Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 4 (23 януари 2024) Книга за хляба, земята и хората на България

Книга за хляба, земята и хората на България

Е-поща Печат PDF

Позволявам си да започ­на с малка увертюра моя отзив за книгата под заглавие „Българ­ската земя – нашето национал­но богатство“ с автор Кръстю Трендафилов, бивш минис­тър на земеделието и храните, роден в Хайредин и раснал вър­ху здрава, плодородна и благо­датна почва, наречена чернозем и определена като „царя на поч­вите“ от световно признатия и известен руски учен В. В. Доку­чаев – основател на науката за почвите. Не зная защо и как, но все някакви невидими сили ме теглят към Северозапада и изу­чаването българския чернозем.

Първите ми северозападни приятели, мои съкурсисти от техникума и мои състуденти от Агрономическия факултет, ме впечатляваха след вакан­ция с разнообразните делика­теси и вкусотии, които носеха от селата си от богатата Зла­тия и Мизия. Научната ми дей­ност отново ме свърза със Севе­розапада. Провеждахме много опити с колегите от Ломската опитна станция, направихме подробни проучвания на чер­нозема, за да се повиши и опази неговото плодородие, внедря­вахме агроекологични проек­ти, давахме консултации и съ­вети на място на специалисти­те, провеждахме незабрави­ми срещи с трудовите хора. С моите колеги разработихме ин­тердисциплинарни програми и трудове на тема „Продуктив­ни възможности и екологични рискове на земите в Североза­падна България,“ „Черноземите в България – проблеми, оценка, използване и опазване“ и „Гене­тична и приложни класифика­ции на почвите и земите в Бъл­гария“. Написах самостоятелно монография „Почвите и земя­та на България – национално и вековно богатство“, в коя­то българският чернозем е на първо място. С един от моите докторанти разработихме ди­сертационен труд на тема „Педо­метрична същност и таксоно­мична принадлежност на при­митивните почви, формирани върху меки скали от чернозем­ната зона“. Всички тези разра­ботки представляват ръковод­ство за действие и управление на земеделието и рационално използване и опазване на бъл­гарския чернозем.

Последната ми среща със Северозапада беше неочаква­на и виртуална чрез една от книгите на Кръстю Тренда­филов, за която споменах в на­чалото. Тя ми бе дадена от глав­ния редактор на в-к „Нова Зора“ г-н Минчо Минчев, който, след като я прочетох на един дъх, ме помоли да напиша отзив.

В книгата намерих теми и въпроси за земята, които ме вълнуват постоянно. Призна­вам си, че тя не само ме впе­чатли, но ми даде повод за размисъл, защото в нея се сре­щат проблеми, по които рабо­тя професионално и съм писал често. Същевременно много силно ме озадачиха фактите и данните, които изнася ав­торът, показващи разрухата на българското земеделие и в частност колапса на селско­стопанската наука. Той пред­ставя убедителни доказател­ства за причините и след­ствията, за протеклите раз­рушителни процеси, които са повече от унищожителни за този сектор на нашата иконо­мика. Читателят може да бъде сигурен, че чрез книгата ще се докосне до голямата истина, и то цялата истина, за престъ­пленията, извършени спря­мо българската земя, нейни­те собственици и българско­то село, така, както ги виждат и други анализатори на този период, на извършените ре­форми и промени в нашето общество, особено тези, кои­то се връщат от чужбина и виждат докъде сме стигнали.

