Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 9 (27 февруари 2024) За истината, илюзиите и предизвикателствата

За истината, илюзиите и предизвикателствата

Е-поща Печат PDF

 

Още от лятото на 1876 г. между Турция и Черна гора се води война. Настъплението на ру­ските войски под командването на генерал Гурко в Южна България при­нуждава Турция да изтегли армейския корпус на Сюлейман паша от черно­горския фронт на изток в Тракия. Чер­на гора, останала без противник, удвоя­ва територията си за няколко месеца, а Санстефанският (член 2) и Берлинският договор признават независимостта й.

Важно е да запомним преди всич­ко, което ще прочете читателят по- нататък, че Санстефанският мирен договор от 19 февруари/3 март 1978 г. е между Русия и Турция, редакти­ран и подписан от граф Николай Иг­натиев и Сафет паша. Всички права и задължения по този договор, включи­телно и по отношение на трети стра­ни, каквито са Черна Гора, Сърбия, Ру­мъния и България, са на двете държави съдоговорителки. Както е известно оба­че, Турция отказва да ратифицира Сан­стефанския договор. Европейските ве­лики сили въстават срещу него.

Австро-Унгария е недоволна, тъй като в договора липсват вече постиг­натите споразумения с Русия в Райх­щад и Будапеща, предвиждащи пре­доставянето на Босна и Херцегови­на на Австро-Унгария и създаването на две български автономни области, а не голяма България, която в сансте­фанските граници би била препятствие пред нереалистичните амбиции на Вие­на за излаз на Егейско море чрез Солун.

Лондон отхвърля Санстефанска България като заплаха за целостта на Турция и за английските интере­си в района по охрана на релсовия път за Индия и водния път по реките Тигър и Ефрат на юг.

 

Париж изразява загриже­ност за гръцките интереси, ма­кар самата Гърция да не форму­лира претенции.

Единствено Берлин е дово­лен, тъй като договорът гаран­тира свобода на корабоплаване­то по Дунава и черноморските проливи, което е основна външ­нополитическа цел на герман­ската дипломация.

Русия е принудена да запо­чне двустранни сондажи със западните „демокрации”. Граф Игнатиев се опитва да догово­ри с Австро-Унгария приемлив компромис, но Андраши оста­ва непреклонен и не приема за­падната българска граница, като настоява за реално влияние в За­падните Балкани.

Aнглия възразява срещу всички основни клаузи в Сан­стефанския договор, като не възразява единствено срещу те­риториалното разширяване на Сърбия и Черна гора. За разго­вори в Лондон е изпратен Алек­сандър Михайлович Горчаков, министър на външните работи, тъй като англичаните настояват граф Игнатиев да бъде изклю­чен от участие в бъдещи прего­вори. На 30 май 1878 г. в Лондон е подписано тайно англо-руско споразумение, с което Русия за­черква постигнатото в Сан Сте­фано и се съгласява на схемата, възприета на Берлинския кон­грес. В Лондон Русия отстъпва и от договореното по отношение границите на България с Авс­тро-Унгария в Босна и Херцего­вина.

На 6 май 1878 г. Англия, вече с развързани ръце, под­писва тайно англо-австро-ун­гарско споразумение за общи позиции срещу Русия на Бер­линския конгрес.

Берлинският конгрес се от­крива на 13 юни 1878 г. в дво­реца Радзивил. В него участ­ват Великобритания, Австро- Унгария, Германия, Италия, Русия и Османската империя. Под натиска на Франция е из­слушана и Румъния, която за­явява, че не желае да размени Бесарабия за Добруджа, въпрос, който до конгреса не е разглеж­дан на никакъв форум. Мотивът за нежеланието да размени Бе­сарабия за Добруджа е, че тя е населена от българи от основа­ването на българската държава, население етнически чуждо на румънското, но не възразява да получи Добруджа като компен­сация за участието във война­та. Основната вина за поставя­не и разглеждане на въпроса за Северна Добруджа е на руската делегация по две причини: пър­вата е, че руските представите­ли Горчаков и посланикът на Русия в Лондон граф П. Шува­лов не се позовават на член 19 от Санстефанския договор, съглас­но който тази част от владени­ята на Османската империя се предоставя на Русия и настоя­ват това да се впише в Берлин­ския договор. Втората причина е, че при условие, че Санстефан­ският договор не бъде приет за правна рамка за изработване на Берлинския договор, то Север­на Добруджа няма никакво ос­нование да не се разгледа като неразделна част от освободена­та от турско робство територия, на която се създава Княжество България, а не да продължи да се използва като разменна монета, при което турското робство е за­менено с чокойско.

