Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 47 (19 декември 2023) ПЪЛНО ОТРИЦАНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

ПЪЛНО ОТРИЦАНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

Е-поща Печат PDF

На 12 декември 2023 г. в зала № 3 на Народ­ното събрание (бив­шия Партиен дом) по инициатива на Коалиция „БСП за България“ бе проведено об­съждане на предложените про­мени в Конституцията. Залата се оказва препълнена с депута­ти и поддръжници на коалици­ята, депутати от Седмото вели­ко Народно събрание, които са участвали в приемането и под­писването на Конституция­та през 1991 г., министърът на правосъдието, видни общест­веници, журналисти и др. Сре­щата бе ръководена от лидера на БСП г-жа Корнелия Нинова, която направи кратко встъпи­телно изказване с акцент, че за­конопроектът не е подложен на широко обществено обсъждане и съгласие, включително без становища от всички заин­тересовани съдебни и държав­ни институции. Министърът на правосъдието направи ба­лансирано изказване във връз­ка с промените, приети вече на първо четене, като изтъкна, че между първото и второто чете­не депутатите и парламентар­ните групи имат възможност да правят редакционни бележки, да внасят предложения за от­падане на текстове и да правят нови предложения. Последва­ха критични изказвания почти по всички предлагани тексто­ве. Особено внимание бе отде­лено на текстовете, касаещи съ­дебната система, взета на при­цел от управляващото в момен­та парламентарно мнозинство, включително чрез изваждане на прокуратурата от Висшия съдебен съвет чрез създава­не на прокурорски съвет, как­то и отпадане на функцията на прокуратурата за упражняване на общ „надзор за законност“ върху актовете и действията на държавните органи. С други текстове се цели неосновател­ното орязване пълномощията на президента във връзка с на­значаването на служебни пра­вителства, както и отпадане на изискването народните пред­ставители и членовете на Ми­нистерския съвет да бъдат само български граждани, т. е. да ня­мат двойно гражданство.

Като представител на ПП „Нова Зора“ участва адв. Тодор Предов, д-р по криминология, зам.-председател на партията. Той подчерта в своето изказ­ване, че подробно становище и предложения от свое име и от ПП „Нова Зора“ е направил в статия, публикувана в бр. 46 на в-к Нова Зораот 12 декември и предложи на вниманието на участниците основни общи бе­лежки по законопроекта, които почти се покриват с посоченото по-горе. Наред с това адв. Пре­дов предложи в промените да се включат и такива, които съв­падат с конгресните решения на ПП „Нова Зора“, като:

Първо: В чл. 42 да се създаде нова алинея, с която да се изис­ква легитимността на провеж­даните избори да зависи от броя на гласоподавателите (повече от 50 %), за да бъдат те легитимни, след като през последните годи­ни този праг не се постига;

Второ: В чл. 63 да бъде нама­лен броят на народните пред­ставители от 240 на 180 предвид съкращаването с 1/3 на населе­нието през последните 30 годи­ни и намаляване на разходите за издръжка;

Трето: Във връзка с предс­рочното прекратяване на пъл­номощията на народен пред­ставител в чл. 72, ал. 1 да се включат две нови точки: т. 5 със следното съдържание: „При на­пускане състава на парламен­тарната група“, за да се преус­танови т. нар. „политическото номадство“ чрез преминаване в друга парламентарна група или обявяване за „независим“; и т. 6.: „При отзоваване от гласопода­вателите от неговия избира­телен район“ .

Четвърто: В чл. 109 да се съз­даде нова ал. 2 със следното съ­държание: „Те (членовете на МС) отговарят дисциплинар­но, наказателно и граждански за провиненията си по служба“, което ще доведе както до по-до­бър подбор, така и към отпадане на отговорността на държавата за тяхната дейност.

Обсъждането получи широк отзвук в медиите и всекиднев­ния печат.