Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 9 (27 февруари 2024) САНЪ-СТЕФАНСКИЯТЪ ПАРАДЪ

САНЪ-СТЕФАНСКИЯТЪ ПАРАДЪ

Е-поща Печат PDF

 

рието между Русия и Турция, 19 януарий 1878, руските вой­ски заеха демаркационна ли­ния почти до самите цариград­ски стени. Преговорите за миръ, обаче, се затегнаха, макар че не само по главните линии, но и в подробности договорътъ да беше готов.

Руската войска, след като ДОСТОЙНО БЕ ИЗПЪЛНИЛА СВОЯТА ЗАДАЧА, с нетърпе­ние очакваше подписването на мира, за да се завърне по свои­те родни места. Скоро настъ­пи отдушникъ на тая тежка ат­мосфера. На 17 февруарий в 11 ч. сутринта целиятъ Сан. Сте­фански гарнизонъ бе вдигнатъ по тревога. Бързо частите се съ­браха и построиха на сборното място вънъ от селището, до са­мия фаръ, от гдето на дланъ се виждаше Цариградъ съ своите минарета и куполи на прочути­те старинни джамии. Оттук де­маркационната линия отстоеше само на 10 клм., като се опира­ше да предградията Барутъ-Ха­не и Макри-Кьой, а зад нея на единъ изстрелъ бяха разположе­ни конусообразните турски па­латки и землянки, около които ясно се забелязваха групи тур­ски войници, видимо разтрево­жени от раздвижването на ру­ските части.

Скоро на плаца пристигна ГЛАВНОКОМАНДУВАЩИЯТЪ РУСКИТЕ ВОЙСКИ, заобико­ленъ от щаба и свитата си. След обичайното тържествено посре­щане, великиятъ князъ заповя­да да се произведе отрядно уче­ние посока на Цариградъ. Гъ­сти пехотни вериги запълниха цялото поле и като вълни се по­несоха право на изтокъ. Арти­лерията на галопъ зае позиции, докато конницата в облакъ от прахъ се изгуби напредъ. С ред­ко въодушевление, което види­мо се четеше в очите на всички, войските настъпваха къмъ набе­лязания и тъй отдавна мечтанъ обектъ. Отделни разезди и дори ескадрони, изчезнаха в предгра­дията отвъдъ демаркационна­та линия. Устремътъ беше така голем, че за малко щеше да бъде осъществена желаната от векове мечта на Русия - зав­ладяването на Цариградъ, ако не бе подаден от щабъ-тръбача сигнала „СТОЙ, ОСВОБОДИ СЕ“. Ефектътъ, обаче, бе произведен и още докато войските почи­ваха на достигнатите пунктове, съ извънреденъ влакъ пристиг­на ТУРСКИЯТЪ ПЪЛНОМОЩ­НИКЪ НАМИК ПАША, видимо разтревожен, и се отправи към дома на руския пълномощникъ графъ Игнатиевъ, където близо вече от месец заседаваше смесе­ната комисия по изработване на условията за миръ.

Частите, подиръ доста про­дължителна почивка, късно ве­черта с музика се завърнаха въ квартирите си. Навсекъде се чу­ваха поздравления за подписа­ния миръ, подъ угрозата на едно възможно настъпление в столи­цата, тържественото обявяване на което се запазвало да стане на големия праздникъ на руския народъ – 19 февруарий.

Многоочакваниятъ денъ на­стъпи, на който грандиозен па­радъ щеше да бъде произведе­нъ. В него щеха да взематъ учас­тие 2 ПЕХОТНИ ДИВИЗИИ, КОННА ДИВИЗИЯ И ЦЕЛАТА СВОБОДНА АРТИЛЕРИЯ.

Частите, за да успеят на време да заематъ местата си, требваше да извършат нощни походи.

