Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 1 (2 януари 2024) ЧУДОВИЩА С НОЖ И ВИЛИЦА

ЧУДОВИЩА С НОЖ И ВИЛИЦА

Е-поща Печат PDF

Ако писател с извра­тено мислене в прис­тъп на всемирна чо­веконенавист реши да се изходи с екстрементален текст, където описва как пред­ставляващите мнозинството в СОС (ПП/ДБ/СС) режат вър­ху коледна торта захарни фи­гурки на човешки крайници, включително и детска глави­чка, символизиращи действи­телно разчленен току-що па­метник (предмет на ескалира­що напрежение в българското общество) то този писател най-вероятно ще бъде обя­вен за луд, а ако се докаже, че е нормален, засегнатите пер­сонажи ще му потърсят смет­ка чрез съответните законови средства (прокуратура и съд) за насаждане на омраза.

Стореното в действител­ност ритуално разрязва­не на специално израбо­тена за целта торта в наве­черието на Празника, сим­волизиращ раждането на Спасителя, доказва, че на тези човекоподобни твари и Гос­под не може да им помогне. Съмнявам се, че подобен сюжет би хрумнал дори на едни от най- гениалните изследователи на тъмната страна на човешка­та същност, като Достоевски, Кафка или Оруел. Собствените ми творчески напъни са далеч от сравнението с такива велика­ни на духа.

Според възможностите си обаче смея да твърдя, че вла­дея относително грамотно българския език и в словес­ното ми хранилище има дос­татъчно думички, за да заклей­мя вулгарния акт на столич­ните общинари от ПП/ДБ/СС. Но ме е гнус, защото и с най- гнусни думи да ги нарека, се опасявам, че част от нечисто­тията може и мен да опръска. Идват ми на ум думи на по- мъдри от мен - Йежи Лец на­пример: „Ако едно чудовище започне да използва нож и ви­лица, това напредък ли е?“ Казано е също, че дори само гледането на престъпление­то развращава. А пък народ­ните мъдрости са безброй: „Цър­вулът, колкото и да го лъскаш, чепик не става“; „Вечно млади няма, но има вечно прости“.

Сякаш за днешната бъл­гарска сага гениалният френ­ски писател Луи-Фердинан Се­лин е прозрял: „Вярно е, че сме свикнали да се възхищаваме все­ки ден на страхотни бандити, чието охолство изпълва с ува­жение целия свят, и нас включи­телно, и чието съществуване се оказва, като се повгледаш, едно дълго и всекидневно обновявано престъпление, обаче тези хора се радват на слава, на почести и на могъщество, постъпките им са осветени от законите...“

Ясно е че на „общинари­те“ от ПП/ДБ/СС Господ няма да им помогне, защото ду­шата е такова място в чо­века, което може да се из­пълни с Бог или Сатана. За нас, клетите развратени на­блюдатели, все пак остава на­деждата, че скоро в София може и да има нови избори за общински съветници. Дано Бог се смили и с наша помощ да изпратим сегашното присъст­вие на ПП/ДБ/СС на бунището. Е, столичният завод за пре­работка на боклуци още не е готов, но здравата народ­на свяст знае, че все някъ­де ще изхвърли отпадъците. На тази здрава народна бъл­гарска свяст се уповавам скоро „сглобката“ на управляващите България да бъде разглобена. Докато полуделите насилници, подир паметници и торти, не са захванали да режат и живи хора!