Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 4 (23 януари 2024) СПАСИТЕЛЕН Е САМО ЕДИННИЯТ НАРОДЕН ФРОНТ

СПАСИТЕЛЕН Е САМО ЕДИННИЯТ НАРОДЕН ФРОНТ

Е-поща Печат PDF

 

Иван Кръстев, вече почти забравен, на­помни за себе си с шокиращото за гла­вен соросоид като него изя­вление, че: “Сътношението на силите се променя. И ние - За­падът, САЩ, Европа - не сме от страната на печелившите”, из­ложено в интервю за герман­ски вестник. Както се стори­ло на Петьо Блъсков, “Иванчо е обърнал палачинката”... Не ми­сля, че е така. Синът на бившия зам. зав. отдел в ЦК на БКП е с твърде висока позиция в Дъл­боката държава, за да му мине на ум да “обърне палачинката”. Всичко, което казва, е добре обмислено. Иначе кой ще му даде колонка в “Ню Йорк таймс”?

Нещо друго има. Нещо друго иска да каже. Но в главното е прав: съотношението на силите се променя. На мен лично ми прави впе­чатление пасажът, че 2024 г. ще остане в историята като 1989 г. Докол­кото мога да преценя, Кръстев играе ролята на говорител на Задку­лисието. От колко време например предупреждава, че “теорията на конспирацията” взема широко разпространение и спомага за разви­тието на “крайно десните” партии. Както и самият той пише в друга статия: “Това, че си параноик, не значи, че никой не те следи”.

И без да сме параноици знаем, че от всичко, което може да ги по­стави нащрек, това е опитът за обединение, за концентрация на на­ционалната енергия. Те от това се страхуват най -много.

дина смазаха националните движения. Така че има инте­ресни дати в европейската ис­тория от последните десетиле­тия освен споменатата 1989 г. Например 2016 г. Тогава Евро­па почувства мощен подем на националните дви­жения. Орбан се бе върнал във власт­та през 2014 г. и за действията му вече се носеха легенди. В Полша “Право и справедливост” го последва през 2015 г. Във Франция рас­теше подкрепата за Марин Льо Пен, а консервативни­ят Франсоа Фийон победи през 2016 г. глобалиста Ален Жупе на вътрешното съревнование за кан­дидат на десница­та за президентски­те избори през 2017 г. В Италия “Северната лига”, оглавена след 2013 г. от Матео Салвини печеле­ше нови привърженици. На зна­ковия референдум за асоциира­не на Украйна с ЕС през 2016 г. групата около Тиери Боде в Хо­ландия извоюва негативен вот, а в Словакия Роберт Фицо за­твърди победата си. В Австрия през април 2016 г. кандидатът на “Партията на свободата” Норберт Хофер спечели убеди­телно първия тур на президент­ските избори (35,4% от 68% гла­сували), а вторият тур бе толкова грубо фалшифициран, че бе от­менен. И макар да успяха да на­ложат зеления Ван дер Белен на повторните избори, “Партията на свободата” влезе във властта. И, разбира се, върхът за 2016 г. бе победата на Тръмп на пре­зидентските избори в САЩ. Как ли не го клеветиха и паро­дираха медиите на Уолстрийт. Уви! Американецът традицио­налист даде гласа си за Тръмп и окото му не мигна. Общест­веното мнение се бе освобо­дило от заблудите, налагани години наред с фалшиви но­вини. И за най-наивните ста­на ясно, че за глобализма все­ки бял, който не е хомосексуа­лист, е обвиняван във фаши­зъм... Но означаваше ли това, че оттук нататък канди­датите на народно­то движение ще по­беждават непрекъс­нато? Задавах си със страх този въпрос. Та нима тази мощна структура, все още притежаваща голя­мата част от банки­те и парите в света и най-големите ме­дийни групировки, подчинила учили­ща и университе­ти и разполагаща с хиляди платени по­литици и интелек­туалци, ще отстъпи на избори? Пред­чувствието ми не ме излъга. Реакцията се разви поетапно, като посредством компроматни кампании бяха елиминирани последователно Франсоа Фи­йон във Франция и “Парти­ята на свободата” в Австрия. Използваните прийоми показ­ваха целенасочено проведена конспирация с участието на тайни служби, прокуратура, медии. Както казва Кръстев “Нищо че сме параноици, те пак ни следят”. После събори­ха Фицо в Словакия, където за президент наместиха соросоид­ката Чапутова. През целия му мандат Тръмп бе преследван като диво животно, а избори­те през 2020 г., на които полу­чи 10 млн. повече гласове от 2016 г., бяха фалшифицира­ни. Единствен великият Орбан оцеля. Като че ли с народната съпротива беше приключено за дълго време, но...

Новата национал- патриотична вълна

Новата вълна на национа­лима избухна още по-мощно, набрала устрем от съпротива­та срещу извънредните мерки на манипулираната пандемия от ковид 19. Горещата есен на 2023 г. върна на власт Роберт Фицо, а в Италия глобалистка­та лява коалиция, оглавявана от бившите евро-комунисти, бе заменена от национал-па­триотична коалиция, начело с Джорджа Мелони, израснала като активистка на “Италиан­ско социално движение”. За ка­пак бе победата на “Партията на свободата” на Герт Вилдерс в Холандия. Във Франция “На­ционалното обединение” на Ма­рин Льо Пен води в проучвани­ята на общественото мнение с над 10 процента пред глобалис­тите на Макрон. Твърдо начело в Австрия отново стои “Пар­тията на свободата” с новия си ръководител Херберт Ки­къл, активист от времето на ле­гендарния Йорг Хайдер. В САЩ победата на Тръмп на пред­стоящите избори срещу все по-немощния Байдън не пре­дизвиква съмнение у никого, освен ако… Освен ако отно­во изборите не бъдат фалши­фицирани с измислена пан­демия, климатична катастро­фа, военно или друго извън­редно положение. Да му кажа на Кръстев: това въобще не е параноя. Бившият ляв теро­рист Тедрос Гебрейесус, търсен в Етиопия за престъпления сре­щу човечеството, но днес огла­вил по волята на глобалистите Световната здравна организа­ция, обяви в Давос преди дни новия вирус Х, 20 пъти по-опа­сен от ковида. Няма съмнение, че глобалистите ще се опитат да направят нещо през 2024 г., за да спрат национал-патри­отите към властта. Те все още притежават огромни пари и власт. Кой може да ги спре?

