Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 4 (23 януари 2024) Крахът на образованието е крах на нацията

Крахът на образованието е крах на нацията

Е-поща Печат PDF

 

Когато оповестиха ре­зултатите от между­народното изследване PISA за 2022 г. дори аз, която от 40 години се занима­вам с темата образование, бях изненадана от лошите показа­тели на българските 15-годиш­ни ученици. Те никога досега не са били на последно място в ЕС по математика и не предпо­следно по четене. Ние постоян­но се хвалим, че децата ни пе­челят първите места в олимпи­адите по математика, но PISA показа, че всъщност едва 3 % от нашите ученици са на най-ви­соките нива по математика, 2% - по четене и само 1% по при­родни науки. Тук става въпрос за масовото образование в бъл­гарските училища и картината е отчайваща. Оправданията с КОВИД и дистанционно обуче­ние не ни вършат работа, защо­то те важат за всички ученици по света и при тях спадът не е толкова голям.

Ако сравним резултатите от последното изследване с тези от предишното – през 2018 г., се вижда, че за 4 години не­грамотните ни ученици, които не покриват дори най-ниско­то критично ниво на знания и умения са се увеличили с цели 10% по математика (през 2018 г. те са 40,4%, а през 2022 г. са 54%!). В природните науки не­вежите са се увеличили с 2 на сто - от 46 на 48 %. В областта на четенето обаче ръстът на на­пълно неграмотните е с 6 % - при 47% преди 4 години, те сега са 53%. Това означава, че по­вече от половината от българ­четата в VІІІ-ІХ клас не разби­рат това, което четат, и не мо­гат нито да го осмислят, нито да разсъждават по него! А не е далеч денят когато същите мла­ди хора ще навлязат в актив­ния живот във всички области, включително в управлението на държавата. Вече знаем какво е да ни управляват неграмот­ни, невъзпитани и арогантни хора, хеле пък в здравеопазва­нето и образованието. Това оз­начава зачеркване на бъдещето на България. Вижда се, че лафо­вете за приоритет на образова­нието са просто една измама с предвидими тежки последици.

От доста години PISA ни по­казва тенденцията за посте­пенен срив в образованието. А още през юли 2022 г. доклад на УНИЦЕФ алармира, че полови­ната от младежите в България на възраст между 15 и 24 г. ня­мат базови умения, необходими за средно образование. Още по- рано - през 2015 г., мониторин­гов доклад на ЮНЕСКО конста­тира, че в България 95% от въз­растното население са грамотни, но сред младите хора неграмот­ността се увеличава на фона на масово емигриране, по темпове­те на което сме на първо място в ЕС. През учебната 2012/2013 г. само през първия учебен срок за чужбина са заминали 3352 уче­ници от страната, в друга форма на обучение са преминали 1915, а трайно напуснали поради от­съствия, слаб успех или бедност са 1612. Сиреч, с училището ни са се разделили 6879 деца само в рамките на един учебен срок!

 

стола и все гледа да се харесва, нямаме досега правителство, което да дръзне да въведе ком­пенсации за държавата ни от хо­рата, които емигрират, но Бълга­рия е платила за тяхното образо­вание.

Естествено, първият въпрос е какви са причините за всичко това. Няма да започна с финан­сирането (нищо, че е много ва­жно), защото другаде е „зарито кучето”. Веднага искам да отбе­лежа, че учениците, които участ­ват в проучването на PISA през 2022 г, са родени през 2006 г. и от V клас учат по… нови учеб­ни програми, въведени от 2016 г. насам след смяната на Закона за народната просвета със За­кон за предучилищното и учи­лищното образование. Само пъ­тьом отбелязвам, че новият за­кон ликвидира българската ду­мичка „просвета“, залегнала в темелите на Третата българска държава, а учителите превърна в „педагогически специалисти“. Би трябвало да са направени до­сега сериозни анализи как нови­те учебни програми се отразяват на знанията и уменията на уче­ниците, но досега не сме видели такива. Ясният отговор очевид­но ни го дава PISA…

Каква история се учи в учи­лище

Има два учебни предмета, които са основни за изгражда­нето и запазването на българ­ската национална идентичност – цел на образованието, записа­на дори в новия закон. Това са историята и литературата. Хора­та са свикнали да обръщат вни­мание главно на учебниците, но те са следствие от учебните про­грами. В тях именно е основният проблем.

