Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой (6 февруари 2024) ДА СТРОШИМ ОТРОВНИЯ ЗЪБ НА КЛЕВЕТАТА

ДА СТРОШИМ ОТРОВНИЯ ЗЪБ НА КЛЕВЕТАТА

Е-поща Печат PDF

 

На 16.1.2024 г. в сайта СКАНДАЛНО.нет, оби­чан и популярен сред ми­слещите българи, които противно на фашизоидната про­паганда представляват не по-мал­ко от 85 процента от българското общество, се появи статия с отвра­тителното заглавие “Братушките се продадоха на врага. Да благода­рим на българите, че ни избавиха от историческите митове. Пролях­ме доста кръв и похарчихме мно­го пари заради тях”. Автор на крайно провокативния и нагъл текст е някой си Сергей Балмасов - фамилно име, което говори за неру­ски произход. Собственикът и редактор на Скандално.нет, който е и преводач на статията, в частен разговор с мен изрази съжаление, че я е поместил в сайта си, защото в един момент тя стана вирусна в интернет пространството. И по-специално в еничарските сайтове на „Козяк“.

Известният пловдивски журналист, собственик на Скандално. нет, Илиян Атанасов, се опасяваше, че този текст може да пробуди противопоставяне между българското и руското общество - каква­то впрочем е и целта на самия автор - неизвестния за мен г-н Балма­сов. Аз обаче успокоих собственика на Скандално.нет, че напротив! - той е постъпил абсолютно правилно, като е превел и поместил в сай­та си този низък текст и е отворил очите на българския читател за една особено недостойна тенденция в някои руски средства за масо­ва информация - да клеветят българския народ, умишлено припис­вайки му действията на сегашната узурпаторска неолиберална вър­хушка - т. нар. “сглобка” между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, дошла на власт с фалшифициране на изборите и акт, който по същество бе държавен преврат, извършен в България (както все по-ясно става това) от ди­пломатическите представители на САЩ на 6 юни 2023 г. мафиотската компрадор­ска организация „Глобална Бъл­гария“, която лансира и утвърди ГЕРБ на Б. Борисов. Нещо пове­че, оставиха я да ограбва и раз­продава България в течение на почти две десетилетия. Публич­на тайна е, че американски, тур­ски и израелски интереси сто­ят и зад могъществото на огро­мния октопопод, който изяжда страната ни в продължение на 34 години - и също чрез ДПС, подмолно, участва в “сглобка­та”. Фактически от 1989 г. на­сам България е окупирана стра­на, без самостоятелна държава, с фалшиви държавни органи, ва­сално подчинени на САЩ, Тур­ция и Израел. Тя е превърната в африканска колония от откро­вения тип, битуващ през 19 в. и първата половина на 20 в., кога­то всички национални богатства на колониите хищнически се из­насят и потъват в частни капи­талистически ръце, народите са обречени на измиране, а в ко­лонизираните страни бушуват нищета, болести, безкултурие и разбойнически хаос. Ето на та­къв тип “управление” е подло­жен нашият наполовина пресе­лил се в емиграция или в гро­бищата български етнос. Дос­тойнството и самоуважението му са отнети, интелигентните и истински образованите българи са маргинализирани. Цяло чудо е, че въпреки всичко глухата съ­протива срещу поробването на България продължава - в сай­тове, подкасти, малки телевизии и в съзнанието на нормални­те българи. Впрочем почтените и надарени с интелект българи никога не са участвали в упра­влението на България - не само след Десети ноември 1989-а, но и след Девети септември 1944-а. И след двата преврата е наложена тотална цензура. Но глобалист­ката цензура след 1989 г., коя­то особено ярко се прояви след 1993-а и най-вече след 2022 г. - не можа да свърши никаква ра­бота, тъй като целите й бяха дъл­боко чужди на традиционните ценности на българите. Въпре­ки черните списъци на автори и забраните на теми, въпреки вся­ческия тормоз над писатели, об­щественици и журналисти, въ­преки заглушаването на руските средства за информация глоба­листката пропаганда претърпя провал в България. Неслучайно Сорос насочи цялата демонична мощ на фондацията си и нейни­те туморни НПО-та специално към България - по всички фрон­тове. Неслучайно у нас регуляр­но долитат разни „демократич­ни“ птички “да ни учат” как да се “борим” с “фейковите новини”.

