Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой (6 февруари 2024) Не въвличайте България във война

Не въвличайте България във война

Е-поща Печат PDF

До лидерите на парламен­тарно представените партии

Копие

До президента на република­та и председателя на Народно­то събрание

България се намира в осо­бено критичен етап от хилядолетната си исто­рия. Състоянието на пов­семестен духовен и икономиче­ски упадък се задълбочава като функция от управлението на ли­шен от ценности, деградирал по­литически елит, който целенасо­чено руши устоите на общество­то ни.

Една антибългарска клептократична клика, ползваща се с подкрепата на външни фактори, се е заела активно да подложи на изпитание всичко, което може да бъде свързано с България и българите като на­ция.

На безпощадна ревизия се подлагат колективната памет на българина, православно­то християнство като религия, формирала определени миро­глед и ценностна система, се­мейството като общност, в рам­ките на която се отглеждат и въз­питават децата на България.

За съжаление всичко това се представя като неизбежен „ци­вилизационен избор“ и светло ев­роатлантическо бъдеще, което някога ще донесе благоденствие за всички членове на общество­то ни.

Националната държава, спо­ред новите догми на либералсо­циализма, е излишна. Глобалист­кият олигархичен елит разглеж­да националната държава като отживелица, нещо, което е в те­жест на „свободните“ и „отворе­ни“ безкласови, денационали­зирани, атеистични общества.

Всичко, което властта прави в момента, ни кара да мислим, че се цели изчистването на тери­торията ни от нас, българите, и от всичко, което може някога да напомни за съществуването ни.

Това е обезродяване, това е дебългаризация.

България не е на прага, а вече е изпаднала в чудовищна демо­графска катастрофа. На карта е поставено физическото оце­ляване на нацията, но лидерите на управляващите партии – на практика компрадори, негли­жират темата за изчезващия български човек.

Компрадорите нехаят за съдбините на отечеството, ин­тересуват се единствено от без­огледен грабеж на държавни средства, легендирайки го като „свободен пазар“ и „икономи­ка, основана на правила“. Това, разбира се, е бутафория, която създаде олигархичен модел, целящ единствено трансфера на публичния ресурс в ръце­те на малцина, които формират клиентелата на властта.

Вече е повече от очевидно, че икономика без участието на държавата като акционер и инвеститор не може да допри­несе за прогрес.

У нас се случва обратното - критична инфраструктура, от която зависи животът и здраве­то на българския народ, се нами­ра в предаварийно състояниe; липсва адекватен план за инвес­тиции, с които да се преодолее разпадът. Жизненоважни секто­ри са недофинансирани.

Усеща се дефицит за елемен­тарни съоръжения, като линей­ки и детски болници, въпреки огромния бюджет на т. нар. „здравна каса“. Възрастни­те и болни хора са подло­жени на геноцид покрай самоцелно усложнената процедура за изписване на лекарства, която оче­видно облагодетелства фармацевтичните лоби­та.

Да не говорим, че наши­те сънародници вече пъту­ват до Турция и Сърбия, за да си купят по-евтини ле­карства, и то на български производители! „Сглобката“ разви истински „лекарствен туризъм“.

Всичко наоколо е пропито от корупция и се разпада, но власт­та твърди, че в страната се на­блюдава небивал подем.

Настоящото правителство бе формирано след арогант­на и безцеремонна подмяна на вота на българските граж­дани. То няма ясна програма и цели; като единствен при­оритет се изтъква участието на България във военния кон­фликт между Русия и подкре­пяната от някои западни дър­жави Украйна.

Темата за войната и мира е екзистенциална, не геополити­ческа.

Инфлацията е осезаема за джоба на всеки гражданин, ко­гато плаща битовите си сметки или когато влезе в магазина.

В същото време тъй нарече­ното „евроатлантическо“ пра­вителство, наричано презри­телно от българите „сглобка“ и ползващо се с рекордно нисък рейтинг, пренасочва крупен държавен ресурс към украин­ския фронт.

Основен приоритет за Бъл­гария е Украйна, казва пре­миерът Николай Денков и ди­ректно самопризнава родоот­стъпничеството си.

За първа година пенсионе­рите ни не получиха коледни бонуси – средствата за тях бяха „пренасочени“ към украинската икономика.

За подобно деяние въстана цяла Германия, докато българ­ският народ все още е „успан“ от пропагандата на казионните те­левизии.

България трябва да гледа на войната в Украйна, както и на всяка друга война, прагматично. Изхождайки от националните си интереси и от интересите на българския данъкоплатец. И вместо непрестанно да го­ворим за ново и ново въоръ­жаване, трябва да говорим за мир и преговори.

Риторика, която вече се въз­приема от консервативните кръгове в Европа и зад Океана

Няма по-висша ценност от мира и човешкия живот, паци­физмът не е мръсна дума, нито синоним на путинофилия, както ни убеждават ултралевичарите.

