Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 1 (2 януари 2024) Пазете България! Западът е потъващ кораб*

Пазете България! Западът е потъващ кораб*

Е-поща Печат PDF

Живея в чужбина от 1990 година и чисто­сърдечно си призна­вам, че не съм мно­го в час с политиката в Бълга­рия – въпреки че я посещавам почти всяка година. В момен­та живея в Канада, но съм жи­вял и в САЩ, както и в Латин­ска Америка. Имам дълги годи­ни лични наблюдения над това, което се случва в почти всички западни държави (и в света по принцип),Основните причини са следните:

Глобализмът и политиката на глобализация.

Мултикултурализмът, е главното оръжие на глобализма. Мултикултурализмът е неус­пешен социален експеримент, насилствено натрапван от глобалния елит, който никога и никъде не е функционирал. Не функционира и в момента и по всичко личи, че никога няма да функционира и в бъ­деще. И въпреки това западни лидери – марионетки, контро­лирани от глобалистите, про­дължават да налагат и натрап­ват мултикултурализма без съгласието на местното насе­ление, без допитване или ре­ферендуми. Така нареченият мултикултурализъм е де фак­то демографски геноцид над населението от европейски произход.

Моралната деградация и разврат вследствие на брутално­то натрапване на всякакъв вид гнусни извратени концепции, маскирани като „борба за рав­ноправие” – за правата на така наречените ЛГБТИ, които всъщ­ност са най-обикновени пер­верзници. Прочетох Истанбул­ската конвенция в оригинал (на английски) и нямам абсолютно никакво съмнение, че тя е “тро­янски кон” , който ще си покаже копитата и ще се развилнее бяс­но в момента, в който бъде уза­конена и подписана.

Посланието ми към Бълга­рия е кратко и ясно: Ако иска­ме да запазим дори и минима­лен шанс да съхраним нашата хилядолетна култура, традиции и начин на живот, “троянският кон” не трябва да бъде допускан в пределите на родината ни. Ако се подпише този документ (Ис­танбулската конвенция), който твърди, че пол не е биологично понятие, а социално изградена роля, кутията на Пандора вече ще бъде отворена. И след това затваряне няма да има.

Така се започна и в Кана­да. Уж равноправие, уж против насилието, а в момента про­миват мозъците на децата от ранна детска възраст с извра­тени концепции за безполо­вост – не си нито мъж, нито жена, транссексуалност и ду­зини други извратени и слож­ни за разбиране термини като: “LGGBDTTTIQQAAPP”. Да, това е истински термин (съкраще­ние на група термини), използ­ван от Федерацията на начални­те учители в провинция Онта­рио, което на английски означа­ва: Lesbian, Gay, Genderqueer, Bisexual, Demisexual, Trans­gender, Transsexual, Twospirit, Intersex, Queer, Questioning, Asexual, Allies, Pansexual and Polyamorous. На български се превежда по следния начин: лесбийка, гей, джендър-неу­трален, бисексуален, демисек­суални, транссексуални, тран­ссексуален, двуполов, интер­сексуален, неутрален, полово подвъпросен, асексуален, по­лово свързан, пансексуален и полиаморфен.

И това е само върхът айсберга.

Тази брутална дегенератив­на политика се налага в абсо­лютно всички сфери на обще­ството. Други важни фактори, които допринасят за потъване­то на „Западния кораб”, са:

Политическата коректност, която де факто е официалната „религия” на Запада и мнозин­ството от хората я следват фа­натично, без дори да го осъзна­ват. Политическата коректност е „затвор на съзнанието”. Теми, които свободно се дискутират по телевизията в България, в Ка­нада са табу и е рисковано да се дискутират дори и с близки и познати.

Религията на политическа коректност е главното оръжие, използвано от регресивните ли­берали в т. нар. „идеологична война” (Culture War), вследствие на която обикновените хора са репресирани и наплашени да не изразяват мнения, различни от официалната псевдолиберал­на политика. Ако някой посмее да изрази несъгласие – не става въпрос за критика, просто не­съгласие – социално-икономи­ческите последици са жестоки. Следва публично заклеймяване – расист, ксенофоб, хомофоб и любимото напоследък – неона­цист. Почти сигурно е, че ще си загубите работата, приятели­те и дори роднините ви може да се обърнат срещу вас.

Политиката на идентичност

(Разделяй и владей. Всеки срещу всеки). Промиване на мо­зъци от ранна детска възраст. Още от малки настройват де­цата едни срещу други. Моми­чета срещу момчета. Малцин­ства срещу „привилегировани­те”, ЛГБТИ срещу хетеросексу­ални и т. н. Това се постига, като на оп­ределена група й се втълпява, че е жертва, репресирана от някоя друга група. Най-атакуваната група обаче, която няма право на глас, са белите хетеросексу­ални младежи и мъже. Те са за­клеймени като враг номер едно от левашкия псевдолиберали­зъм. Промиването на мозъци е жестоко и тотално и не подлежи на дискусия. Всяко мнение про­тив официалната псевдолибе­рална идеология е моментално заглушавано.