Оценявам високо твър­де интересния и многопластов подход за представяне на ав­тора от Марин Ботунски под формата на предговор, къде­то се подчертава, че „книгата е част от оная лична болка на автора, която не заглъхва с го­дини“, защото „той е син на чер­ноземната равнина и борбата му за опазване и стопанисване на българската земя е сред гор­дите му проявления“. Тази бор­ба Кръстю Трендафилов води като младежки, партиен и ад­министративен ръководител, народен представител във Ве­ликото, в 36 и 38 Народно съ­брание, областен управител, министър и главен експерт в администрацията на прези­дента Георги Първанов. Срав­нителният, обобщен и подро­бен икономически и полити­чески анализ, който авторът прави по години за на-важния съвременен период у нас, за упадъка на растениевъдство­то и животновъдството, уни­щожаването на предприяти­ята на хранителната промиш­леност, модерните напоител­ни системи, влошаването на поземлените отношения и ролята на човешкия фактор за управление на земедели­ето в най-критичните годи­ни (1989-2011) за България, е прецизен и точен, изпълнен с фактология и много примери, компетентен, с широко вижда­не на деструктивните процеси и явления в нашето общество, критичен – търсещ и даващ отговор за грешките и из­вършените престъпления от главните виновници. Той не се страхува да на­зове и обвини в престъпле­ние срещу държавата и наро­да политиците и държавници­те, управлявали на най-висо­ко ниво, и тези, разработили и пуснали в употреба „лоша­та законодателна уредба“, пре­дизвикали „организирания хаос“ в провеждане на поземлената и аграрната реформа, позволили разпокъсването или архаично­то и насилствено уедряване на земята от арендаторите. През тези критични години Кръстю Трендафилов е сред хората и вижда как за пореден път оп­лакват своята земя. В безси­лието си, че не могат да напра­вят нищо, те или я изоставят, или я дават на корпоративни арендатори, които безмилост­но експлоатират тях и нея, а децата им, бъдещите й стопа­ни, тръгват по големите гра­дове и още по-лошо – по света. Това постави началото на ико­номическата, социалната и де­мографската криза, послед­ната, която се превърна с вре­мето в катастрофа. Навремето, когато бе променена правната и юридическата мисъл и филосо­фия на ЗСПЗЗ и го превърна от пазител и защитник на народа и земята му в рушител, писах, че това е един антинароден и антидържавен закон, който не е приеман в нито една дър­жава в света и служи за лик­видация на държавните акти­ви и средства, на изграденото ни на промишлена основа сел­ско стопанство със съвремен­ни аграрно-промишлени ком­плекси. Кръстю Трендафилов с многозначителни факти обос­новано и порядъчно точно оп­исва ясно истината за тези де­яния на политиците и законода­телите. Той открито пише: „Да назначиш за председатели на ликвидационни съвети аутсай­дери, нереализирани кандидати за власт, без никакъв управлен­ски опит и образователен ценз, да управляват предприятия, притежаващи материално- техническа база за милиарди, да стопанисват най-главното национално богатство – пло­дородната българска земя…, да изхвърлиш на улицата 15 хил. агрономи и десетки хиляди без­имотни хора, това не е грешка, това е престъпление“. Въпре­ки всичко той е силно вярващ човек, който познава дъха на чернозема и мъката на българ­ския селянин. Затова е убеден, че „България може да се опре на своето земеделие въпреки несъ­вършенството на норматив­ната база в селското стопан­ство“. Затова пише: „Всяка педя земя, всяка сграда, всяка машина трябва да има своя легитимен стопанин.“ За целта настоява за справедливи решения за цените на горивото и реализацията на селскостопанската продукция, за съжаление проблеми, нере­шени и до днес.

