Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой (6 февруари 2024) БЪЛГАРСКАТА ОРИС СЛЕД „ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ”

БЪЛГАРСКАТА ОРИС СЛЕД „ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ”

Е-поща Печат PDF

През 1990 година тръг­нахме към промяна. Голямата коалиция СДС на големи ми­тинги излезе с гръмки лозун­ги като този: „Ще направим у нас Швейцария на Балканите, а комунистите в Сибир”! Започ­наха премахването на гранич­ните ограждения на границата с Турция и Гърция! Направи­ха го! След това гласуваха Закон за ликвидационните съвети и ликвидираха земеделските кооперации, раздробиха земя­та на парчета! Следващата стъп­ка беше да ликвидират напоя­ването, като от 12 млн. декара напоявана земя сега се напоя­ват само около 100 хил. декара! Ликвидираха го!

Вследствие на това беше лик­видирано производството на плодове и зеленчуци, като спа­дът му достигна до 84%! Жи­вотновъдната ни продукция спадна с 86%! За пръв път в ис­торията на България от 1992 го­дина насам вносът ни на хра­нителни продукти достигна 86%!

В нашата мила Родина за пе­риода от 1950 до 1990 г. бяха по­строени 2500 завода, от които по време само на управлението на Иван Костов, бяха ликвиди­рани 1200 и няколко продаде­ни! Според статистиката на ООН нашата промишлено-аграрна продукция беше наредена на 27-мо място в света, а сега стра­ната ни стана най-бедната в Европа!

В средствата за масова ин­формация ежедневно ни убеж­дават, че с въвеждане на евро­то ще се подобри благосъстоя­нието ни, но никой не казва конкретно какво ще стане. Ни­кой не отговаря, защо финансо­во-мощни държави като Шве­ция и Дания не се натискат да влизат в Еврозоната! Защо Че­хия държи на собствената си парична единица – кроната и не ламти за еврото?!

Двойните стандарти и лъ­жите деморализираха хората и те загубиха вяра и сигурност!

Когато беше премиер Пла­мен Орешарски, по настоява­не на Сергей Станишев беше предложен за шеф на ДАНС Де­лян Пеевски – депутат от ДПС, който почти не се вясваше на заседания в парламентарната зала. Тогава „умните и красиви­те” от Демократична България направиха мащабен протест и свалиха Орешарски. По време на протеста носеха бяло пиано и покрай него дефилираше гола до кръста една млада актриса. Сега Пеевски отново е депутат и ходи редовно на заседания в пар­ламента. Председател е на пар­ламентарната група и е един от ръководителите на ДПС, ини­циативен и даже си позволи да каже, че става за премиер! Сега за „умните и красивите” е почтен и способен за разлика от преди години, когато за тях беше олигарх, корумпиран, непод­ходящ за управленска дейност! Всичко се определя от конюнкту­рата, времето и интереса! Делян Пеевски е на почит, а „умните и красивите” не са на жълтите павета с бялото пиано и голата до кръста актриса!

Военният министър Тодор Тагарев, очевидно вън от реал­ностите, каза, че за военния уни­верситет няма достатъчно кан­дидати, тъй като младите хора са… манипулирани! Истината е, че в остатъчна България ос­танаха и остават все по-малко младежи! Няма млади хора за земеделието, за жп транспор­та, за лечебните заведения и т. н. Министър Тагарев заяви още, че „…българите са по-близки с украинците, отколкото с рус­наците!” Това ако не е вулгарен цинизъм, не знам какво е! Кога­то Владимир Илич Ленин обра­зува Съветския съюз, образува и Република Украйна с първи ми­нистър-председател българина Кръстьо Раковски! Украинците са модифицирани руснаци и те никога преди това не са има­ли държава! Тагарев работи от­крито, без никакво притесне­ние, като военен министър на Украйна!

Към настоящият момент премиер на България е акад. Николай Денков! Като десен политик и яростен атлантик на 12 декември 2023 година той започна премахването на Па­метника на Съветската армия, построен със средства на при­знателните българи в чест на победата над хитлерофаши­зма! Премиерът на Великобри­тания Уинстън Чърчил я нарече „Победоносната Червена армия над хитлеризма”, а по-късно за­яви: „Трябва да признаем, че ру­сите извадиха червата на нем­ския звяр”!

Сега по фашистки образец се реабилитира фашизмът чрез премахването символа на па­метта за този ужас, сполетял чо­вечеството!

По ирония на съдбата през 1941 г. предшествениците на се­гашните управляващи, премиер на фашисткото правителство на България е проф. Богдан Фи­лов, който по това време е бил и Председател на БАН! На съ­щата дата, 12 декември 1941 го­дина, по негово предложение, Министерският съвет гласува да предложи на Народното съ­брание България да обяви вой­на на Великобритания и САЩ! На 13 декември, същата годи­на, Народното събрание гла­сува обявяване война на тези страни с овации и ръкопляс­кания! Датите са еднакви, а вре­мената сходни! Когато започват бомбардировките над София, Дупница, Враца, Радомир, Казан­ лък и други населени места, пра­вителството на проф. Богдан Фи­лов се скри във правителствени­те вили в Чамкория (днес Боро­вец), а с народа е известно какво стана!