С най-голяма стръв глобал­ната секта се е заела да унищо­жава българската култура и об­разование, да орязва българска­та литература и да изопачава българската история. Денков и Тагаренко лазят пред глобални­те окупатори и се кълнат, че за нула време тая задача ще бъде изпълнена и мозъците на мла­дото поколение ще бъдат про­мити. Но сравнени с колосал­ните усилия на глобалистите и техните ибрици, резултатите са мижави. България има прека­лено велика и древна история, която не може да бъде заличе­на с едно махване на ционистка, англосаксонска или турска въл­шебна пръчица. Кланетата в Ба­так, Перущица и Стара Загора се помнят. Не могат да бъдат заб­равени и „цивилизационните благодеяния“ - изстъпленията на Сюлейман Безумний и Диз­раели, лорд Биконсфийлд, както и ненаситните челюсти на студ­нокръвните чудовища, в чиято всеядна паст сме и днес. Брат­ството с Русия и признателнос­тта към Освободителката от пет­вековно дивашко робство са в българския дух и ген. Никой не може да ги унищожи, фалши­фицира и “изчегърта”.

Ето защо под диктовката на господарите си овластените па­лячовци на конци от “сглобката” преминаха към откровени про­вокации - оскверняване, разру­шаване и нарязване на памет­ниците на българо-съветска­та дружба, на победата на СССР над фашизма и - разбира се - на Руско-турската Освободителна война. Още преди тая акция, от началото на СВО на Русия в Ук­райна, течеше и дебилен про­цес на преименуване на улици и площади с имена или общи про­звища на бандеровски и петлю­ровски персонажи -”Героите на Украйна” (?), за които никой българин не знае нищо или във всеки случай - нищо добро не е чувал.

С КАКВА ЦЕЛ СЕ ПРАВИ ВСИЧКО ТОВА?

Ако целта е ролята на Русия в историята на българския на­род да бъде подменена или заб­равена - то, поне засега, тази цел в съзнанието на българското общество не е постигната. На­против, всеки път подобни ко­щунствени мародерства нади­гат буря от гняв сред българ­ския народ. Тия вандалщини се харесват само на 1 процент (дори по-малко) от “български­те граждани” - сноби, соросоиди и компрадори, т. нар. „жълтопа­ветен умнокрасивитет”, отдав­на скъсал връзките с българския род и дори недотам принад­лежащ към българския етнос. Всъщност това е контингентът на издънките от времето на со­циалистическия режим, чии­то бащи бяха високопоставени членове на БКП, заемаха висши и средни рангове в ДС и се къл­няха във вярност към Съветския съюз и КПСС. Сега обаче те пре­гръщат глобализма, неолибера­лизма и фашизма, защото идеи­те никога не са ги интересували и за тях само облагите са важни.

Слугите на глобалната секта в Колония България може и да са имбецилна сган, но техните ментори не са. Защо тогава раз­рушаването на паметници, въз­мущаващо от дън душа българ­ския народ, продължава? Много ясно - защото ефектът е насочен към Русия - към руското обще­ство, руската интелигенция и духовните недра на руския на­род. Именно те трябва да бъ­дат възмутени от светотатство­то, което се върши в България. И ето - “автори” като г-н Бал­масов се появяват и услужливо “информират” Русия за вълната от антируски кощунства, заляла българската земя. Само че тези “информатори” не съобщават кой точно върши злодеянията и кой стои зад тях, а обвиняват целия български народ в черна неблагодарност, чудовищна не­признателност и отречение от връзките с Русия. В заплюване на руската кръв, пролята за бъл­гарската свобода. Обвиняват го в отвратителен егоизъм и гавра с паметта и историята, в при­смех над чувствата на руснаци­те, които до днес чистосърдечно са смятали българите за братя.

Тези внушения всъщност те­кат от няколко години. Но от­както варварски бе нарязан Па­метникът на Съветската армия и в чест на това кощунство бе устроено канибалското пирше­ство с тортата - от кого, от цело­купния български народ ли? - те добиха пандемично разпростра­нение. И аз си мисля, че ги раз­пространяват същите, които в България повеляват да бъдат рушени съветските и руските паметници. Същите субекти, съ­щата секта, която мрази Бълга­рия и ненавижда Русия.

Петата колона сред руския народ, която владее медиите и пропагандата. Тя всъщност мести асото от единия - в дру­гия си ръкав. В България нати­ска еничарите да рушат, а в Ру­сия вопие да бъдат заклеймени вовеки веков “неблагодарните братушки”, които не само бяха освободени от Русия, но ползва­ха с пълни шепи природните ре­сурси на Съветския съюз, както и политическата му протекция. Смятам, че един и същ агенту­рен координационен център на глобалната секта разнася тези интриги. Дали действията му в България ще проработят, не е толкова важно - важно е огорче­нието и погнусата от България, които сеят на руска почва. Така българският народ ще остане без традиционната си закрила от Русия, изоставен на турско- ционо-американския произвол.