Според новия учебен план, като общообразователен пред­мет историята се изучава… само до Х клас. В последния гим­назиален етап тя бе премахната! Историята конкретно на Бъл­гария е съсредоточена в VІІ и Х клас. Май вече никой не пом­ни, че проектите за въпросни­те нови програми се появиха още през 2013 г. в самия край на управлението на служебния ми­нистър Николай Милошев, бяха огласени, предизвикаха скандал в обществото, бяха оттеглени, а след силовото приемане на но­вия закон в НС през октомври 2015 г. започнаха да се възраж­датв клас подир клас. Проек­тите за програмите за Х клас се появиха през септември 2017 г., одобри ги през 2018 г. министър Красимир Вълчев.

Категорично твърдя, че учебните програми по исто­рия, въведени в днешното учи­лище с политическа задача, са престъпление. В тях е изхвър­лено и притъпено всичко, кое­то може да даде дори намек за нещо положително, свързано с Русия и СССР; сред програмни­те теми не се споменава, разби­ра се, за фашизъм в България, за убийства и репресии до 1944 г., за депортирането на 11 300 бъл­гарски евреи от Македония и Егейска Тракия от фашисткото българско правителство и пар­ламент, за ролята на Съпротива­та у нас. Затова учебните програ­ми включват не „Освобождение на България“ и Сан Стефано, а „Участие на българите в Руско- Турската война“. Още в начал­ния курс Левски, Ботев, Раков­ски са определени като герои, но за Левски например тук е каза­но, че се е борил срещу законна­та власт, бил заловен и обесен…

Историята на ХХ век из­глежда още по-перверзно спо­ред учебните програми. Няма Септемврийско въстание, няма убийство на Стамболийски, няма хиляди избити при Белия терор и Ал. Цанков, няма погро­ми 1923-1925 г., няма Лайпциг­ски процес, няма Закон за защи­та на нацията, няма преврати – всичко това е обобщено в те­мата „Вътрешно-политически­те конфликти 20-те-30-те годи­ни“ и радикализиране на левите движения. Да не се чудим защо българските деветокласници на въпроса кои събития са описа­ни в поемата „Септември“ на Гео Милев отговарят: Април­ското въстание. В програмите следва все пак „изборът на Бъл­гария във Втората световна вой­на“ (макар и без уточнението, че изборът е да сме сателит на Хит­лер). И сетне – „Спасяването на българските евреи“ (от какво?). Толкоз.

„За периода на „комунизма“ няма дори да спорим. Спори се за научни пропуски или недора­ботки, но с откровена идеологи­ческа пропаганда какво да спо­риш? Всичко лошо, което може да звучи в ущърб на „комуни­зма“, е събрано накуп като един­ствена характеристика на пери­ода 1944-1989 г. - и комунисти­чески режим, и диктатура, и ре­пресии и лагери, Народен съд, култ към „партийния вожд“, ед­нолична власт на Тодор Живков, зависимост от СССР, преследва­не на дисиденти - каквото се се­тите. Ще се учи, за да не се повто­ри, казват радетелите му. Но щом децата ще учат за Народния съд (вярно е, трябва да го учат), къде са примирието и мирният дого­вор от 1947 г., изработен от по­бедителите на държава сателит на Хитлер, каквато е България? Народният съд е едно от услови­ята на СССР, Великобритания и САЩ към страната ни, а Съпро­тивата и партизаните у нас са основанието да бъдат смекчени репарациите към България и да не се отнемат огромни терито­рии от нея в полза на Гърция. В историята няма голи факти, взе­ти откъслечно сами по себе си - всеки факт е следствие на нещо и поражда следващо нещо. Ако скъсаш връзките, защото не ти отърва, за какво обучение по ис­тория говорим изобщо?“ Този текст го писах през 2018 г., но мога да го повторя дума по дума сега. Нищо не се е променило. Напротив – на определени из­вестни на всички лица от също тъй известни грантови НПО все им е малко „истината за комуни­зма“. Дали в следващите учебни­ци няма да влезе и разрушава­нето на паметници?!

