Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 2 ( 9 януари 2024) И бюджетът се оказа Пунта Мара

И бюджетът се оказа Пунта Мара

Е-поща Печат PDF

 

Когато говорим за бю­джета за образование и наука, обикновено на­блягаме на конкретика­та - колко са парите за нацио­налните програми, за детски­те градини, за стипендиите, общежитията, за заплатите и т. н. А всъщност всичко започ­ва от макрорамката и глобал­ните показатели за финанси­рането.

Току пред самата Нова го­дина – на 30 декември, в из­вънреден брой на „Държавен вестник“ бе публикуван Зако­нът за държавния бюджет за 2024 г. Когато се порови човек в него и в документите, с които той е внесен в Народното съ­брание, какво се оказва? Ос­новният макроикономиче­ски показател - процентът от брутния вътрешен продукт, който се заделя за всички пуб­лични разходи, е намален от­ново. Всъщност това говори колко пари ще бъдат вложени тази година в социални пла­щания, здравеопазването, об­разованието, науката, култу­рата, армията и т. н. На фона на незавидното дередже на страна­та ни властващата “сглобка“ и клакьорите й са свили публич­ните разходи до 39,5 процен­та от БВП, като това е заедно с парите от ЕС, а от национал­ния бюджет са само 35,2 про­цента. През 2023 г. този пока­зател е бил 40,1. Проблемът е в това, че в Европейския съюз, с чието име на уста управниците лягат и стават, държавните раз­ходи в момента са средно 49,6 % от БВП, а в мечтаната Еврозо­на са 50,5%. Най-много - 58,3 % от БВП, заделя Франция, а по- малко от нас - само Румъния, Латвия и Естония. Това всеки може да види в данните на евро­пейската статистическа служба Евростат. А нали уж от „сглоб­ката“ тръбят колко са верни на европейските ценности. Пунта Мара!

Като се чудят откъде да ска­лъпят приходи, та да си покри­ят постановените с бюджета харчове (да не говорим, че ис­кат да са отличници в ЕС с бю­джетен дефицит само 2,9% при средно 3,6% в общността), хайде да обяснят по каква ло­гика и защо не са заложили поне средния за ЕС процент на публичните разходи, ами са паднали с 10,1 на сто под него. Това са едни 20,8 млрд. лв., кои­то преспокойно можеха да се инвестират за държавни раз­ходи. Някои либерали твърдят цинично, че когато се дават по­вече пари от бюджета, работе­щите в публичните сектори се омързеляват и не дават всичко от себе си. Цинично е, защото България е най-бедната страна в Евросъюза, с най-ниското за­плащане на труда, самият бру­тен продукт на страната ни на глава от населението е на абсо­лютното дъно в статистиките на общността. По данни на Све­товната банка за 2022 г. на гла­ва от населението у нас се па­дат 13 974 долара годишно при средно 37 433 долара в ЕС. От 1 януари сега минималната ни заплата стана 933 лв., обаче в ЕС сме последни по размера на годишната заплата, сравнена по покупателна способност.

Не знам дали някой от по­литиците ни си е дал труда да вникне в тези числа, но нека да обяснят на българите как и с какви очи ги карат да се срав­няват с другите европейци, като нашите заплати са сред­но 2,7 пъти по-ниски от техни­те?! И как няма българите да се изселват на Запад и чудно ли е, че сме първи в ЕС по тем­па на емигриране? Като поста­вим нещата едно до друго, всич­ко, което ни се случва, е обясни­мо за всеки, който все още може да мисли.

Най-милитаризирани и най- неуки

Нека да видим къде сме по втория глобален показател – процента от БВП, който се от­деля чрез бюджета за различ­ните сектори. От Евростат лес­но се установява, че всъщност във всички сектори Бълга­рия инвестира по-малко дър­жавни средства от останалите страни (за социална защита на­пример в съюза се влагат сред­но 20,5 % от БВП, у нас - 14,3%, за здравеопазване съотноше­нието е 8,1 % средно в ЕС към нашите 4,8 %). За образование пак сме по-долу от средното – при 4,8 % средно в ЕС, при нас процентът е 4,1. Най-голямата трагедия е в сектора „Наука“ – докато страните на конти­нента инвестират в знанието средно 2,22 % от БВП, у нас се дават… 0,4 %! При това в този процент влизат както бюджет­ните средства, така и парите от ЕС, от фирми и собствените приходи на научните органи­зации и висшите училища. От публичните средства на конти­нента за наука и развитие дават средно 0,74%, а ние – под 0,2%.