Цялата статия, в която Бал­масов “доказва”, че не само днес, а от самото си Освобождение българите са проявявали мерз­ка непризнателност към Русия, се състои от полуистини и наг­ли лъжи. Той представя българ­ския народ и неговите водачи - а това са оцелелите от Априлската епопея и Освободителната вой­на революционери - като сбир­щина кретени, които са изоста­вили Русия и са се залепили за Германия, защото Берлинският конгрес им е показал, че Герма­ния е силна, а робският дух им шепне, че трябва да бъдат със силния. За кризата в отношени­ята с Русия, която настъпва за­ради личната неприязън на ру­ския самодържец Александър III към княз Александър Батен­берг (причината за тази непри­язън е, задето Цар Освободител често давал племенника на съ­пругата си Батенберг за пример на своя син), не се говори нищо. Сръбско-българската война, на­речена в България “войната на капитаните срещу генералите”, се разглежда изопачено. Послед­ствията от Балканската война, в която “спорните зони” са пре­доставени на арбитража на ру­ския цар - а той предварително е избрал Сърбия за свой фаворит, се разглеждат умишлено про­фански. “Любимите сърби”, как­то Балмасов с умиление нари­ча съседите ни, противопоста­вяйки ги на неблагодарниците българи, никога не са изпитвали благородни чувства към Русия, а притворните сръбски полити­ци винаги са я разглеждали като източник на облаги - голям до­бряк, когото лесно можеш да из­лъжеш. Причините за участието на България на страната на Цен­тралните сили в Първата све­товна война са разгледани във фалшива светлина - явно авто­рът не знае или не иска да знае, че основната цел, която опреде­ля влизането на България в све­товната месомелачка - и на чия страна, е обещанието за присъ­единяване на Македония към Майка България, свещена кау­за, за която е пролята толкова българска кръв. Балмасов няма представа, че Добруджа не е “ру­мънска”. С фалшив патос той клейми българите като злодеи, които, първо - са вдигнали оръ­жие срещу руснаците (без да ос­ветлява обстоятелствата, дове­ли до това), и второ - са държали при нечовешки условия, глад и побоища руските пленници, без да посочва доказателства. След такъв “исторически обзор” Бал­масов преминава към по-нови времена, не знаейки или съзна­телно въвеждайки в заблужде­ние относно факта, че България по време на Втората световна война е имала дипломатически отношения със СССР, прекъсна­ти от съветска страна точно пре­ди навлизането на Трети укра­ински фронт в нашата терито­рия. И че - да! - България е по­дписала договор с Третия райх, но пакт с нацистка Германия с доста цинични тайни клаузи е подписал и СССР – вездесъщия пакт „Молотов – Рибентроп“. За­щото едва ли има друг между­държавен документ, който да е оказал по-силна подвеждаща роля спрямо чувствата и надеж­дите на българския народ. Така че е чудовищна несправедли­вост всички политически и во­енни перипетии в Европа през 20 в. да се вменяват във вина на България и да се представят като антируско отношение на “непризнателните братушки”, които, каквото е внушението, на всичко отгоре имат и наглостта да посягат на чужди територии – Гърция Югославия. Тези руски автори въобще нямат и понятие от историята като свидетел и като основание за едно или дру­го решение или действие.

Тези подли и профански от историческа гледна точка по­пълзновения на Балмасов са разобличени от непосредстве­ните читатели на Скандално. нет в коментари под въпросната статия. В коментарите напълно резонно се разглежда предател­ската спрямо България роля на съветското и руското ръковод­ство, олицетворявано от Гор­бачов и Елцин. Първият преда­де Съветския съюз, а вторият го разпродаде на парче. Същите те подхвърлиха България, най-ве­рния съветски съюзник, на про­извола на глобалистите и без­сърдечно ни определиха ролята на жертвен агнец. По този осно­вен за нашето време и за днеш­ните българо-руски отноше­ния въпрос - Балмасов въобще не отваря и дума. А точно този въпрос трябва да бъде поставен на дневен ред, защото е алфата и омегата на най-чудовищната катастрофа и на руси, и на бъл­гари. И на света въобще.

Подобен антибългарски за­ряд, но с още по-замъглени при­чини, обвиняващ българския народ, а не колониалната върху­шка, ненавиждана от българско­то общество - за кощунствата с паметниците и извращенията на историята - носи и статията във “Взгляд”, озаглавена “Тряб­ва да се освободим от илюзии­те, че българите са наши бра­тя”, публикувана в почти всички български сайтове.

Аз съм историк, който се за­нимава с най-древната история на българския народ. Но питам - защо срамно мълчат титулува­ни исторически величия, автори на университетски трудове по история на България и Русия? Защо не отговарят на подобни текстове, разпространявани в руската земя не от разочаровани почтени руски интелигенти, а от върли врагове и на България, и на Русия? Къде е професор Да­рина Григорова и защо от ней­но име не излезе никакво мне­ние, разобличаващо истински­те цели на статии като тази на г-н Балмасов? Защо тя не защи­ти българския народ, който ни­кога - никога! - не е предал Дядо Иван по начин, по който мнози­на се втурнаха да защитават нея от мракобесието на т. нар. Ака­демичен съвет на СУ?