Денътъ беше мраченъ и вет­ровитъ, дори завале редъкъ дъ­ждъ следъ пладне. В определе­ния часъ – 12 по обедъ, части­те, подтегнати, весели и радост­ни, не чувствувайки ни нужда за сънъ, ни умора, гордо заеха мес­тата си. Задъ техъ се трупаше це­лото население, дошло от окол­ностьта, за да присъствува на тържеството. средата на карето от вой­ски бе издигнатъ богато украсе­ниятъ съ зеленина и национал­ни руски знамена аналой. Тук бе вече и духовенството съ своите разкошни одежди, заобиколено от многоброенъ певчески хоръ. Липсваше само главнокоманду­ващиятъ, който за пръвъ пътъ въ своята служба остави подчи­нените си да го чакатъ. Неговата свита отдавна бе събрана пред дома му. Бързаше и Великиятъ князъ, но нерадостна вестъ го задържаше безъ време. Турски­те пълномощници въ последни­ятъ моментъ ОТЛОЖИХА ПОД­ПИСВАНЕТО НА МИРНИЯ ДО­ГОВОРЪ, като намериха целъ редъ уклончиви причини. Пре­нията бяха бурни, но турските представители останаха неот­стъпчиви дори и предъ заплаш­ванията на графа. Десантътъ на шепа английски моряци, пред­назначени за охрана на британ­ската легация, подхранваше на­деждата за интервенция от стра­на на Великите сили. Парадътъ се отложи за два часа, на войски­те се даде почивка и се заповя­да да се хранят. Към определе­ния часъ последва второ отлага­не за 3 ч. Мина 3 ч. и приближа­ваше вече 4 ч., когато пристигна ординарецъ, съобщаващъ на командуващия парада графъ Шуваловъ,че парадътъ се отла­га за неопределено време, но ча­стите да останат по местата си.

Мълкомъ измокрените до кости войски приеха извести­ето. Лека-полека привидното спокойствие изчезна и офице­рите и войниците се възбуди­ха. По едно време като гръмъ от ясно небе се разнесе мълва­та, че ТУРЦИТЕ ОТКАЗАЛИ ДА ПОДПИШАТ МИРА и затова войските право от парада щели да настъпятъ към Цариградъ. Светнаха очите, радость заиг­ра по лицата на всинца, и весе­лото настроение скоро се преле в бойни песни. Полето се огласи от този хиляденъ хоръ, отзвукът на който требва да е достигналъ до турските пълномощници, за­седаващи недалеко от войските, в дома на граф Игнатиев.

Между това наближаваше мръкване, а дъждътъ капка сле­дъ капка милваше ЗАГОРЕЛИТЕ СВЕТНАЛИ ЛИЦА НА ХРАБРЕ­ЦИТЕ, чиито бойни песни заглу­шаваха зелените пенести вълни на Мраморното море, една сле­дъ друга разбиващи се съ гръмъ в скалистия брегъ, които като­чели се се стараеха да поддър­жат басовата партия на гранди­озния хоръ. Западниятъ вятъръ, радостно нахвърлящъ се върху гвардейските светини, далеко разнасяше боевия напевъ.

Но ето в 5 и пол. часа велики­ятъ княз, заобиколенъ от своя­та блестяща свита, се показа на своя вранъ жребецъ при окрай­нината на Санъ-Стефано.

Войските се раздвижиха. Подадоха се тревожни коман­ди и човешкото море, като по знакъ от Бога, стихна и замръз­на. Погледите на всинца се ус­тремиха към любимия главно­командуващъ, но последниятъ, вместо да полети към техъ, спре и слезе от коня. Дълбока въз­дишка се откъсна отъ войниш­ките гърди. Минаватъ нови ми­нути.

Загриженостъ и досадли­ва нетърпеливостъ се проявя­ва вече и по лицата на висшите началници. Обща натегната ат­мосфера, за която стигаше само единъ гръмъ, за да се изсипе по­рой, обхвана всички присъству­ващи

И гръмътъ удари.

В далечината се появи кон­никъ, летящъ галопъ. Ско­ро ясно изпъкна ФИГУРАТА НА КРАСАВЕЦА ПОЛКОВНИ­КЪ ОРЛОВЪ, носящъ се на пъ­лен полски галопъ, прилегнал на шията на коня и от кариеръ на место спира предъ великия князъ, комуто съ радостъ от ви­соко отрапортува, че най-сетна турските делегати са подписали мирния договоръ, който след малко лично графъ Игнатиевъ ще донесе.

