Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 3 (16 януари 2024) ЕВРОПА – НАЙ-ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПА – НАЙ-ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

Това, за което у нас или не се говори, или се говори съвсем плахо, срамежливо и страх­ливо, вече само започва да го­вори за себе си. И дори неисто­во да крещи. Защото в него се е натрупало толкова отчаяние и неутешимост и понеже нещо лошо го очаква нашия любим и стар континент Европа. За мнозина вече е нетърпимо да мълчат повече и решават, че истината най-сетне трябва да се каже.

Изтича първата четвърт на ХХI век, а всичко онова, което обещаваха, че ще бъде велико благо за европейските народи, защото ще е тържество на евро­пейската цивилизация, се оказа една грозна илюзия. А сега се превръща и в тегоба. И в реал­на опасност.

Европа днес е овладяна от две смъртоносни кризи: иконо­мическа и миграционна. Това прави практически невъзмож­но намирането на решения за преодоляването на всяка една от двете. Както и едновремен­ното и по един и същ начин из­лизане и от двете. Те са различни по характер и същност, макар да водят до един и същ резултат. Заедно и неразделно те го уско­ряват и го правят необратим и неотменим.

ДА, КРАЯТ Е СЪВСЕМ БЛИЗО!

Вече и европейските лиде­ри и политици признават, че Европейският съюз няма она­зи сила и перспектива, коя­то носеше в себе си в ранните си години. Днес той е напълно подчинен и зависим от САЩ и това се видя в поведението му от началото на СВО в Украйна. Тази операция бе голямото из­питание за държавите в Съюза. Тя им разкри слабостите в ор­ганизацията на икономиката, но най-вече в способността им да прогнозират и поддържат продължителни военни опе­рации, както и да ги обезпеча­ват с военна техника и финан­сови средства. Европа се оказа без достатъчно техника и бое­припаси. САЩ й поставиха зада­чата да снабдява Украйна, ала се оказа, че военните й запаси са недостатъчни и застрашават бойната й готовност и нацио­налната им сигурност. Тя няма възможност да реагира бързо и да настрои икономиката си на нови релси, за да бъде адек­ватна на възникналата зада­ча. Очевидно икономиката й не е подготвена и е достатъчно от­слабена.

Изцяло обладана и ръко­водена във всичките си дейст­вия от идеологеми и неработе­щи идеологически постулати, Европа не можа да устои и на условията, в които бе поставе­на след въвеждането на ико­номическите санкции срещу Русия. Тя се лиши от сигурни­те руски пазари и сравнително евтината работна ръка, затвори производството си там и напус­на нейния огромен пазар. Това само мотивира Русия да се пре­устрои качествено и да започне да утвърждава своята икономи­ческа независимост. В резултат на това Европа практически рухна, а Русия укрепна и при­доби нови сили. Дори вече е

ПЪРВА ИКОНОМИКА В ЕВРОПА

Тези очевидни истини се по­сочват и коментират от ръково­дителите на държавите в ЕС. Ко­ментират се с тревога. Но тре­вогата май се появи късно в техните думи и в мисленето им, за да произведе конкрет­ни полезни и бързи дейст­вия.

Европа не успя да раз­реши един друг проблем, който сама си създаде след края на Втората све­товна война при деколо­низацията на Африка и Азия. Икономическият сти­мул, който тя получи с т. нар. „План Маршал“, я изправи пред трудността в много крат­ки срокове да събере достатъч­но работна ръка и суровини за започналия възход на икономи­ките й. На помощ й дойдоха би­вшите нейни колонии, чиито жители охотно изоставиха род­ните си страни и отидоха в Ев­ропа, за да печелят пари и жи­веят така, както техните дър­жави не можеха да им гаран­тират. Европа просто ги всмука в себе си, защото й бяха крайно необходими и широко отвори вратите си за последващите им преселения. Нямаше кой друг да й работи неквалифицираната и тежка физическа работа.

И ако тази миграция беше обективно и естествено явление, нормално, но с други сред­ства продължаване на коло­ниализма, последващите миг­рационни вълни от арабския свят, Афганистан, Азия, полу­чили се в резултат на наказа­телни войни срещу непокор­ни арабски държави, неочак­вано промениха етническия състав на западноевропейски­те страни. Установилите се там мигранти се затвориха в анкла­ви, изолираха се от коренното население, не пожелаха да се ин­тегрират в състава и културата му, за да се възпроизведат пре­калено бързо. И в общи линии днес те са мнозинство в пове­чето западноевропейски дър­жави, застрашаващо, и то съв­сем реално формиращо техния нов национален облик.

Западна Европа драстич­но промени своя етнически, религиозен, расов състав и е трудно да кажем, че принадле­жи на немци, французи, гер­манци, италианци, испанци и т. н.; дори не на европейци, а на хора от друг континент, с друг цвят на кожата, говоре­щи на друг език, изповядва­щи друга вяра и принадлежа­щи на друга култура. Тя е поч­ти ислямизирана и превзета от други народи. Остава само всичко това да се оформи по­литически и да му се придаде юридически характер. Това скоро ще стане. Литератури­те и публицистиката на евро­пейските страни изследват този проблем, коментират го, изра­зяват все повече и повече без­покойството си и предупреж­дават за появата на нова етни­ческа и демографска реалност, която отчуждава Европа от себе си и я превръща в друга терито­рия, култура, съзнание, морал и религия.