Но! Има изключение – за отбрана и сигурност страните в Евросъюза влагат средно 3% от БВП, докато ние през 2022 г. сме инвестирали… 4,3 %! Не стига че брутният ни продукт е за оплакване, ами и процен­та от тия малки пари властва­щите са свили до една срамо­тия. С две думи, според бюдже­та излиза, че България е най- милитаризираната страна с най-неукото население. Има още нещо, което щеше да е мно­го смешно, ако не бе трагич­но. Когато е внесло документи­те на проектобюджета за 2024 г., правителството е представи­ло програмните бюджети на всички министерства, но е… изпуснало програмния бю­джет на МОН! Просто липсва. Немарливост на администра­циите или? Къде са гледали не знам! До края на 2023 г. в сай­та на парламента така и не се по­явиха стенограмите от обсъж­дането на държавния бюджет в Комисията по образование и наука, та народонаселението няма как да разбере дали поне в ресорната комисия някой е забелязал официалната лип­са на програмния бюджет на МОН във внесените от прави­телството бюджетни докумен­ти…

Но понеже в сайта на МОН пък е огласен

проектът на бюджет

за образование и наука,

преди да е одобрен от МС,

все пак някои неща може да се проследят. Благодарение и на тригодишната средносроч­на прогноза до 2026 г.

Така, след известно издир­ване из документите, можем да разберем, че през 2024 г. за от­брана и сигурност процентът от БВП е намален с малко – до 3,7%, но и за наука спада още – до 0,3 % от БВП! Вярно, през 2025 и 2026 г. парите за знание пак стават 0,4%, но това едва ли може да успокои някого на фона на онези 2,22% от БВП, които в момента вече се инвестират в Евросъюза за сектора „развитие чрез наука“. Да не говорим, че отново не се изпълнява поста­новеното с Националната стра­тегия за развитие на научните изследвания, според която ин­вестициите в сектора отдавна трябваше да са поне 1% от БВП. В прогнозата до 2026 г. прави­телството е записало, че тези средства в края на периода щели да стигнат 1,8 % от БВП, като никак не е ясно как точ­но ще стане това на фона на реалните суми, записани в бю­джетите по години. Ще се раз­чита фирмите да добавят огро­мен частен капитал за наука към публичните средства? Пробле­мът с фирмите и икономиката, полегнала връз чужди предпри­ятия, изнасящи навън печалби­те, е отделна тема, но всичкото това отново е само Пунта Мара. Ще спомена само един драсти­чен пример - че от концесиите върху добива на подземни бо­гатства в страната е предвиде­но в хазната да постъпят при­ходи от… 215,8 млн. лв. (275,5 млн. лв. през 2025 г. и 268,3 млн. лв. през 2026 г.), като се знаят милиардите, които чуж­дите фирми концесионери пе­челят от нашите подземни бо­гатства! Държавна глупост, за­ложена още от Иван Костов и доразвита след него. Жалко, че в речника на българския език думите „будала“ и „буден“ са една под друга…

„Приоритет“ - на опитните мишки

Лафовете за приоритет на образованието и науката са само празен звук. Нека да ви­дим при така очертаните гло­бални параметри какво се случва конкретно с науката през 2024 г. Говорим за нея, за­щото само тя е обявена за прио­ритет в ЕС, но у нас е най-уда­реният финансово сектор от 1990 г. насам, особено след ди­вашките изпълнения на Симе­он Дянков, които и до ден дне­шен не са преодолени. Бюдже­тът на водещата научна инсти­туция у нас – БАН, ще е 171,9 млн. лв. – с 11,45 млн. лв. по­вече от 2023 г. В тези пари оба­че влизат 8 млн. лв., които са за увеличаване на възнаграж­денията в академията поради вдигането на минималната за­плата до 933 лв. Но и те няма да стигнат, защото за ръст на въз­награжденията на работещите в БАН,особено на учените – кои­то и без това са най-ниските в сектора, трябват поне 12 млн. лв. Обаче – за научната си дей­ност и за издръжка лаборато­риите в институтите на акаде­мията ще имат едни 3,45 млн. лв. повече от досега.