Наркоманията,

която в момента заема епи­демични мащаби и последици­те от нея са разрушителни. Това обаче е тема за напълно отделна дискусия.

Феминизмът

(и криворазбраната му ин­терпретация), водещ до разру­хата на основната клетка на об­ществото – семейството. Мъже­те и жените, които в природата са естествени съюзници и имат нужда един от друг, са насъск­вани едни срещу други под пре­текст, че мъжете са врагове на жените. Въвеждат се термини като „токсична мъжественост” (Toxic Masculinity), които втъл­пяват чувство на вина в подра­стващите момчета. В същото време момичетата от малки из­растват с идеята, че са жертви на „токсичните мъже”. Последици­те от тази неадекватна идеоло­гия са пагубни за обществото.

Екстремен материализъм,

заместващ духовността и всякакви морални ценнос­ти. Регресивният либерализъм, който тотално е завладял обра­зователната система, като се за­почне от детските градини и се стигне до университетите.

Липсата на обективни медии.

Почти всички средства за масова информация са пропа­гандни машини на глобалния елит.

Всичките тези регресивни политики са лансирани, натрап­вани и пропагандирани от ляво ориентираните, самозабравили се регресивни либерали, които в действителност въобще не са либерали, а деспотични тотали­таристи и са нетърпими спрямо идеологии, които са различни от тяхната. Тези типове се престру­ват на толерантни само когато им изнася и мненията на дру­гите съвпадат с тяхната сбър­кана идеология. Ако някой оба­че посмее да изрази несъгласие, моментално се нахвърлят върху него като побеснели кръвожад­ни канадски вълци и веднъж като захапят, не спират, дока­то въпросният обект не е разкъ­сан на парчета. Това се прави с цел назидание, като се изпраща ясно послание какво ще се случи на всеки, който дръзне да се про­тивопостави на техните малоум­но утопични идеали.

България е на кръстопът и е изправена пред ясна ал­тернатива: да съхрани тради­циите си и начин на живот и най-важното - да предпази де­цата си, които са бъдещето на нацията, от необратима деге­неративна и развратна поли­тика, базирана на противо­естествени и несъвместими с природата перверзни концеп­ции; да не се поддаде на нати­ска и да подпише смъртната присъда на нацията. Ако тази конвенция се приеме, това е началото на края.

Надявам се българският народ да осъзнае какво се за­дава и то на всяка цена да бъде предотвратено! Моите пътува­ния между България и Канада са като пътешествия с машина на времето между настоящето и близкото бъдеще. Най-сери­озно и отговорно заявявам, че

„бъдещето” въобще не е светло.

Мотивацията да споделя тези мои тревоги е предизвика­на само и единствено от любов към България. Аз обичам и две­те държави. Канада, както вече с болка споделих, е един грандио­зен потъващ кораб, който (спо­ред мен) няма как да бъде спа­сен. В интерес на истината сър­цето ми се къса, като виждам какво се случва в тази доскоро прекрасна държава.

Надявам се България да се поучи от фаталните грешки на Запада и да поеме различен път подобно на Полша и Унгария. И да се спаси от лапите на мулти­културализма, глобализма и рег­ресивната псевдолиберална по­литика на разврат и морална де­градация.

Накрая– да поясня – аз съм най-обикновен човек. Не съм политически активист. За пър­ви път в живота си взимам от­ношение в политическа диску­сия. Никога не съм се считал и за прекален патриот, дори на­против. По принцип съм с дос­та отворено и либерално мисле­не, но масовите социални ано­малии, които заливат Запада в момента, е невъзможно да бъ­дат игнорирани. Крайно време е и ние, обикновените хора, да изразим мнение и да признаем, че всичко това, което се случва, е пълна, абсолютна и тотална лудост, от която страдат всички сфери на западното общество. Най-страшното е, че за псев­долибералите няма нищо свя­то и вече най-нагло и безочли­во взимат на мерник и деца­та. След като атакуваха семей­ството, следващата мишена са децата!

Искрено се надявам, че тази лудост, граничеща със шизофрения, няма да превзе­ме и България, независимо от недостатъците и абсурдите, които за съжаление все още съществуват в държавата ни. Ако България се опази от рег­ресивните псевдолиберални политики, все още има шанс не само да оцелее, но и да про­дължи да бъде едно нормално, а защо не и по-добро обще­ство за живот.

Искрено и с любов към България!