На 13 декември 2023 г. в Со­фия започна по фашистки об­разец реално унищожаването символа на победата над ка­фявата чума - фашизма! Пър­во отрязаха главата на войни­ка от монумента, после отряза­ха дясната му ръка и т. н. Чрез премахването на паметника на съветския войник и на бълга­рите от състава на Трети укра­ински фронт на маршал Тол­бухин, освободители на Евро­па от арийския расизъм, изо­стриха противопоставянето на българският народ пред най- светлия християнски празник – Коледа! Тази „победа” на не­офашизма беше тържествено отпразнувана от активисти – евроатлантици с голяма тор­та, украсена с ръцете, краката и главата на съветския войник!

Предшествениците на тези атлантици празнуваха при дру­ги условия и закони – Закона за защита на държавата и Закона за защита на нацията – закон против евреите! Те бяха верни на Третия райх и бяха против Великобритания и САЩ, а се­гашните десни евроатлантици са със САЩ и Великобритания - и против Русия!

Само няколко примера: На 19 май 1944 г., заместник-коман­дирът на Радомирския парти­зански отряд Асен Лагадинов среща 16-годишното овчар­че Иван Рачев, което му каз­ва, че наблизо има партизани. Приближавайки се към тях, се оказва, че това е контраче­та, измислена от проф. Богдан Филов, група от опитни поли­цаи, облечени като партиза­ни. Стрелят и подполк. Иван Го­цев застрелва Лагадинов, отрязва главата му и с нея води „полица­ите партизани” в казиното до Радомир, да почерпи за глава­та! На другият ден „полицаите партизани” убиват и овчарче­то, тъй като осведомявало пар­тизаните!

На 31 март 1944 година е арестуван 16-годишният уче­ник Иван Димчев Кривирал­чев, уличен в контакти с пар­тизаните. Кървавият генерал Кочо Стоянов наредил на по­лицаят Гочо Брайков да го об­работи и ликвидира! Полицаят запалил огън, изтезавал Иван и му казал: „Ще си направя мезе от сърцето ти и дробът ти”! Така и направил! Трупа изгорил в огъня!

На 1 април 1944 г. поли­цаи откриват партизанското скривалище на Габровско-Се­влиевския партизански отряд в местността Осеникова поля­на в Централна Стара плани­на! В него са се намирали Ган­ка Палаузова и 13-годишният ѝ син Митко Палаузов, както и 2-ма ранени млади партизани. Полицаят Русчо Тончев Рус­чев стреля с картечница, после хвърля няколко гранати и раз­громява землянката! Трупове­те са оставени, а гордият убиец води групата полицаи в близки­те кръчми да почерпи за награ­дата, която ще вземе!

През 1943-1944 г. фашист­кият министър-председател на България проф. Богдан Филов сключва договор с Гер­мания за износ на наша хра­нителна продукция, като за­плащането ѝ да бъде след побе­дата! Всички знаем за пълната капитулация на Германия и ре­зултатът от този договор е ясен!

Списъкът на фашистките зверства и безчинства е дълъг, но аз фиксирах само една много малка част от него, за да ви пока­жа сходството на техните наслед­ници! Почеркът на сегашните управляващи е същият като на техните предшественици! Име­ната на всичките тези фашист­ки убийци са изписани на ме­мориала на „жертвите от ко­мунизма” пред Народният дво­рец на културата в София!

Правителството на акад. Николай Денков внесе неот­давна предложение за решение в Народното събрание за без­възмездно предоставяне на 100 броя бронетранспортьори на Украйна! И така, решението беше гласувано от небългар­ските депутати на „сглобката“ и вече е факт въпреки волята на по-голямата част от българско­то общество да не е съгласно с такова решение, тъй като бро­нетранспортьорите са крайно необходими при природни бед­ствия! Престъпно е и решение­то да бъдат предоставени 17 млн. лева за подпомагане на Украйна, при положение че ние събираме пластмасови ка­пачки и волни помощи за ме­дицинска техника и нуждае­щи се от лечение деца!

Правителството на проф. Богдан Филов след 1941 г. за­печатваше радиоапаратите с червен восък, за да не мо­гат да се слушат базираните в Москва български радиостан­ции „Христо Ботев” и „Народен глас”! Сега правителството на акад. Денков, за да ни „предпа­зи” от кремълска пропаганда относно военните си действия в Украйна, изключи руските телевизионни канали!

П ремиерът проф. Бо­гдан Филов сформира дирек­ция към тогавашния минис­терския съвет за депортиране на евреите с директор Алек­сандър Белов и секретар Ли­ляна Паница. За периода от 1 март 1943 г. до 29 март 1943 г. са депортирани в лагера Треблинка в Полша, от Бе­ломорска Тракия – 4 538 ев­реи, от Македония – 7 144 и от Пиротско – 185, или всич­ко 11 867евреи!

Сега, при военния конфликт между Израел и ХАМАС, пре­миерът Денков, като видя, че държавният секретар на САЩ отиде на посещение в еврейската държава и заста­на на нейна страна, той взе­ма правителствения самолет, отиде в Тел Авив и застана и той изцяло зад евреите! Дър­жавници от други страни не го последваха! Злепостави Бъл­гария, като настрои арабския свят срещу нас! Веднага бяха нападнати наши моряци на два кораба!Може да се очаква и дру­го нападение!

Слугинажът на чужди ин­тереси е най-отвратителното робство! Фашизмът е унищо­жаване на другия чрез просто­тия и садизъм! На България са необходими управници- родо­любци, с български доброде­тели, а не предателски родоот­стъпници!