Да се смее ли човек, или да плаче при скачащите цени на ток, парно и вода и като знаем, че сродните научни институции в Европа работят с милиардни бюджети? Националният нау­чен център на Франция (СНРС) например работи с 3,4 млрд. евро годишно, две трети от тях са от държавния бюджет. Е, как нашите учени да се равня­ват със западните си колеги – и в своята работа, и в общите науч­ни проекти. Та те не могат да си купят дори едни опитни миш­ки! Нищо че БАН е единстве­ната институция у нас, преми­нала международен одит и по­лучила високи оценки. И един­ствена отчита резултатите си пред парламента всяка година. При това международни изслед­вания показват, че българските учени работят най-интензив­но и с най-голямо натоварва­не сред останалите в общност­та. Учудващото е, че още се дър­жат и дори постигат световни успехи в много сектори... С две думи, опитните мишки, каквито са нашите изследователи, се нау­чиха да правят наука без пари и това е безспорен принос в световен мащаб. Всяка година обаче се отчита намаляване на желаещите да постъпят в док­торантура и да се насочат към научна кариера. Не им се иска денем да блъскат в лаборато­риите, а вечер да карат такси или да охраняват обекти, как­то постъпват мнозина учени, за да покрият разходите на се­мействата си.

Същото се отнася и за Сел­скостопанската академия – бюджетът й за 2024 т. е 53,9 млн. лв., от които 3 млн. лв. са за вдигане на възнаграж­денията. Държавните висши училища получават тази годи­на 60,2 млн. лв. повече от ми­налата – общо 807,18 млн. лв. От тях обаче 39 млн. лв. са за ръста на прословутите възна­граждения, така че как ще се оправят само с 20 млн. лв. пове­че за дейност и издръжка те си знаят. Няма да се оправят и ве­роятно виждаме просто стъп­ка към осъществяването на идеята на Николай Денков, който, бидейки министър, из­мисли да ги обединява и сли­ва под нови административ­ни шапки, белким в крайна сметка се изпълни отдавна диктуваното отвън закрива­не на държавни университети за сметка на развитие на част­ните, които така бяха уредени, че не се подчиняват на общи­те законови изисквания, под които попадат само държав­ните. Ще се дадат обаче и едни 5 млн. лв. за подпомагане на сту­денти, които искат да продъл­жат образованието си в чужбина – нонсенс в държава - първенец по „изтичане на мозъци“. Вмес­то да е обратното – от емигри­ралите да се иска да възстано­вят парите за обучението си, та да не финансираме по този на­чин богатите държави, където те отиват да учат или работят.

За научна дейност през 2023 г. държавните висши училища имаха едни смешни 13 млн. лв. Сега от внесени­те бюджетни документи – ни в МОН, ни в парламента, не може да се разбере колко ще са парите за наука в университе­тите, които по закон трябва да са в размер 10 % от издръжка­та. Ако се погледнат обаче пари­те за МОН от бюджета за 2023 и 2024 г., от които се изплащат и сумите за висшите училища, се вижда, че увеличение няма! Очевидно и парите за науч­на дейност няма да имат ръст. Това, че цели 300 млн. лв. (с външно финансиране) ще се да­дат на Софийския универси­тет от 2024 до 2026 г. да прави някакъв изчислителен център за изкуствен интелект (!) и ще плаща 4 млн. лв. за пет години на един белгийски професор, не решават ничий проблем, само следват модния тренд на „евроатлантическите ценнос­ти“.

Още по-скрита картинка за научните потребители остава и сумата за Фонд „Научни изслед­вания“ към МОН, който е един­ственият инструмент у нас за финансиране на изследовател­ски проекти на конкурсен прин­цип. През 2023 г. парите за него бяха 16,8 млн. лв. (срод­ният Австрийски фонд за нау­ка разполага с 1,1 млн. евро на година). Тези суми едва стигаха за покриване на траншовете за вече сключени договори, камо ли да финансират нови проек­ти. Поради причините, изложе­ни по-горе, изглежда, че и фон­дът за наука ще си остане в сан­дъка при опитните мишки.

Държавна субсидия за наука в % от БВП

в хил. лв.

Година Наука Процент

2009 252772,40 0,35

2010 131735,30 0,18

2019 14612,50 0,12

2020 157596,70 0,12

2021 173393,20 0,14

2022 200259,40 0,14

2023 205429,40 0,11

2024 225359,54 0,11

Данните са според записани­те в бюджетните закони за съ­ответните години стойности на БВП и на субсидиите. Във функция „Наука“ тук са вклю­чени субсидиите за БАН, за из­следванията в държавните ву­зове, за ССА и фонд „Научни из­следвания“