Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 47 (19 декември 2023) КАЛИНКИ „С ЕКСПЕРТИЗА”

КАЛИНКИ „С ЕКСПЕРТИЗА”

Е-поща Печат PDF

От публикуването на ста­тията ми „Технология на отродяването” ми­наха около месец и по­ловина. Междувременно в По­глед Инфо тя набра над 43500 читатели и продължава да се чете. За такъв специализиран текст, който не е нито за война­та в Украйна и „злодея“ Путин, нито за наблюденията на пси­хиатъра Николай Михайлов над поведението на „Сглобка­та“ „Магнитски”, това е свиде­телство единствено за съпри­частие и заинтересованост на обществото ни от проблема, който Мартин Карбовски на­зова „заговор срещу децата на България“.

Писмото призив на проф. Атанас Семов към сегашния министър на образованието Галин Цоков, публикувано в няколко вестника, участието на конституционния съдия в предавания на БНТ1 /”Още от деня”/ и НТв /”Пресечна точка”/ ми дадоха надежда, че може нещо да се направи, колкото и да е безнадеждно в днешна­та България нещо добро да се случи. Знам, че не може лесно и бързо да стане. Но ако тези две учебни програми – по ис­тория и по български език и литература, не бъдат отмене­ни за следващата учебна го­дина, ще бъде отчайващо за учители и родители, за всич­ки българи, на които не им се вярва, че това се е случило. И за съдбините на България.

ОВЛАСТЕНИ БЕЗПРО­СВЕТНИ ЕНИЧАРИ ДЕРЕ­БЕЙСТВАТ БЕЗНАКАЗАНО В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВА­НИЕ

Докато чаках някаква добра новина, реших да се поровя в спомените си и в нета, за да от­крия министъра престъпник, позволил си това мерзко дело, като е възложил изработва­нето на скандалните програ­ми и който ги е одобрил и раз­писал, като така ги е узаконил за българските училища, по­газвайки безцеремонно Зако­на за предучилищното и учи­лищното образование. Както подозирах, оказа се кроткият и благ, хрисимият КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ – със скромното си об­разование и впечатляващата си кариера. Днес председател на Комисията за образованието и науката в Народното събра­ние.

Роден 1975 година. Завърш­ва Строителния техникум в Ста­ра Загора /в каква ли специал­ност?/; после, неизвестно кога, би трябвало да е след 1993-а, става студент във Варнен­ския икономически универси­тет, специалност „Икономика”, също неизвестно кога я завърш­ва. Биографията му направо ска­ча на 2002 година, когато „става част от държавната админи­страция”, като от икономист се превръща във финансист – в качеството си на „експерт в Министерство на финансите, „отговаря за държавния бю­джет на образованието”. През 2009 година, при просветния министър Йорданка Фандъко­ва, става главен секретар на МОН и това продължава с малко прекъсване до 2017 година, ко­гато го виждаме като министър на образованието в третото правителство на Бойко Бори­сов 4 май 2017 до 12 май 2021 година. Пред името му няма ни­какви научни степени, излишно е да се търсят. Но той е една от „калинките“ и капацитетите на Б. Борисов - „с експертиза”. Кое от образованията му го пра­ви „с експертиза” в просветното дело, е въпрос с повишена труд­ност. Но…

Той не само е главният отго­варящ за изработването и одо­брението на двете ужасни учеб­ни програми. Има една още по-фундаментална „заслуга” „ключова фигура в децентра­лизирането на образованието и преминаването към систе­мата на делегираните бюдже­ти на училищата”, „участва в изготвянето на норматив­ни актове и прилагането им”. Като учебните програми са на първо място!

Тук да вметна, че темата за делегираните бюджети е извест­на като идея на Сорос и Светов­ната банка за българското об­разование. Какво донесоха те на българското училище, е не по-малко скандално от темата за учебните програми по исто­рия и български език и лите­ратура. Докладът на „Отворено общество” със заглавие „Рефор­ма във финансирането на обра­зованието в България. Преглед на текущите проблеми” с ав­тори Ян Херчински и Мико­лай Хербст от 2008 година съ­държа 41 страници. Докумен­тът на Световната банка е от 2010 година и е озаглавен „Пре­глед на реформа на българската училищна автономия”. Шлай­хер, А. 2009 година Осигурява­не на качество и справедливост в образованието. Уроците от ПИЗА. Перспективи.” Първото занимание на Световната бан­ка с българското образование беше от 1994 година с просло­вутия „Меморандум на Светов­ната банка за българското об­разование”. Изправи ни на но­кти, опитахме се да осведомим българската общественост за целите му. Но нито „Отворено общество”, нито Световната банка, както е видно, и до днес не са се отказали от мераците си. Не трябва да се отказваме и ние да громим зловещите им замисли и намерения!

И да отбележим: След като първото нещо, с което се захва­на Световната банка в Бълга­рия, бе реформирането на бъл­гарското образование /1994 г./, и след като ни е занимавала още през 2009 година с прословути­те тестове ПИЗА, защо, защо са такива резултатите на бъл­гарските ученици? Въпреки реформирането ни 20 години! Преди тяхното реформиране българските ученици не бяха функционално неграмотни!

За мен този човек – Кра­симир Вълчев, е задължител­но да стане клиент на Темида. Най-малкото заради погазва­нето на Закона за българско­то образование. И заради екс­периментите с децата на Бъл­гария.

Ще оставим ли този на­гъл човек – ще кажа пак, със скромно образование, без ни­каква връзка и без никакво отношение към просветното дело, обслужващ двайсет го­дини чужди интереси, пагуб­ни за България, ще го оставим ли спокойно да си живее, без да си плати?

А сега за наследника му, днешния министър ГАЛИН ЦОКОВ. Със същата безпардон­на наглост той публикува на сайта на МОН на 27, 28 и 29.11. тази година учебна програ­ма за VІІІ, ІХ и Х клас, за коя­то пише, че е изменена и до­пълнена със съответните запо­веди за всеки от трите класа, от 15.11.2023 година. Както знаете, в моята статия „Технология на отродяването”, аз коментирах учебната програма на МОН за български език и литература само в компонента й литера­тура. И статията ми излезе на 7.11.2023 година във в.”Нова Зора”, в сайта „Литературен свят” и в сайта „Поглед Инфо”. Някъде след 10.11.2023 годи­на излезе и писмото-призив на конституционния съдия проф. д-р Атанас Семов; със­тояха се и неговите участия по проблемите на учебните про­грами по история и български език и литература в няколко телевизионни студия, без той да бъде удостоен, доскоро, с отго­вор от министър Цоков въпре­ки сериозния му аргумент, че е погазен Законът за българско­то предучилищно и училищно образование.

Програмата за български език и литература, в компонен­та литература, нито е измене­на, нито е допълнена. Тя все така си е потресаващата смър­тоносно ампутирана програ­ма, която коментирах в статия­та си! Не е пипната нито дума! И в сайта на МОН ни съобща­ват още, че влиза в сила от учебната 2024 – 2025 година!!!

Какво да кажем за минис­тър Цоков? Освен да прави компания на Красимир Въл­чев и двамата да бъдат призова­ни пред Темида за някакъв от­говор и обяснение за действи­ята и нахалството си.

Технологията на отродя­ването продължава, ако не се противопоставим - този път ка­тегорично и твърдо, позовавай­ки се на Закона за предучи­лищното и училищното бъл­гарско образование.

И ми се иска да припом­ня: Всяко престъпление се из­вършва с участието на равно­душните.