Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 5 (30 януари 2024) „Странен премиер, който често се преоблича“*

„Странен премиер, който често се преоблича“*

Е-поща Печат PDF

Тъкър Карлсън призова канадците да обърнат вни­мание на лошото отношение към християните, уточнявай­ки: Вашите лидери ви малтре­тират

Карлсън нарече Джъстин Трюдо „странен премиер, кой­то често се преоблича“

Бившият водещ на Fox News Тъкър Карлсън призова кана­дците да обърнат внимание на отношението към християните в страната им от страна на влас­тващите, някои от които според него прокарват „краен фаши­зъм“ под прикритието на „об­ществена сигурност“.

В две речи, произнесени в сряда в препълнени зали на Кал­гари и Едмънтън, провинция Албърта, Карлсън предизвика канадските политически лидери и особено министър-председа­теля Джъстин Трюдо, когото оп­иса като „странен премиер, кой­то често се преоблича“.

По време на 20-минутна реч пред около 4000 души в TELUS Convention Centre в Калгари Карлсън каза, че изпитва сим­патии към канадците, тъй като някои от предците му са се засе­лили в Нова Скотия, но смята, че политическото ръководство на страната заслужава подиграв­ки и упрекна канадците, че не се противопоставят достатъчно на налаганите им тоталитарни им­пулси.

Трябва да разпознавате какво става. Не сте поканени да участвате в политическия де­бат. Това което става е унищо­жаване на вас, вашата култура, вашите вярвания, вашите деца и на вашето бъдеще като дър­жава“, каза Карлсън. Като по­твърждение, че канадските вла­сти презират собствения си на­род, той посочи политики като декриминализиране на твърди­те наркотици в съседната на Ал­берта провинция Британска Ко­лумбия, законите за транссексу­алната идентичност на децата, статистиката за нарастващо фи­нансиране от правителството на евтаназията.

„Те не са хора, които се оп­итват да ви помогнат, те са хора, които се опитват да ви навредят. Всеки, който преслед­ва децата ви, всеки, който на­сърчава да имате по-малко деца, се опитва да ви накара да изчез­нете. Буквално, това е толкова просто.“

Карлсън завърши словото си, като призова аудиторията да „прогледне какво правят с ва­шите християни“.

„Аз съм християнин, но не затова ви го казвам. Казвам го, защото няма по-безобидна и мирна група в света от хрис­тияните. Повтарям, няма та­кава. Религията ни казва, запо­вядва ни да обърнем и другата си буза и да поставяме грижите на другите над собствените си грижи.“

Карлсън напътства всеки, който не е съгласен с тези за­поведи, да обясни защо се про­тивопоставя. „Хората, които се молят за [опрощаване] на вра­говете си? Кой прави това? Кой би се молил за своя враг? Никой, с изключение на християните и те го правят. Това им е заповя­дано. Така че, ако притеснява­те тази група [християнската], може би имате друго предвид, за което трябва да сме загрижени, дори да не сме в тази група“, каза той.

Карлсън заклейми опожаре­ните или поругани през послед­ните години 96 канадски църк­ви, което Трюдо осъжда като „неприемливо и неправилно“, но същевременно било „разби­раемо“, според твърдения, че в дворовете на католически учи­лища били открити масови гро­бове на деца от коренното на­селение. Следващите разкопки обаче не откриват доказателства за човешки останки на тези мес­та, сочи New York Post.

„Ако позволява изгарянето до основи на 90 църкви, а минис­тър-председателят и неговите малки странни приятелчета одобряват това – изгарянето на църкви, ако подкрепяте изга­рянето на църкви, нека просто кажа: не ми трябват други фа­кти, вие сте на грешната стра­на“, уточни Карлсън.

Карлсън също се позова и на вкараните в затвора по вре­ме на пандемията от COVID-19 християнските проповедници, повечето от които са от провин­ция Албърта. Пастор Джеймс Коутс е първият свещеник, арестуван в началото на 2021 г. за това, че оставил църквата си в Едмънтън отворена, в разрез с правителствените разпорежда­ния по време на пандемията. На разсъмване полицията нахлува в неговата църква GraceLife и я барикадира с няколко огради, а пасторът е държан един месец в затвора.

Пастор Тим Стивънс от Кал­гари също е вкаран в затвора, след като полицейски хеликоп­тер открива конгрегацията му на открито през юни 2021 г. По­лицията го арестува в дома му в присъствието на малките му деца, които ридаят. Това пре­дизвика сенатора Джош Хоули – републиканец от щата Монта­на, да изрази възмущението си в писмо до Комисията на САЩ по международна религиозна сво­бода.

Пастор Артур Павловски също влезе в международните заглавия през 2021 г., когато със сила изгони полицията и здрав­ните власти от своята конгрега­ция Cave of Adullam в Калгари. След това той многократно бе арестуван: 51 дни прекара в за­твора и отново през февруари 2022 г., когато изнася проповед и отслужва молебен пред шо­фьорите на камиони, блокира­ли границата между САЩ и Ка­нада.

„Ако смятате, че проповяд­ването на Евангелието е тол­кова опасно, че хората, които го правят, трябва да бъдат в затвора, в окови, вие служите на някой друг, но не и на наро­да на Канада. Разбирате какво имам предвид. Това наистина е страшно. И не ме интересува, че го обличат в пасивно-агресив­ния, прикриващ собствените си проблеми език на модерната ле­вица, че всъщност ставало въ­прос за сигурността на обще­ството. Всеки път, когато пус­на вашите ужасни телевизион­ни предавания, всичко е свързано сък сигурността на общество­то, което всъщност е евфеми­зъм за краен фашизъм“, добави той.

Карлсън призова публика­та да се замисли за последиците от действията на властите, кои­то „хвърлят пастори в затвора за това, че проповядват хрис­тиянското Евангелие“, дори на­стояват за увеличаване на безза­конието.

Превод: д-р Радко Ханджиев

Bulgarian Press pool-Budapest