Кръстю Трендафилов не един път открито се обявява срещу връщането на земята в реални граници и разрухата на селското стопанство, предлага стратегически мерки и лостове за възстановяването му и насто­ява да бъде приоритет за разви­тието на икономиката, посочва ясно проблемите, търси вътре­шен и външен ресурс за реша­ването на дълбоко наслоените проблеми. Спомням си, че той бе министърът, който с проф. Г. Танев (министърът преди него) подкрепи френския модел на зе­меделие, даден на ръка лично от френския земеделски министър Анри Нале под заглавие „Поли­тика, организация и развитие на земеделието във Франция“. Моделът, разработен на 163 стр., бе преведен скоростно от председателя на франкофо­ните в България Иван Мицев и пренасочен към отговорни­те фактори да търсят решение и реализация в практиката, но те нито го чуха, нито го видя­ха, нито го разбраха, камо ли да развиват аграрната ни по­литика, съобразно него. Те си знаеха своето. Реформатори­те-демократи заложиха на ко­рупционния модел, който про­дължава и до днес с европейска подкрепа. Ето защо е неспо­коен духът на Кръстю Трен­дафилов, когато безконтрол­но произведеното започва да се изнася, а с това се изнася и почвеното плодородие на бъл­гарската земя. Той предлага да се приеме закон за търговия­та с житни култури и на пър­во място за пшеницата, както е в ЕС, САЩ и Канада, предла­га мерки, които да спрат раз­грабването на техниката ма­шините и сградния фонд, уни­щожаването на животинския и растителен фонд на страна­та, създаван с десетилетия, за­пустяването на предприятия­та на хранителната промиш­леност и превръщането на на­поителните системи в скрап. Авторът назидателно пише, че „това не се е срещало никъде по света“. На остра критика подла­га „Отворено общество“, което в разрез с европейската и светов­ната политика съветва да не се подпомага отрасъл селско стопанство, оспорва погрешни­те практики и несправедливото отношение на ЕК към страната ни при разпределение на фон­довете. Същевременно защи­тава онези 700 хил. земедел­ски производители, които са засегнати от сушата и от при­родните бедствия от и удари­те, които ги сполетяват от раз­лични страни и случайно уп­равляващи субекти, като се обръща за съдействие към управляващи и опозиция, ед­накво отговорни за тях. На­време издига глас за опазване на българската земя, която „по­вече от 20 години се използва, без да се полагат грижи за нея“. Кръстю Трендафилов е пре­обръщал черноземните пла­стове и буци и вероятно е съ­нувал дълбоките бразди, кои­то е прокарвал през годините на истинското преустройство на земеделието. Затова продъл­жава да живее с проблемите на селото и трезво оценява цената на земята и хляба, среща се по­стоянно с мъките на хората и за­щитава техните права. Той знае и молитвата за хляба наш на­същний и с тази книга я пов­таря, за да я знаят и другите. Като реалист прави подробен икономически и социално-ико­номически анализ на постиже­нията, поуките и предизвика­телствата от Общата селскосто­панска политика и развитието на българското земеделие. На­стоява за усъвършенстване на системата и механизмите на национално ниво за ефек­тивно ползване на еврофон­довете и националните допла­щания за периода 2014-2020 г. Отговорно, с тревога и оптими­зъм говори за спасителното ко­оперативно движение в Бълга­рия, убеден е че „кооперациите могат да бъдат икономическия тил на местната власт,“ на­помня ни, че в Европа има над 30 хил. кооперации с около 12 млн. членове, повече от 700 хил. заети в сектора селско стопан­ство. Те произвеждат около 70 % от селскостопанската продук­ция и извършват 60 % от пре­работката и реализацията на селскостопанските продукти. В тази връзка, забележете, той завършва книгата си с мисъл на Франсоа Митеран: „Коопе­ративната собственост е спо­собна да отговори на потребно­стите на бъдещето. Тя съста­влява и ще съставлява един от определящите моменти на ико­номиката и социалните струк­тури на утрешна Европа както на Запад, така и на Изток“.

Питам се, ще разберат ли най-после днешните управля­ващи тази мисъл и неоспо­рима истина и директива на този голям европейски лидер и държавник?

В заключение, позволявам си, без всякакво съмнение, да оценя високо, по достойнство книгата на Кръстю Трендафи­лов, приноса и поуките й, за да не повтаряме грешките и раз­умно и устойчиво да развива­ме селското стопанство. По­добно творение може да напи­ше човек, който има широка подготовка и опит, политик, съчетал качествата си на екс­перт и готов да помага на хо­рата до последния си дъх.

Аз познавам виртуал­но Кръстю Трендафилов, не само от тази книга, но и от проблемните негови статии, които съм чел през години­те. Имал съм само една крат­ка среща с него през 2011 г. в качеството ми на директор на Почвения институт „Никола Пушкаров“, когато той връ­чи на учените и специалисти­те Почетния знак на прези­дента на РБ Георги Първанов „За изключителни постиже­ния в развитието на науката за почвите и активно участие при формирането на европей­ската политика по опазване и обогатяване на почвите и по повод 100 години почвена нау­ка в България“. От тази кратка среща разбрах, че разговарям с необикновена личност, която притежава езика и знанията на селскостопанската наука и ра­боти за напредъка на аграрна­та ни икономика, внедрявала е научните постижения в прак­тиката и има безспорни заслу­ги към българското земеделие. Кръстю Трендафилов е явле­ние на три епохи, той е имал мисия към своя Северозапад и хората на земеделския труд у нас, която е изпълнил с чест и достойнство. Трябва да му бъдем благодарни.