арабия в „сделката“, изгуби­ха своя последен поддръжник в арабския свят. Щеше да бъде по­ставен кръст върху принципа за две независими държави – Из­раел и Палестина. Всичко това провокира Хамас на отчаяна ре­акция, за да бъде обърнато вни­манието на света към с десети­летия отлагания въпрос за съз­даване на отделна Палестинска държава. Ударът срещу Израел беше едновременно удар и сре­щу Саудитска Арабия, и срещу Фатах, от който искаха да се раз­граничат.

-Каква е днес действител­ната сила на САЩ?

-Ако една държава е прека­лено силна и няма конкуренти, тя води хегемонни войни за под­държане на своето безпрекос­ловно господство над света. Но с настъплението на Русия в Ук­райна тази фаза на еднополярен свят вече е окончателно в мина­лото. Примери виждаме в Афри­ка, в Близкия Изток, в Украйна. Формират се нови центрове на сила извън контрола на САЩ. След неотдавнашните превра­ти в Буркина Фасо, в Гвинея, в Мали, в Нигер и т. н. Западът вече не е в състояние да върне тези страни под свой контрол. САЩ вече не са единствената, решаваща суперсила в света.

-Кои са новите конкурен­ти?

-Имаме Китай, който бър­зо и мащабно расте – не само като икономическа, но и като глобална военна сила. Имаме Русия, която се модернизира за кратък период от време и съз­даде най-новите конвенционал­ни и ядрени оръжия. Появиха се мощни икономически центрове като Индия и Бразилия. Не бива да подценяваме и старите като Япония и ЕС. Възникнаха и се разширяват нови обединения извън американската система, като БРИКС. Все повече страни се стремят да се отскубнат от опеката на САЩ.

-Засега БРИКС е все още доста аморфен…

-Да, все още не е създа­ла своя независима от долара международна валута, но вече над половината от взаимната търговия се осъществява в на­ционални валути и чрез кли­рингови разчети. При това не става дума за антиамериканска политика, напротив, страните от тази група сътрудничат със Запада, но се стремят към по- голяма независимост. Вижда­ме как преобладаващата част от страните в света, въпреки масирания и постоянен натиск на САЩ, отказват да подкрепят обявените от Запада антируски санкции, тъй като вредят на собствените им интереси. Това означава, че в бъдеще глобал­ният Юг и глобалният Изток ще играят все по-голяма роля в световната политика. От което следва, че една евентуална гло­бална конференция за сигур­ност няма да може да се състои без тях. В своето поведение те не са агресивни или конфлик­тни, а настроени да отстояват своя икономически и полити­чески суверенитет. Като при­мер за това бих посочил китай­ската инициатива „Един пояс, един път“, която от самото си начало е замислена не като принуждение, а като възмож­ност за доброволно присъеди­няване.

-Как оценявате процеси­те в Молдова и Грузия?

-По отношение на Грузия Русия няма намерение да се изтегля от Абхазия и Север­на Осетия. Грузинците още през 2006 г. заявиха, че жела­ят да влязат в НАТО, но ско­ро едва ли ще им бъде пре­доставена такава възможност предвид усложнената обстанов­ка в Украйна. Докато продължа­ват военните действия, въпро­сът за влизането на Украйна в НАТО също е свален от дневния ред. В Молдова нещата са малко по-различни. Въпреки че проза­падното ръководство на страна­та начело с президентката Мая Санду води доста умела между­народна политика по формула­та „ние сме неутрални и искаме да останем неутрални“. Молдо­ва не заявява намерения да става член на НАТО, а само на ЕС. Оче­видно не желае да повтаря греш­ката на Украйна, която натрап­чиво се самопредлагаше за член­ство в НАТО.