Народният гняв

Потъпквайки демократич­ните правила и елементарна­та законност, глобалистите не­минуемо се сблъскват с на­родния гняв. Изправени сре­щу милионите протестиращи граждани, те няма да устоят. Да припомня, че в България на 3 март 2013 г. в социалните про­тести участваха половин ми­лион души. И Борисов падна. Какво пречи да го повторим? Надежда ни дават днешните протести на селскостопански производители в Германия, подкрепени от все повече граж­дани. Влиянието на германските социалисти на Шолц се срива, а свободните демократи, партия­та партньор в тройната им коа­лиция, направо са на път да из­чезнат. Тракторите навлезли в улиците на Берлин, вдъхват оптимизъм. Искането за ос­тавка на Шолц звучи все по- настойчиво. Ако той падне, ефектът на доминото ще се разпростре в цяла Европа. Но вместо да чакаме падането на Шолц, не е ли по-добре да се организираме и поискаме ос­тавката на днешната антибъл­гарска власт. Но да я поиска­ме така, че да не могат да отка­жат. Преди да са унищожили напълно енергетиката и сел­ското стопанство, преди да са наложили цифровия затвор и петнадесетминутните градо­ве, преди да са ни вкарали във война с Русия. И само партии и групи, признали патриоти­зма и националните цели като своя идеология, могат да на­правят решителната стъпка.

Платформата

Никое обединение не може да се извърши без ясна плат­форма за действие. На база­та на опита на гражданските движения и протести от по­следните 15 години предлагам за обсъждане следната плат­форма в 12 точки. Важно е да се разбере, че една платформа е толкова по-силна, колкото е по-кратка и по-ясна. Не е въ­просът да прибавим към пред­ложените 12 точки още 25, което на практика ще разводни и уни­щожи платформата, а в рамките на 10-12 точки да формулираме ясно най-важното, което може да ни обедини.

1. Сваляне на антибългар­ското правителство на Пе­тков, Денков, Василев с обе­динените действия на патри­отични граждански групи и политически партии. Съдеб­но разследване действията на тройката.

2. Организиране на про­тестните действия с автори­тета и волята на публични личности с висок морал, не­обременени от участие във властта, изповядващи тради­ционни и православни цен­ности, с ясна национал-па­триотична позиция, несвър­зани с антиправославни гру­пи, участвали в гражданското движение поне от социалните протести през 2013 г. насам.

3. Възстановяване на бъл­гарския суверенитет в отно­шенията с Великите сили. Ук­репване на границата, недо­пускане наплив на мигранти, експортиране на успелите да се промъкнат по родните им места. Преосмисляне отноше­нията с Европейския съюз и ревизиране на договора в ин­терес на България.

4. Отказ от враждебни действия срещу Русия, вкл. военни доставки за Украйна и икономически санкции. Дава­не под съд отговорните за във­личането на България в таки­ва действия и пропагандато­рите на война. Премахване на чуждите военни бази в Бълга­рия. Развитие на пълноценно икономическо и културно съ­трудничество с братска Русия.

5. Отказ от унищожава­щите българската икономи­ка климатични конвенции и фалшиви зелени сделки.

6. Излизане от СЗО като глобалистка структура. Раз­следване законосъобразност­та и целесъобразността на на­ложените в България антико­вид мерки и търсене на отго­ворност. Дълбока реформа в здравеопазването, отмяна на статута на търговски друже­ства за общински и държавни болници.

7. Запазване реакторите на АЕЦ “Белене” и реализиране на проекта.

8. Спешни мерки за под­помагане на дребните и сред­ни български производители, специално на селскостопан­ски производители за произ­водство на здравословна, еко­логично чиста продукция, без ГМО.

9. Забрана на джендър иде­ологията. Усилени мерки за защита на традиционното се­мейство, култура и ценности. Защита на БПЦ. Без гей пара­ди.

10. Разследване дейност­та на НПО. Забрана на „Отво­рено общество“, БХК и други фондации и групи, ангажира­ни с антибългарски действия, разпространявали джендър идеология. Лустрация за учас­тниците в тях. Контрол вър­ху външното финансиране на НПО.

11. Ревизия на сделките с държавна собственост след 10 ноември1989 г. Разваляне на концесиите в стратегическите отрасли, на първо място кон­цесиите за златодобив и упра­вление на водните и енергий­ни ресурси.

12. Отказ от приемане на еврото. Укрепване на лева. Из­граждане на национална, не­зависима и стабилна банкова система. Забрана дейността на офшорни компании на бъл­гарска територия.

Няма алтернатива на Един­ния народен фронт. Спасител­на, за отечеството и народа ни, е концентрацията на национал­ната енергия. Сами нито една партия или лидер биха могли да свършат това. Има много хора, които не го разбират, но неве­жествето, както казва един ве­лик мислител, не е спасило ни­кого.

Всички, които одобряват ос­новните насоки на така изло­жената платформа, могат да заявят подкрепата си в редак­цията на в-к “Нова Зора” и да оставят координати за връзка.