Само след неколко минути пристигна и графъ Игнатиев, стоящъ правъ въ открита ка­ляска, държащъ се съ една ръка за кочияша, а с другата висо­ко размахващъ свития на руло пергаментъ. Скачайки отъ ко­лата преди още последната да е спрела, той се затича къмъ главнокомандуващия и съ си­яюще лице поздрави Н. И. Ви­сочество с МИРЪ - ДОСТОЕНЪ ЗА РУСКОТО ОРЪЖИЕ.

Великиятъ князъ свали фу­ражката си и високо държейки я над главата си, извика пръвъ „ура“, което в същия мигъ бе по­дето от многобройната му сви­та. Ехото на това радостно „ура“ се понесе далечъ къмъ стройни­те редове на руските витязи, за да се разрази като буря от стра­шенъ нестихващъ боенъ викъ „ура“, което заглуши дори рева на морските талази. Гръмнаха и десетина военни музики, кои­то без заповедъ засвириха тър­жествения химнъ „Боже, Царя храни“. Сюблименъ моментъ, достоенъ за четката на худож­ника и за лирата на поета.

Главнокомандващият Им­ператорската войска, великия­тъ князъ, начело на своя щабъ и свита, на галопъ се понася към войските. РАЗДАВАТ СЕ НАПЕВНИ КОМАНДИ, но няма кой да ги чуе, а камо ли да ги изпълни. Всички, войска и на­родъ, продължаваха по-громко и по-громко да подемат нестих­ващия победенъ викъ „ура“ , който скоро се преле и смеси съ бойни песни.

При тая феерия отъ тър­жествени звукове пролете лю­бимиятъ и храбъръ вождъ по фронта и спре пред аналоя. Тук, заобиколенъ от висшите на­чалници, той успе да използ­ва едно затишие на „ура“, за да обяви радостната вестъ съ своя громъкъ гласъ – „ПОЗДРАВЯ­ВАМ ВИ, БОГАТИРИ. БОГЪ НИ БЛАГОСЛОВИ СЪ МИРЪ“. Ново „ура“, още по-възторжено, размесено с тържествените зву­ци на националния химнъ, се понесе и поде от тълпите на съ­бралия се народъ.

Между туй главнокоманду­ващиятъ успе на своите първи помощници и на началници­те на частите да изкаже своята гореща благодарност за техния трудъ, лишения и подвизи, като напълно са оправдали надеж­дите и вярата на Императора при освобождението на Бълга­рия. Напусто тръбачите повта­ряха „на молитва“, нестихващо­то „ура“ не спираше и требваше самите началници, подпомог­нати отъ ординарците отъ сви­тата, да се намесятъ, за да туря­тъ точка на това проявление но възторженъ ентусиазъмъ.

МОЛЕБСТВИЕТО БЕ ОТ­СЛУЖЕНО съ коленопреклоне­ние и възгласено многолетие за Царя Освободителя, престо­лонаследника, двамата вели­ки князе и царския домъ, след което бе изпето „Вечная памя­тъ“ за падналите войни и на края пакъ многолетие за побе­доносното войнство.

Вече бе настъпило мръква­не, когато почна церемониал­ниятъ маршъ. Пехотата мина­ваше в баталионни колони съ бърза, но твърда боева крачка. Артилерията по батарейно на тръсъ, а конницата, когато тя минаваше, бе вече тъмна нощ, по стара традиция по ескадрон­но на галопъ. И всички минава­ха, като викаха непрекъснато „ура“, като не даваха да се до­ловятъ поздравленията, благо­дарностите на великия князъ- гланокомандуващъ – те всич­ки чувствуваха, че минават от­лично.

Редко тържествена картина, може би единствена въ военна­та история, а за насъ особено мила и скъпа, понеже е свърза­на с нашето освобождение.