Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 7 (13 февруари 2024) МИНИСТЪР ТАГАРЕВ И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

МИНИСТЪР ТАГАРЕВ И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

Е-поща Печат PDF

При участието си в “Па­норама” на БНТ от 19.1.2024 г. министър Тагарев отново даде простор на крайната си русо­фобия. Въпреки че дискусията, която се водеше пред камерите, предполагаше съвсем различни позиции и аргументи, господин министърът потърси (и измисли) повод, за да покаже (и докаже), че е краен русофоб. Той разпалено изрази становище, че в страна­та ни се разпространяват лъжли­ви новини. И какво посочи като пример?

„В България се говори, че Русия ни е правила само добро, а от За­пада сме видели само зло.“

За да докаже, че това е фал­шива новина, миинстър Тагарев посочи, че преди началото но Ру­ско-турската освободителна вой­на 1877-1878 г. руският импера­тор е сключил спрозумение с им­ператора на Австро-Унгария, че след войната ще се създаде “мал­ка” славянска държава. Това е споразумение между двама им­ператори - настоява министъ­рът, което е потвърдено от Бер­линския конгрес. И с какво опро­вергава, господин Тагарев, “фал­шивата новина”?

След Априлското въстание и жестокото му потушаване репор­тажите от събитията, разпрос­транените гравюри, разкриващи жестоките убийства на мирни хора от българските села и град­чета - старци, деца, пеленачета, гаври с български жени и моми­чета, предизвикват справедли­вото възмущение и гняв на ев­ропейската общественост. Осо­бена съпричастност към бълга­рите проявява руският народ. И след провала на Цариградската посланическа конференция им­ператор Александър ІІ взема решение да постигне освобож­дение на братския народ с во­енна сила. И тук се намесват по­следствията от Кримската война (1853-1856) и Австро-Унгария се възползва от случая да догово­ри анексията на Босна и Херце­говина. И така се появява усло­вието за “малка” славянска дър­жава. Даже Австро-Унгария по­казва решителност - мобилизира запасни части, които държи раз­положени на грницата с Руската империя през цялото врементра­ене на войната.

Е, г-н Тагарев, кое не е ло­шото в поведението на Запада в лицето на Австро-Унгарската империя?

След успешното и победонос­но завършване на Освободител­ната война, въпреки нежеланието и протакането от турска страна, на 19 февруари (3 март) 1878 г. се стига до подписване на Сан­стефанския договор.

Договорът не третира само Българския въпрос - определя границите и обявява незави­симостта на Черна гора (чл.1 и чл. 2), на Сърбия (чл. 3) и на Румъния (чл. 5). За разлика, съ­гласно чл. 6, “България се издига в автономно, поданно княжество, с християнско правителство и народна милиция.” Границите на територията на княжеството са определени в съответствие с признатите земи, влизащи в Българската Екзархия съглас­но фермана от 1870 г. на Висо­ката порта, и признатите гра­ници на Цариградската посла­ническа конференцция за две български държави (чл. 6).

Какво значи “малка” или го­ляма държава. Защото Сансте­фанска България е по-малка от Испанското кралство от Френс­ката република, от Германската и Австро-Унгарската империя. Да, вярно е, Великите сили обичат да създават малки държави по принципа “разделяй и владей”, както Белгия например.

Често се говори за предвари­телния характер на Санстефан­ския мирен договор. Да, вярно е, че той не е подписан от двама­та владетели: руския император и султана на Турция. И това не може да стане при условията на водена война. Но нека видим как­во съдържа самият Санстефан­ски мирен договор:

“Негово величество руският император и Негово величество императорът на отоманите, въ­одушевени от желанието да да­дат и осигурят на своите стра­ни и на своите народи ползите на мира, както и да предпазят вся­ко ново усложнение, което може да ги заплаши, назначиха за свои пълномощници със задача да уго­ворят, сключат и подпишат пре­лиминериите на мира:

Негово величество руският иператор от една страна –граф Николай Игнатиев, генерал-адю­тант на Негово императорско величество, генерал-лейтенат, член на имперския съвет, награ­ден с ордена “Св.Александър Нев­ски” с брилянти и с много дру­ги руски и чеждестранни ордени, Александър Нелидов, шамбелан на императорския двор, действи­телен държавен съветник, награ­ден с ордена “Св.Анна”, І-ва сте­пен с мечове, и с много други руски и чуждестранни ордени.

И негово величество импера­торът на отоманите, от дру­га - Сафвет паша, министър на външните работи, награден с ор­дена „Османие“ с брилянти и с ор­дена „Меджидие“, І-ва степен, и с много чуждестранни ордени, и Саадулах бей, посланик на Негово величество при германския импе­раторски двор, награден с ордена “Меджидие” от І-ва степен и с ор­дена “Османие” от втора степен и много други чуждестранни ор­дени.

Които, след като разменихе своите пълномощия, намерени в добра и надлежна форма, угово­риха следното:

Следват текстовете на 28 члена от договора…

Чл. 29. Настоящият акт ще бъде ратифициран от техни императорски величества ру­ския император и императора на отоманите и ратификации­те ще бъдат разменени в петна­десет дни и по-скоро, ако това е възможно, в Санкт Петербург, където ще се уговори времето и мястото, когато постановлени­ята на настоящия акт ще бъдат облечени в обичайните тър­жествени форми за мир.

Разбира се, във всеки слу­чай, че високите договорящи страни остават да се смятат като формално свързани чрез настоящия акт от момента на неговата ратификация.

В удостоверение на което респективните пълномощни­ци облякоха настоящия акт със своите подписи и сложиха там своите печати.

Направен в Сан Стефано на деветнадесетия февруари (трети март) хиляда осемсто­тин и седемдесет и осма го­дин.

(п) Граф Н. Игнатиев, (п) Нелидов

(п) Сафвет, (п) Садулах” .

(http: www.omda.bg/BULG/ hystory/San stefano_.htm)

Ратификациите на договора са били разменени в Санкт Пе­тербург през м. март 1878 г.

И какво виждаме? Това е договор между две империи. Никъде не е споменато, че подлежи на одобрение от ня­какъв международен конгрес. Берлинският договор от 1/13 юли 1878 г. е незаконна намеса на великите сили, за да дикту­ват своите интерси. Това е по­ведението на Запада, министър Тагарев. Лъжливата новина е, че Санстефанският мирен до­говор е предварителен, нещо, с което се спекулира от години от определени историци.

И „без да пролеят капчица собствена кръв Британската империя си взела възнагражде­нието - остров Кипър, а Австро- Унгария задържала Далмация, окупирала Босна и Херциговина и навлязла в Новопазарския сан­джак.” (акад. Георги Марков).

Ето това е Западът за нас, българите. Какъв е за минис­тър Тагарев, е друг въпрос.

Но Историята рано или къс­но поставя нещата на местата им.

Тази окупирана от Австро- Унгария Босна и Херциговина става причина 40 години по- късно за ликвидиране на им­перията. Този урок трябва да го научи и министърът.