ТОЗИ ПРОБЛЕМ НЯМА НИТО ЕДНО ВЯРНО РЕШЕНИЕ

Защото тези хора, които по силата на необходимостите на Европа преди повече от поло­вин век доброволно напуснаха родните си места, за да живе­ят по-добре, няма как да бъдат върнати обратно. Да не говорим, че повечето от тях са се ражда­ли тук и тук са уседнали зави­наги. И дума не дават да се от­вори, че ще се върнат в истори­ческите си родини. Дори и там да заживеят по-добре и по-бо­гато. За тях важна вече е един­ствено Европа. Тя е станала тяхна.

Проблемът не е обикновен, защото в подобни случаи не­избежно се изправят един сре­щу друг два народа, две вери и религии, два начина на ми­слене и начин на устройване на обществото, които е невъз­можно да се съберат и съчета­ят помежду си, за да се получи някакъв приемлив и за двете страни политически и социа­лен компромис, след като са толкова десетилетия заедно. Мнозинството (а това е един от фундаменталните принци­пи и ценности на буржоазната демокрация, открит и наложен като европейска ценност) ви­наги доминира над малцин­ството и то определя реда. Дори и да не е под формата на диктатурата, не е трудно да си представим как ще се чувстват французите или германците, когато приетите от тях миг­ранти им разпореждат как да се организира държавата, за­щото повече не може да бъде организацията по френски или по германски тип. И че в тази държава вече друг ще оп­ределя националния й облик, официалния й език, зако­ните й на управление.

ЕВРОПА НЯМА ДА РЕШИ ПРОБЛЕМА

ПЪРВО, защото той не е резултат само от гру­би политически грешки на нейните водачи, а обекти­вен резултат от обектив­ните процеси в развитие­то на системата, които я водят до неизбежна гибел;

ВТОРО

защото решението не зависи от нея, а в най-голяма степен от волята на САЩ, как­то и от оформящите се нови геополитически и икономиче­ски водачи на света. Геополи­тиката вече се основава на нови принципи, които най-малко се определят от Европа. Намере­нието мигрантите да се разсе­лят във всички държави на Ев­ропейския съюз, няма да доне­сат никакви други резултати, ос­вен че ще прехвърлят болката от болната на здравата глава. Това ще утежни още повече цялостното положение в Съ­юза и ще го измъчи допълни­телно. В крайна сметка ще го съсипе, а с него и целия кон­тинент!

В началото на ХХ век Ос­валд Шпенглер обяви в своя­та знаменита книга „Залезът на Европа“, че Европа, а заедно с нея и целият свят, е поставе­на пред нови трудности, кои­то самата тя поражда и които обективно я водят към гибел. Историята показа, че иконо­мическото могъщество, поява­та на новите технологии, нови­те ценности и особено победи­те във войните, в това число и в „студените“, не отменя предоп­ределението за никоя държа­ва, нация и социално-политиче­ска система. Можеш да отлагаш края; можеш да го отдалечаваш с пропагандни средства, дори да доказваш с привидно обективни и верни доказателства, че твоята цивилизация е всемогъща и ве­чна, но „мъчно е да риташ про­тив ръжен“ (Деян. 9:5), да нару­шаваш, изопачаваш и отричаш Божиите заповеди и да живе­еш в противоречие с тях.

Това, което е отредено да стане, винаги става!

Все по-ясно се вижда как­во струват т. нар. „европейски ценности“, „високите доходи“, „логиката на пазара“, „демокра­цията“, когато живееш в зале­за, а той се сгъстява все повече и повече, за да приеме окончател­но тъмната и непрогледна нощ в смъртта на цивилизацията. Те именно я погубиха и те сега я во­дят към логичния й край!

СИТУАЦИЯТА ДНЕС С ЕВРОПА

показва нелепостта и на ос­новополагащия принципи на нейното военнополитическо и икономическо обединение: мултикултурализмът, ограни­ченият суверенитет, ликвиди­рането на националните дър­жави, обявяването на ЕС за цяла една цивилизация, наре­чена европейска, основана не на християнското учение, а на силата и могъществото на па­зара. Най-страшно бе изопа­чаването на понятието „сво­бода“ – възлово за хуманизма и Просвещението. Антихристи­янската свобода да бъдеш та­къв, какъвто решиш, и да пра­виш каквото искаш, бе дове­дена до крайност и в пряка противоположност на христи­янското разбиране като „избор между Бога и сатаната“. Това напълно разруши морала и ус­тоите на обществото, оправда своеволието и разгула, поощ­ри човека да си мисли, че е в правото си да се намесва в ра­ботата на Бога– дори и в сът­воряването на човека и неговия пол, облик, съзнание.

И той се намесва: нагло, аг­ресивно, безотговорно, без да мисли, че последствията ще бъдат страшни.

Когато си толкова горд и своеволен, как ще видиш, че над тебе виси опасност, та и да проявяваш усилия да отстраня­ваш опасността и да преценя­ваш реалностите такива, какви­то си.

Не, ти просто си обречен.

Обречени са и тези, които вървят по този път!

Особено ако са българи.