Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 46 (12 декември 2023) Небето заредено с взрив...

Небето заредено с взрив...

Е-поща Печат PDF

На 04.12.2023 г. в хотел „Анел“, гр. София, се проведе поредна­та втора среща, ор­ганизирана от Българската социалистическа партия, на леви партии, центристки и па­триотични формации, за дис­кусия по бюджета за 2024 г. на Република България. Сре­щата се председателстваше от г-жа Корнелия Нинова – пред­седател на БСП. Тя изтъкна, че тези срещи се инициират като необходимост за обединяване на партиите и патриотични­те формации като необходи­мо условие в сегашната дейст­вителност за противопоставя­не на сегашното управление на страната от т.н. „сглобка“ от партиите, поели управле­нието на България след избо­рите за 49-то Народно събра­ние, нарекли се „евроатланти­ци“ и „евроатлантическо мно­зинство“. Тя подчерта също, че БСП успешно развива обе­динението на тези формации в обща мрежа от партии - съ­мишленици и този подход е дал резултати, в отминалите местни избори за кметове и общински съветници както в София, така и в страната. Из­тъкна, че сега се включва и пар­тия НДСВ, като форматът про­дължава да бъде отворен и в бъдеще. Тя обяви, че настояща­та дискусия е по основните па­раметри на Бюджет- 2024 г., по които партията е давала раз­лични предложения, но е при­ето само увеличаване на „вдо­вишката добавка“ към пенси­ята на преживялия съпруг да бъде 30 % от 1 юли 2024 г. Из­каза разочарование, че неза­висимо от демографската ка­тастрофа, не е прието предло­жението на БСП, възнагражде­нието за „майчинството“ през втората година от 780 лв. да стане равно на прогнозирана­та минимална работна запла­та в размер на 933 лв. от 1 юли 2024 г. Не са приети и редица други предложения, свързани с различните помощи и добавки за ученици и лица в неравно­стойно положение, за да можело да се достигне мечтаният „де­фицит“ от 3%, като условие за приемане на България в Евро­зоната. Изтъкна, че предложе­нията в областта на социалната политика ще бъдат отстоявани и при първото четене на финан­совия план на правителство­то, в Народното събрание. В тази връзка тя прикани участници­те да изкажат съображения и да дадат предложения и пре­достави възможността проф. Румен Гечев да очертае по-под­робно общите параметри на Бюджет- 2024 г. Изтъкнатият икономист посочи, че мини­малният осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024 г. се увеличава от 3 400 лв. на 3 750 лева, като за 2025 г. ще нарасне на 4 130 лева, а за 2026 г. ще достигне 4 430 лева. След това подробно се спря на разде­ла на бюджета, в областта на социалната политика, като за­сегна частично и тази в областта на здравеопазването и пенси­онната политика. Тя подчер­та, че БСП ще продължи да от­стоява своите програмни цели по същия начин, както напра­ви това в Бюджетната коми­сия. Там възраженията са били основно „за да се удовлетворят исканията, следва да се вземат пари от друго място“… и посо­чи конкретни начини за осигу­ряване на такива пари.

След това бе дадена дума­та на участниците, които под­крепиха изказаните съобра­жения и дадоха своите пред­ложения. Като представител на ПП „Нова Зора“ в дискуси­ята взе участие Т. Предов , д-р по право, зам. председател на партията, поради неотложни семейни ангажименти на пред­седателя М. Минчев. Предвари­телно подготвените предложе­ния на ПП Нова зора бяха две: помощта за майчинството през втората година след раж­дането, да бъде равно на ми­нималната работна заплата и второ: увеличаването на пен­сиите през 2024 г. с 11%, като се възстанови практиката за превръщане на трудовия стаж на лицата служили, работили и заплащали осигуровки при условията на І и ІІ категория труд, към този от трета кате­гория. Това е конкретната пози­ция на ПП Нова зора във връзка с промените в законодателство­то, влезли в сила от 25.12.2021 г. Партията неведнъж е деклари­рала, че тези лица, които са слу­жили основно в МО, МВР, Стро­ителни, Транспортни войски и т.н. Специални подразделе­ния, както и полагалите труд при различни тежки условия, са умишлено ощетени при преизчисляването на пенси­ите им за изслужено време и старост. Техните пенсии са пре­изчислени с коефициент 1.35 само за действителния, но не и за превърнатия стаж като такъв от ІІІ категория. Съобра­женията били, че тези лица са се пенсионирали по-рано и са по­лучавали пенсии… по- продъл­жително време от лицата, ра­ботили при условията на тре­та категория труд! Това е груба несправедливост, за която Съ­юзът на офицерите и сержанти­те от запаса и резерва е внесъл съображения в Народното съ­бран. От името на ПП Нова зора и СОСЗ адв. Предов проведе сре­ща с тогавашния министър, г-н Георги Гьоков. За съжаление аргументите ни не бяха взети предвид. Това доведе до факта, че на следващите избори много от гласовете на запасното войн­ство бяха дадени за партията на ген. Янев, за който се предпо­лагаше, че ще защити горното предложение. За съжаление това не се случи. Сега нашето пред­ложение отново е същото: в бю­джета за 2024 г. да се предви­дят допълнителни средства за поправяне на тази несправед­ливост.

На заседанието адв. Т. Пре­дов подкрепи инициативата на БСП за обединяване на партии­те и движенията от лявото прос­транство и центъра и посочи, че това е идея на ПП „Нова Зора“, поддържана и утвърждавана на три последни конгреси, за създа­ване на Единен народен фронт / ЕНФ/, за концентрация на на­ционалната енергия на патри­отичните партии, движения и организации. Но затова по-под­робно ще разискваме тази идея в някой от следващите броеве, за която е ясно, че и БСП я под­крепя. Сега само ще отбележим, че не бива да се вярва на обе­щанията за промяна, защото те няма как да са за по-добро на на­рода. Действителността е такава, че, както е казал поетът : „небе­то заредено с взрив, /ще падне с трясък на площада“.