Не върши работа обяснение­то, че издателствата и авторите на учебниците могат да разви­ят по свой начин тези теми от учебните програми, защото въ­просните учебници се одобря­ват от т.нар. комисии в МОН, а добре помним скандалите, кога­то привикваха в министерство­то утвърдени и уважавани про­фесори да си променели напи­саното от тях, ако дори малко то се отклоняваше от „официална­та линия“. При това в комисиите даваха нареждания странични лица, доведени с благословията на „Америка за България“! Мал­цина журналисти изписахме то­нове хартия по тези факти, ни­кой не реагира.

Всъщност, учениците няма как да се научат да мислят, кога­то са подбрани само желани от някои факти и липсва каквато и да било възможност за срав­нение. Често ме питат няма ли в България нещо различно от ла­гери и репресии през 60-70-80- те години и няма ли в програ­мите и учебниците поне един положителен факт от социали­зма, който изгради промишлена и социална България? Има и той звучи така: „През тези години са построени много заводи, които замърсяват околната среда“.

Тюрлюгювеч, а не литера­тура

В предмета литература без­образието е осигурено по друг начин – в прогимназията учеб­ните програми предвиждатв две от годините произведения и автори да се учат по хроноло­гия, в другите две – по теми. Ка­жете ми какво точно ще усвои едно дете в V клас, когато му се поднася темата „Различни раз­кази за човека и света“ и в нея в един кюп: „Хайдути“ на Ботев, „Легенда за рома“ и „Котаракът в чизми“? А в VІ клас пък „Хуба­ва си, моя горо“ на Каравелов се обединява с „Моето семейство и други диви животни“ на Дже­ралд Даръл, а „Принцът и прося­кът“ на Марк Твен - с „Биогра­фия“ на Нушич и „Братчетата на Гаврош“ на Смирненски.

По принцип кашата в гла­вите на учениците няма как да не е пълна, когато в различни­те класове се изучават разхвър­ляно различни произведения на едни и същи български автори, та чак „Под игото“ е разпарча­тосано на части в различните го­дини. Разбира се, напълно са из­хвърлени от учебните програми публицистиката и памфлетите на Ботев, голяма част от фейлето­ните на Алеко, „опасните“ и „ру­софилски“ стихове на Смирнен­ски, повечето разкази на Йовков и Елин Пелин и пр. А „Градуш­ка“ на Яворов се мъдри в темата „Природа“! Българската литера­тура по принцип е главно соци­ална и революционна – именно тези неОсвен това, в училище­то всъщност се учи не литерату­ра, а литературознание, огромни пасажи в учебниците са напъл­но неразбираеми за децата, пък и за възрастните. Ето ви типичен пример – учейки за „Под игото“ , малките трябва да запомнят, че: „Образите, чиято „тираничност“ и „лишеност“ имат митологичен произход, са странни и привлека­телни поради връзката им с мис­териите на изкуството, красота­та, безумието и пиянството“. Ха повторете това. Какво общо има то с „Под игото“? Подобни тек­стове всъщност изчегъртват бе­летристиката и поезията от учи­лище. Ето затова децата са прето­варени, а не защото е много учеб­ният материал. А когато разни зевзеци безпрепятствено печатат Вазов на шльокавица, как пък от­говорните лица не се сетиха, че е елементарно да се прибави един речник с турцизми, които Вазов използва и които са влезли в бъл­гарския език. Все пак, народният поет се слави с най-голямото бо­гатство на езика ни – употребява 40 000 думи!

Не си мислете, че иде реч само за родната ни литература – чуждите автори също са до­бре орязани. След „“Илиада“ и „Антигона“, „Декамерон“ и „Дон Кихот“ намираме – пак пръсна­ти в годините - „Пътешестви­ята на Гъливер“, Байрон, „Дядо Горио“на Балзак, по едно стих­че на Бодлер и Пол Верлен, Ше­кспир, Сент Екзюпери. Толкоз. Кой беше този Виктор Юго? А от цялата грамадна руска лите­ратура в българското училище е останал единствено „Евгени Онегин“ на Пушкин. Как тога­ва българчетата да знаят какво общо има „Война и мир“ с На­полеон? Не знаят, не са и чували.