Въвличането на България във война е нещо сериозно и сме напълно убедени, че тези, които извършват това, трябва да поне­сат отговорност.

Кой и защо е решил, че може да продължава да „инвестира“ парите на българския данъко­платец в едно корупционно бла­то, в една загубена война?

Естественият път, който България трябва да поеме, е този на пълния и безусловен неутралитет. Всичко друго крие огромен риск и не е подчинено на българския национален ин­терес.

Единственото, което това правителство прави в междуна­роден план, е системно и с енту­сиазъм да затвърждава коло­ниалния статут на България, като се съгласява с абсолютно всяка мерзост, на които стра­ната ни бива подлагана.

Приемането на България в митническия съюз, по-известен като шенгенско пространство само по въздух и вода, при поло­жение че 97% от всички пътни­ци и товари се движат през сухо­пътните граници, е показателно.

В допълнение правител­ството се съгласи да приеме неограничен брой мигранти, които да пребивават на тери­торията на България. Нами­раме това поведение за крайно унизително и безперспективно, рушащо авторитета и имиджа на страната и народа ни.

България не може да про­дължава да издържа нито Ук­райна, нито ислямски фунда­менталисти, предрешени на мигранти. Самоубийство е до­броволно да внасяме те­роризъм, че и да прекро­яваме образованите си по неговата мяра.

Българската власт тряб­ва да помисли преди всич­ко за българския народ и да го направи с любов и загри­женост, а не с досада и по­пулизъм. България заслу­жава истински консервато­ри и родолюбци в управле­нието и нашата мисия е да й ги дадем.

Категорично се про­тивопоставяме на опитите да се формира псевдодоктрина на „националното единство“, която стъпва само и единстве­но върху омразата и фобията към други народи, съобразно една геополитическа конюнк­тура, наложена отвън. Такъв тип идейни течения никога не са довели до нищо продуктивно и винаги са спъвали развитието на народите.

Считаме, че това правител­ство целенасочено дезинтегри­ра българската нация и руши ут­върдени през хилядолетната ни история архетипи. Създадени­ят ценностен вакуум и правен нихилизъм доведоха до упа­дък на държавността. Все по- малко българи се отъждествя­ват с българската държава, та­кава, каквато е в момента.

Убедени сме, че в спешен по­рядък трябва да бъде преосмис­лена българската външна поли­тика и всякакви бъдещи „парт­ньорства“ следва да се базират приоритетно на националния интерес, а не на колониална за­висимост.

Незабавната оставка на на­стоящото правителство и раз­пускането на 49-ото Народно съ­брание е само едно от условията, за да започне процес на норма­лизация в страната – а именно възстановяване на СУВЕРЕНИ­ТЕТА НА БЪЛГАРИЯ!

С настоящата петиция ис­каме да уведомим всички ин­ституции и парламентарно представени партии, че така повече не може. Унижението и разпадът няма как да про­дължат. Всеки ден на власт на това управление е пагубен.

Ако правителството не по­даде оставка в приемлив срок – около тъй наречената „рота­ция“, сме решени да предпри­емем всички законови стъпки като граждани и сложим точка на този престъпен режим.

В най-скоро време ще пред­ставим пред обществото кон­кретната си визия за спасява­нето на отиващата си българска нация, за възстановяване на по­руганата българска държавност.

Първо България!

Решени сме да се обединим и действаме заедно, въпреки различията помежду си.

Правителство на „евроат­лантическите ценности“?

А кога ще има българско правителство, изповядващо български ценности?

Правителство, което ще въз­роди българската култура и об­разование, икономика, армия, честта българска? Правител­ство, което ще се погрижи за своя народ, не за чуждия…

Страхил Ангелов, публи­цист

Петър Волгин, журналист, радиоводещ

Недялко Недялков, журна­лист, издател

Николай Марков, експерт по национална сигурност

Крум Савов, журналист, тв водещ

Петър Недевски, обществе­ник, движение „Агора“

Боян Чуков, експерт по ан­титероризъм, дипломат

Проф. Боян Дуранкев, ико­номист, преподавател

Давид Александров, съ­председател на сдружение „Род и „Месец на семейството“

Симеон Миланов, журна­лист

Тодор Беленски, журналист

Войн Божинов, учен, док­тор по история от БАН

Вихра Павлова, учен, док­тор по философия от БАН

Емил Йотовски, писател

Станислав Бачев, доктор по политология

Мария Мусорлиева, адво­кат, специалист по изборно пра­во

Иван Динев – Устата, музи­кант, шоумен

Николай Бареков, журна­лист

Румяна Ченалова, адвокат

Проф. Нако Стефанов

Ген. Стоимен Стоименов

Антон Проданов, обществе­ник, сдружение „Съединение“

Симеон Славчев, политик

Иван Герасимов, журналист

Пламен Павлов, Българска газова асоциация

Стоян Калоянов, лекар, об­щественик

Калин Тодоров, публицист