Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 7 (13 февруари 2024) ПРЕДИ ДА ИЗБУХНЕ БОМБАТА

ПРЕДИ ДА ИЗБУХНЕ БОМБАТА

Е-поща Печат PDF

Съвсем скоро ще напра­вим интервю с Влади­мир Путин. Замисляме това от няколко месеца. Ето защо ще го направим.

Първо: Ние сме журналисти и наша работа и дълг е да ин­формираме хората. Вече две го­дини тече война, която променя целия свят, а множеството аме­риканци остават неинформи­рани. Те нямат никаква предста­ва за случващото се в Украйна и Русия. А те трябва да знаят, тъй като плащат за войната толкова много, че не могат да го осъзна­ят напълно.

Войната в Украйна е ката­строфа за човечеството. В нея загинаха стотици хиляди хора, загина цяло поколение млади украинци, съкрати се населе­нието на най-голямата европей­ска държава. Но дългосрочните последствия са още по-ужася­ващи. Тази война напълно про­мени глобалните и търговски съюзи (алианси), а също и пос­ледвалите ги след започването й санкции. Световната иконо­мика беше преобърната изцяло, а икономическият ред, устано­вен след Втората световна вой­на, който осигури процъфтя­ване на Запада цели 80 години, скоропостижно се разпада, а за­едно с нея отпада и господство­то на американския долар. Това са събития, които променят ис­торията. Те ще определят живо­та на нашите внуци. По-голяма­та част от хората по света добре осъзнава това, което става пред очите им.

Попитайте обаче кой да е чо­век от Азия и Близкия изток как си представя бъдещето. И по-го­лямата част от населяващите ги ще ви кажат, че не са наясно. Те мислят така, защото никой до този момент не им е казвал ис­тината. Медиите са корумпира­ни. Те заблуждават своите чи­татели и зрители с недомлъвки и полуистини. От деня, в кой­то започна войната в Украйна, американските медии направи­ха множество интервюта с ук­раинци и със самия Зеленски. Ние също дадохме заявка за ин­тервю със Зеленски и се надява­хме, че той ще се съгласи да даде отговор на нашите въпроси. Но интервюто, което той даде вече за САЩ, не е традиционно. То бе изпълнено със специално под­готвени бодряшки твърдения, които целяха единствено усил­ване настояването на Зеленски за по-категорично ангажиране на САЩ във войната в Източ­на Европа и, разбира се, неиз­бежното заплащане за тази со­лидарност. Това не е журналис­тика, а държавна пропаганда. При това уродлива пропаганда, от която загиват хора. В също­то време нашите политици и средства за масова информация се занимават с представяне на чуждестранния лидер като нов политически продукт.

Нито един западен журна­лист не се осмели да вземе ин­тервю от президента на САЩ. Другата страна от конфликта е Владимир Путин. По-голяма­та част от американците нямат понятие защо и с каква цел Пу­тин нахлу в Украйна. Те никога не са чували неговия глас. Това е неправилно. Американците имат право да знаят всичко за войната, в която участват. И ние имаме правото да им го кажем, защото също сме американци. Свободата на словото е наше не­отменимо право, независимо от това кой е в Белия дом. Но уп­равляващите все пак се опит­ват да го нарушават. Преди поч­ти три години администрация­та на Байдън незаконно следеше нашите публикации и след цен­зура ги предоставяше на слу­гинските новинарски медии. Те вършеха това, за да попречат на нашето планирано интервю от Путин. Сигурни сме, че през ми­налия месец те са направили съ­щото. Но този път ние наистина пристигнахме в Москва.

Ние сме тук не защото оби­чаме Владимир Путин. Ние сме тук, защото обичаме Съедине­ните щати и искаме те да оста­нат просперираща и свободна страна. Ние сами си заплатихме за нашето пътуване. Не сме взе­ли пари нито от правителството, нито от финансова група. Наше­то видео с интервюто ще бъде напълно безплатно. Всеки жела­ещ ще може да го изгледа открай докрай. Благодарни сме на Илон Мъск, който обеща да качи виде­ото в неговата социална мрежа и да не го блокира.

Западните правителства най- вероятно ще направят всичко възможно, за да цензурират ви­деото в други не толкова прин­ципиални медии. Те се боят от информация, която не могат да контролират. Но вие нямате при­чина да се боите. Вие не сте длъж­ни да се съгласите с това, което ще каже в интервюто, но препо­ръчваме да го видите. Вие трябва да сте максимално информира­ни. И тогава като свободни граж­дани, а не като роби да решавате сами. Благодаря!