Случайно ли стана всичко това?

ХХ в. също имаше междуна­родни изследвания на грамот­ността. По онова време българ­ските ученици заемаха от 3-то до 9-то място в света по мате­матика, четене и природни на­уки. През 1990 г. в прословутия доклад с автори американците Ран и Ът, често обвинявани, че са дали указания за див капи­тализъм у нас, имаше половин страничка за образованието. В нея пишеше: „Българското об­разование е еталон за Европа. Не пипайте образованието, трябва да се поизчистят само някои по­литически крайности от учебни­ците“. Е, ние не просто „пипнах­ме“ образованието, ние го раз­сипахме от постоянни проме­ни на парче, „нововъведения“ и „реформи“.

Когато имаш постоянни до­казателства за срив в образова­нието, трябват спешни мерки за няколко неща. Бърз ръст на процента от БВП, който се от­деля като публични разходи за образование от държавния бю­джет. В страните от ЕС по дан­ни на Евростат публичните раз­ходи за образование през 2021 г. са средно 4,8%, у нас са 4,3%, сега са спаднали до 4,1%. И при ни­ския ни брутен продукт това ни отрежда последното място във финансирането заедно с Румъ­ния. У нас най-силно е и разде­лението в резултатите на деца­та според икономическия статус на родителите и между учили­щата в малките и големите се­лища. Премахване на пазарния принцип „парите следват уче­ника“, копиран навремето при НДСВ от английската система на Блеър, би помогнало за справя­не с проблема.

Също спешно би следвало да се направи преглед на всички учебни програми от І до ХІІ клас поне по история и литература с цел в тях да се върнат реалната история и реалната литература. Въвеждането на новите учебни програми трябва да започне от І клас нагоре, а не откъслечно на парче. За вече завършилите през последните години випу­ски може да се приложи ограмо­тяване по програмите за учене през целия живот. А не да се на­бляга на грантовите НПО, кои­то се хранят от програмите, при това – оставени без контрол, на усмотрението на училищните директори.

ЮНЕСКО отдавна препоръ­ча да се забранят джиесемите по време на час и да се набляга на дисциплината в училище. При нас мобилните телефони в час са станали напаст по признание на самите учители.

В тази посока обаче мерки МОН не се предвиждат. Учили­щето трябвало да дава не тол­кова знания, колкото умения за прилагане в реалния живот! Как се прилага нещо, което липсва?! Човек с добро базово образова­ние може да се справи в живота - във всички ситуации и профе­сии. Но без базовите знания на ниво национална образовател­на система това е невъзможно. В този случай дигитализацията и т.нар. изкуствен интелект могат да нанесат единствено щети на младите и на държавата.

В последните месеци обра­зователният министър Галин Цоков се скъса от срещи с по­сланици и чуждестранни гости, на които обяснява как ще заим­стваме и техния опит, за да се справим с проблемите. Еди къде си примерно нямало уроци по отделни предмети, а в един урок по теми се преподават всички предмети заедно. Очевидно не се разбира, че всяка образова­телна система е съобразена с на­ционалните условия – иконо­мически , социални и културни. Ако на едно място дадени прак­тики работят, не е задължително те да са успешни и другаде. Пак забравихме, че „дуалното обуче­ние“ например, на което уж ни учат швейцарците, те го заим­стваха официално от България през 1992 г., но след това го раз­виха, а ние унищожихме техни­кумите, СПТУ-та и професио­налните практики в общообра­зователните гимназиите, които имахме дотогава. И тук – уни­щожаване, не развитие.

В мрежата напоследък се върти един много смислен клип. В университета в Столенбос в ЮАР, виси надпис: „За унищо­жаването на нацията не са необ­ходими атомни бомби или раке­ти с далечен радиус на действие. Трябва само да се понижи ка­чеството на образованието и да се разреши на учащите се да ма­мят на изпити. Пациентите уми­рат в ръцете на такива лекари. Зданията се разрушават в ръце­те на такива инженери. Парите се губят в ръцете на такива ико­номисти и счетоводители. Спра­ведливостта се губи в ръцете на такива юристи и съдии. Крахът на образованието е крах на на­цията“.

Това като че ли казва всичко.