Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 3 (16 януари 2024) Паметниците са знак на нашата обща история

Паметниците са знак на нашата обща история

Е-поща Печат PDF

Уважаеми дами и господа!

Общоруската общест­вена организация „Съюз на приятелите на България” беше учредена през ноември 1991 г., регистрирана в Министерство­то на правосъдието на РФ на 26.02.1992 г., пререгистрирана в същото министерство на 15.07.1999 г. (Регистрационен № 725) като общоруска обществе­на организация. Тя продължа­ва делото и традициите на Дру­жеството за съветско-българска дружба. През 2023 г. бе отбеляза­на 65-годишнината на тази ор­ганизация.

През изминалите години ос­новната задача на Дружеството за съветско-българска дружба и Съюза на приятелите на Бъл­гария се състоеше в укрепване и развиване на вековните при­ятелски традиции между наро­дите на Русия и България, съ­действие в установяването и поддържането на диалог, а също сътрудничество с българската общественост, запознаване на широки слоеве от населението с историята, живота и традиции­те на България и Русия, с пости­женията в областта на иконо­миката, науката, техниката, кул­турата, образованието, спорта; развитие на връзките със съоте­чествениците, участие в разпро­страняването на руския език.

Нашият Съюз взима дейно участие в работата по реставра­ция на паметните воински гро­бове в България и грижата за руските паметници, в развитие­то на дружеските връзки меж­ду градове и области на Русия и България, въвличайки в дей­ността си младежи и ученици.

Основни чуждестранни партньори на нашия Съюз са Фондацията „Устойчиво разви­тие за България“, Федерация­та за приятелство с народите на Русия и ОНД, Координационни­ят съвет „България-Русия“ и ор­ганизациите членуващи в него въз основа на сключени спора­зумения за съвместна дейност. Делови отношения се развиват с българската Федерация на съ­отечествениците. Редовни ра­ботни контакти се осъществя­ват с Посолството на Руската федерация в България и Посол­ството на Република България в РФ, с Българския културно-ин­формационен център и Центъра за промишленост на Република България в Москва, с българска­та диаспора в Москва и други региони на Руската федерация.

Уважаеми дами и господа!

Общоруската общест­вена организация „Съюз на приятелите на България” е сил­но обезпокоена от процесите, които се извършват в България напоследък и от бездействието на официалните власти в бъл­гарските градове София, Варна, Пловдив, допускащи разруша­ване на съветски паметници, което е възмутителна провока­ция и нарушаване на двустран­ните и многостранни междуна­родни договори.

Става дума за разрушаване­то на паметника на Съветската армия в София, вандалски раз­рушения бюст на граф Н.П. Иг­натиев във Варна, благодарение на когото Варна и Шумен с при­лягащите към тях територии са станали български, подготвяне­то за разглеждане идната седми­ца в кметството на Пловдив на въпроса за демонтаж на памет­ника „Альоша“.

Изразяваме решителния си протест пред властите на Бълга­рия във връзка със събарянето на съветски паметници и про­тивоправните действия, допус­кащи разрушаването на тези па­метници, което е много сериоз­на провокация.

Като цяло в България има 128 паметника на съветски во­ини.

Тези паметници е издигнал българският народ. Част от па­метниците в чест на Освободи­телната война са били издигна­ти на военни, загинали за осво­бождението на Европа от фаши­зма.

Тези паметници не са само на руски войници и офицери, но и на онези българи, които в състава на многохилядна бъл­гарска армия са громили фа­шизма заедно с Червената ар­мия.

Взаимните задължения на Русия и България за опазва­не на историческите и култур­ни паметници, в т.ч. и на вой­нишките гробове, са залегнали в такива документи като Дого­вора за приятелски отношения и сътрудничество между Ру­сия и България от 1992 г. и Съв­местната декларация, подписа­на от президентите на наши­те две страни за задълбочаване на приятелските отношения и партньорство от 2003 г.

Но има и международни до­кументи за опазване на памет­ниците, подписани на историче­ското Съвещание в Хелзинки, а също и резолюции на ООН.

Днес ние сме много обезпо­коени от намерението да бъде разрушен паметника на Альоша в Пловдив. От началото на 90-те многократно искаха да го пре­махнат.

През 1996 г. решение за това взе градският общински съвет, но то беше обжалвано.

Върховният съд на Бълга­рия постанови, че монументът „Альоша“ е паметник от Втора­та световна война и той не може да бъде разрушаван.

През 2007 г. се проведе ши­рокомащабно празнуване на 50- ата годишнина от откриването на паметника „Альоша“, което организираха представители на националното движение „Русо­фили“ и руско-българският клуб „Отечество“.

Едно от последните значи­ми мероприятия край памет­ника „Альоша“ се състоя на 24.06.2021 г. – концерта „Проле­тта на 1945 година“ с участието на знаменития Хор на Турецки и члена на Управителния съвет на Съюза на приятелите на Бълга­рия Бедрос Киркоров.

Това беше и нашият пода­рък за жителите на Пловдив и България.

Хиляди зрители пееха заед­но чудесната песен „Альоша“ и други песни от Победата над фа­шизма. Докъм лятото на 2023 г. - идването на власт на новото правителство и местните избо­ри, ситуацията около паметника „Альоша“ се беше поуспокоила. Поклонението пред него нико­га не е секвало! Това са сватбе­ни кортежи и абитуриенти, ту­ристи, гости на града и делега­ции. Монументът си остава един от главните символи на Пловдив и е включен в туристическите програми. Местни доброволци не допускат паметникът да оста­не запуснат, чистят площадката, полагат грижи за инфраструк­турата и за други паметници в парка Освобождение.

Бихме искали още да напом­ним, че всички Паметници на историята и културата се нами­рат под защитата на ЮНЕСКО и ООН и представляват световно достояние!

Към всички паметници на съветските воини-освободите­ли на Европа от фашизма, кои­то се намират в редица градове и столици на Европа, се отнасят с грижа и внимание, жителите по­читат паметта на воините, дали живота си в името на Великата Победа.

Уважаеми дами и господа!

Наясно сме с мнението на по-голямата част от българския народ, с признателността му за нашата обща Победа в Руско- турската война и Втората све­товна война, в която Първа бъл­гарска армия, предвождана от ген. Владимир Стойчев има го­лям принос за победата над фа­шизма и принася като жертва 30 000 от своите най-свидни си­нове пред олтара на Победата!

Заради този принос генерал Владимир Стойчев взима учас­тие в Парада на Победата през 1945 г. в Москва.

Общоруската общест­вена организация „Съюз на приятелите на България” вяр­ва, че българският народ, бъл­гарските власти ще вземат всич­ки необходими мерки за защи­та и опазване на паметниците, съградени от българския народ с негови лични средства и по­жертвувания и няма да позво­лят на никого да руши нашата обща история!

За Общоруската общест­вена организация „Съюз на приятелите на България”

Председател: Извънреден и пълномощен посланик на РФ, бивш Посланик на Руската фе­дерация в София (2004 - 2008 г.)

Анатолий Викторович Потапов

11.01.2024 г., Москва

Превод: Надя Попова