Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 4 (23 януари 2024) Българският народ днес

Българският народ днес

Е-поща Печат PDF

Години наред български­ят народ е живял бавно и томително обсаждан в някаква влажна, студена крепост – без слънце и без прос­тор пред погледа – без творче­ски устрем на духа: обезверен, обезидеален. Обсаждан от своя­та тъй наречена „свобода“ – вече толкова години, – от ония, кои­то са поемали в ръцете си него­вите съдбини. Днес това поло­жение е изострено до последна степен. Днес тежестта на обсада­та лежи върху нас с най-голяма­та си мъчителност. Днес униние­то, томлението в духовете е все­общо и непоносимо. Днес – като резултат на една непрестанно кресчендирана социална злина – българският народ е подло­жен на най-голямо изпитание, е скован в най-голямо омаломо­щяване. Днес българският на­род стои сякаш пред неумоли­мата паст на своето духовно обезличаване и самозалича­ване. Днес творческият им­пулс на българския дух е спад­нал до мъртвата нула на духов­ния термометър. И сред всеоб­щото мъртвило, в което не свети ни воля, ни желание: ... помощ не иде, отникъде взора надежда не види... Този патетичен вик на поета би бил най-добрият израз на отчаяното мъртвило, в което е скован днес българският на­род, ако да не бе угаснал в духо­вете всеки патос, ако да не бе за­давен в гърлата всеки вик. Въз­духът висне тежък и задушен пред нас, няма ли най-сетне да тресне спасителният гръм? Няма ли да се разрази очисти­телната буря? Това чувства все­ки. Това чака всеки. * Нещасти­ето на българския народ про­излиза от това негли, че ний за­почнахме своя свободен живот (който изисква от нас културно творчество) без организирана жизнена енергия. Затова обаче ония избрани синове на народа, които поемаха в ръцете си и вър­ху съвестта си съдбините народ­ни, имаха един върховен дълг: да организират жизнената енер­гия на народа, да я организират в творчество. Но: тук започва трагедията! Ръководителите на народа станаха „управници“ на народа! И не съдбините на на­рода бяха ръководно начало за тях, а тяхната лична амбиция, техният личен егоизъм. Защото тия избрани синове на народа – народните управници – не бяха избрани синове. Те бяха вина­ги най-недостойните синове на народа – пълна противополож­ност на ония самопожертвали се идеалисти – Раковски, Ботев, Левски, дядо Славейков и пр., – които родиха българския на­род. И днес, и досега, винаги са били свободно отпуснати юзди­те на демагогията. Всички ид­ват с блестящите си лозунги на тая или оная партия, но зад тия лозунги хитро се спотайват без­честното хищничество и лако­мият егоизъм. Лъжата лъже, лъ­жата управлява, лъжата краде. И тия гении на злото, които са „уп­равлявали“ до днес българския народ, насъскаха и тласнаха тоя народ в три безумни войни, кои­то го разориха, които го превър­наха в прогнил труп – плячка за лакоми гарвани; и винаги в име­то на народа... „В името на наро­да“ – да! – но у нас винаги е ста­вало въпрос само за едно: власт; не служба на народа, а „властву­ване“ над народа. „Властта“ е занаятът – доходният занаят на българските тъй наречени „по­литически дейци“. Тяхната „по­литическа дейност“ впрочем е била винаги само „борба за власт“. И тази борба разпокъса жизнената енергия на народа; а дълг на тия „дейци“ беше да ор­ганизират тази енергия в твор­чество! Уви, у нас дългът е бил винаги забравян и в най-нова­та история на българския народ за едно само не може да се гово­ри: за дълг. И ето че тези „управ­ници“ се изправят един по един пред съд; но тия, които ги съдят днес – утре и те се изправят пред съд и сядат на почивка – уморе­ни от лъжа и кражба – в затвора. Това е постоянната развръзка на партизанската трагикоме­дия у нас. Но завесата никога не пада. Сцената стои винаги от­крита: открита за измама на на­рода, за разоряване на народа, за ограбване на народа, за разпо­късване на жизнената енергия на народа. * Народът чувства това; народът знае това. Уни­нието е всеобщо, мъртвилото е безплодно, порабощението на духовете е безизходно и всички погледи очакват спасение. Спа­сение, което би било чудо. Изход из безизходността на окончател­ното помъртвяване. И възврат към светлите завети на минало­то. Копнежът към обновление, към пречистване, към разведря­ване, към възкресяване на жиз­нената енергия у народа се носи през въздуха; чувства се във вся­ка вещ – изпълва всички души. Небето тъмнее в предчувст­вие на очакваното знамение. Но кой ще донесе желаното об­новление? Нима тия, които са управлявали България, българ­ския народ до днес? Дали от тях българският народ очаква свое­то обновление? От апостолите на демагогията, на лъжата, на кражбата? тия, които носят със себе си мерзостта на запустението! От тия, които носят на челото си знака на безчестието? Не. Всич­ки до днес управлявали партии са вече окончателно дискреди­тирани в очите на народа. Тях­ното безчестие ги обединява в една обща гнила купчина слама, която трябва да се изгори, защо­то те – всички досегашни „поли­тически дейци“ – нямат нищо общо с народа. Настрана от тях стои народът, в недрата на кого­то дреме енергията на неговото бъдеще. Трябва да се разпечата скривалището на тази енергия. Един е изходът: обединяване на народните сили. А това обе­диняване ще се извърши само под знака на един лозунг: труд и честност. Този нов лозунг – чужд на всички досегашни пар­тии – означава техния разгром и изникването на една нова „пар­тия“, която ще донесе желаното обновление, като обедини наро­да под единствения възможен в България социално-културен принцип: трудовия принцип. И тази партия ще изникне из недрата на народа и трябва да бъде не партия, а целият бъл­гарски народ. Така народът ще изнесе начело своите истински, най-добри синове: чест­ните свои синове, ония, които досега са били или потулени зад шума на безчестието, или до­броволно отлъчващи се от оная обществена гнъсота у нас, която се нарича „политически живот“. Трябва – вре­ме е! – народът да изне­се из своите недра свои­те чисти и честни – и скрити досега – синове. Само те – тия нови хора – ще донесат неговото обновление. Нови хора! И нов девиз: честност и труд! Само този нов де­виз, този нов принцип – трудовият принцип – ще обедини българ­ския народ. Защото той – българският народ – се състои преди всичко от хора на труда (в селата и градовете). Бъдещето и спасението на бъл­гарския народ е прочее в обеди­нението на народа от селото и народа от града; а то е възмож­но само под принципа на тру­да – честния културен труд. С този принцип трябва да се роди из недрата на народа една нова „партия“ – голяма колкото це­лия народ, – която да сложи гробна плоча над всички досе­гашни и сегашни партии, чиято дейност е била само злотворна и пагубна за народа; трябва да излязат начело истинските си­нове на народа – нови честни хора, – а не ония хора без мо­рал, които са управлявали до днес България.

Една нова партия – целият народ – на коя­то невидими духов­ни шефове са сенки­те на Раковски, Ботев, Левски и всички ония честни образи на ми­налото, които се жерт­ваха за възраждането а българския народ. Това, мисля аз, е всеоб­щото желание днес, кое­то спи неизразено в ду­шата на народа: нови хора!

И само така – и само тогаз български­ят народ ще може да разгърне в пълен обем своята жизнена енер­гия и в пътя на своето културно призвание да създаде онова, кое­то ще бъде пиедестал не само на неговото благоденствие, но и на неговото културно възве­личаване.

Гео Милев, сп. „Везни“, бр. 3, 30.10.1921 г. „Съчинения“, том 2.