Всъщност какво получи Русия срещу хиляда четирис­тотин и десетте милиона руб­ли, на каквато сума възлиза­ха претърпените вреди и загу­би от войната, според чл. 19 от Санстефанския договор, в това число 66 000 убити и 140 000 ра­нени съгласно Берлинския до­говор? Много малко на фона на онова, с което се сдобиха ней­ните „съюзници”. Освен незави­симост Румъния бе насилена да окупира населената с българи Се­верна Добруджа, Сърбия заграби повече от 20 000 кв. км населена с българи земя, а Черна гора уд­вои територията си. Руските вой­ски стигнаха до подстъпите на Цариград, граф Игнатиев се бе преборил в Сан Стефано за сво­бодна България в етническите й граници с едно изключение – Се­верна Добруджа. В Берлин Шува­лов отстъпи спечеленото на бой­ното поле обратно на Османската империя и Великобритания. Спо­менът от Кримската война, която Русия бе загубила преди 20 го­дини срещу коалицията Турция, Англия, Франция и Сардинското кралство, като че ли продължава­ше да парализира мисълта на на­шите освободители!

С какви придобивки за Ру­сия приключи войната? Русия си възстанови суверенитета върху Южна Бесарабия, отстъпена по силата на член 20 на Парижкия договор от 1856 година, с кой­то бе сложен край на Кримската война, на Княжество Молдова, което съгласно член 21 остана ва­сално на Високата порта.

Турция отстъпи на Русия об­ластите Карс, Ардахан и Батуми в Азия с пристанищата на Черно море. Русия се съгласи Батуми да получи статут на свободно прис­танище. Русия засили влиянието си в Княжество България, Източ­на Румелия, Сърбия и Черна гора.

При съпоставяне на разпо­редбите на членове 20 и 21 на Парижкия договор от 1856 г., с които Южна Бесарабия се отнема от Русия и се предоставя на Кня­жество Молдова, васално на Ви­соката порта, и разпоредбата на чл. 45 на Берлинския договор, с която същата територия се въз­становява на Русия като „част от територията на Княжество Румъния”, не може да не буди не­доумение фактът, че територия, населена с българи, част от Мол­дова, включена по силата на обе­динението на Влахия с Молдова през 1859 г. в новообразуваното Княжество Румъния, се заменя със земя, каквато е Северна Доб­руджа, също изцяло населена с българи чрез „присъединяване към територията на Румъния” по силата на член 46 на Берлин­ския договор? При условие, че и двете територии – Южна Бесара­бия и Северна Добруджа, в нача­лото на бойните действия са но­минално част от Османската им­перия и би следвало по силата на същата логика, по която бяха те­риториално обособени Сърбия, Румъния и Черна гора – етни­ческа принадлежност на населе­нието – Северна Добруджа да се включи в Княжество България като част от земите „на Север от Стара планина”, населени с бъл­гари, според признатите от сул­тана през 1870 г. граници на Бъл­гарската Екзархия.

При определяне на грани­цата между България и Румъ­ния в Добруджа, противно на здравия разум, бе прибавена допълнителна територия към договореното в Сан Стефано, като вместо линията Мангалия – Расово, в Берлин граничната точка на Дунав бе изместена на юг до Силистра!

На конгреса в Берлин са били допуснати по един или друг по­вод и представители на Сърбия и Черна гора наред с Румъния. Единствено липсват български представители, заради които бе започнала и се води войната.

Искрена или не, румънската общественост даде вид, че е про­тив предложената за разглежда­не на Берлинския конгрес раз­мяна на Южна Бесарабия със Северна Добруджа. Румънския вестник “Telegraful” от 30 март 1878 г. писа: „Добруджа ще ста­не един нов български въпрос. Предстои създаване на княже­ство България: то веднага ще поиска Добруджа, където прин­ципът на естествените грани­ци, както и принципът на на­ционалностите ще бъде в полза на нейните искания”.

На 2 април 1878 г. вест­ник “Steana Romania” публику­ва следното заявление на ру­мънския министър-председа­тел Йоан Братияну: „И въпрос не може да става да се приеме Доб­руджа. Както географско-ико­номически, така и етнически, и исторически Добруджа не със­тавлява част от нашата те­ритория. Разположена отвъд Дунава, тя е естествено про­дължение на България; населе­на е най-вече с българи, турци, татари. В нея румънци няма. Ако ние я завладеем, ще ста­не постоянен източник на кон­фликти между нас и българите: една отворена рана...“

По късно Братияну раз­крива мотивите за проявено­то привидно благородство, като заявява: „Румъния не же­лае да получи Добруджа от Ру­сия като компенсация, а иска да я получи от Конгреса като въз­становяване на древното право на Румъния над нея и като ут­върждаване на европейския ин­терес по отношение на устие­то на река Дунав. А що се отна­ся до Бесарабия, Румъния желае да се разбере, че тя се отказва от нея не доброволно, а протес­тирайки срещу силата и срещу решението на Великите сили”.

На 14 ноември 1878 г., че­тири месеца след края на Бер­линския конгрес, румънският крал Карол I отправя до доб­руджанското население след­ното послание на български език:

„С Берлинския договор евро­пейските велики сили присъеди­ниха вашата родина към Румъ­ния. Ние няма да влезем като за­воеватели във вашите граници така определени от Европа...” Какъв пример за природна ще­дрост към коронована глава!

Следва