Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Кметът да обясни!

Е-поща Печат PDF

Преди да започнем раз­говорите в търсене и намиране на решение на кризата в Столич­ния общински съвет, настоява­ме да изясним един особено ва­жен за нас въпрос.

На 4 януари отбелязахме 146 години от Освобождение­то на София. Тържествено­то честване по традиция се из­вършва пред паметника на бъл­гарските опълченци (съвсем близо до сградата на Столична община) съвместно с предста­вители на Българската право­славна църква и мнoжество родолюбиви организации. До­сега винаги е имало официал­ни представители на Столич­на община на тържествено­то честване, изявления от тях или поздравителен адрес, вен­ци и цветя. Този път - нищо.

Колкото и както и да се оп­итват да пренапишат и да тъл­куват нашата история безрод­ниците, историческият факт, че конницата на генерал Гурко влиза победоносно в София на 4 януари 1878 година, не може да бъде променен. Затова на този ден признателна София отбе­лязва и почита своите освобо­дители. Тогава си спомняме и за смелите и енергични действия на посланиците на Франция и Италия Леандър Леге и Вито­рио Позитано, предотвратили намерението на Осман паша да опожари и изравни София със земята.

На 6 януари се навършиха 176 години от рождението на Христо Ботев. Столичната об­щина пропусна и тази бележи­та дата. Да обясняваме, че де­лото, творчеството, героизмът и саможертвата на Ботев са в основата на формирането на българската нация и възраж­дането на съвременната българ­ска държава е излишно. Не раз­бираме какво у Ботев им пречи - неговият стремеж към сво­бода, любовта му към род и отечество, острата социална публицистика, геният му като поет или примерът му на са­можертва за свободата на Оте­чеството?! Най-малкото, което дължим на този български на­ционален герой, е да поднесем по едно цвете и сведем за миг глава пред многобройните му паметници из цяла България.

В тази връзка настоява­ме кметът на София Васил Терзиев да изясни пред нас и пред гражданите причините за тези пропуски. И да отгово­ри на няколко въпроса:

.Защо бяха неглижирани тези две бележити дати?

.Кой носи персонална отго­ворност за това?

.Защо тези дати не при­състват в културния календар на града и дори не се отбеляз­ват на сайта на Столична об­щина?

Настояваме кметът Васил Терзиев да заяви ясно дали счи­та това за нормално поведение, дали го подкрепя и дали негли­жирането на бележити истори­чески дати ще бъде отличителна черта на неговото управление през целия мандат.

Ако кметът и най-голямата политическа група в Столичния общински съвет считат, че съби­тия като Освобождението на Со­фия и рожденият ден на Христо Ботев нямат място в календара на Столичната община, ние, об­щинските съветници от група­та на Местна коалиция “БСП за България”, нямаме поле за раз­говор по нито една голяма об­ществена тема с тях.

Защото всички ние, този град, свободните хора, независи­ма България днес сме тук благо­дарение на огромната цена, пла­тена от онези герои в миналото.

Очакваме бърз, ясен и точен отговор на тези въпроси от кме­та Васил Терзиев.

За Градския съвет на БСП – София