Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 46 (12 декември 2023) „Унгарски дневници“ в Раднево

„Унгарски дневници“ в Раднево

Е-поща Печат PDF

По инициатива на Стойна Ан­гелова, председател на клуб „Русофили“ в гр. Раднево, и Николай Атанасов, координа­тор на ПП „Нова зора“ за Старозагор­ския регион, на 8 декември 2023 г. в за­лата на Художествената галерия на гр. Раднево активисти и членовете на ПП „Нова зора“, движение „Русофили“, Българския антифашистки съюз, клуб „Приятели“ се срещнаха с международ­ния анализатор и журналист д-р Радко Ханджиев – акредитиран кореспондент на български медии в Унгария и редовен сътрудник на „Нова зора“.

Учителката Пенка Драгиева откри срещата с кратко представяне на госта и последната му книга „Унгарски дневни­ци“ – сборник от публицистични тек­стове, репортажи, интервюта, анализи, публикувани от края на 90-те години на миналия век до днес в български печат­ни издания.

Авторът запозна присъстващите с ми­налото и настоящето на Унгария и на­прави паралел между България и Унга­рия преди и сега. При еднакъв старт след политическите промени през 1989 г. со­циално-икономически днес България е на равнището отпреди 100 години след поражението на страната в Първата световна война и последвалите кърва­ви политически стълкновения и пар­тизанщина, докато Унгария е една от най-динамично развиващите се страни в Евросъюза и пример за отстояване на националните си традиции и интереси. Впечатлиха присъстващите такива факти като разширяването с руска финансова подкрепа и с двойно по-голям капаци­тет на атомната електроцентрала в ун­гарския град Пакш, което ще затвърди енергийната независимост на страна­та през следващите 50-70 години, чуж­дестранните инвестиции в такъв кру­пен сектор като автомобилостроенето, позволяващо Унгария да произвежда пет различни марки коли, повечето от които се изнасят на външни пазари, про­цъфтяващите селско стопанство и хра­нително-вкусова промишленост, осигу­ряващи самодостатъчни и свободни от ГМО храни на унгарците.

Най-голям интерес предизвикаха фа­ктите за социалната политика на Унга­рия. Частното здравеопазване е отде­лено от държавното – лекар не може да практикува едновременно и в два­та сектора. Началната заплата на току- що дипломирал се медик без специал­ност е приблизително 2000 евро, докато на утвърден специалист с 15-20 годиш­на практика – 6700 евро. Лекарствата са качествени и се облагат само с 5% ДДС. Размерът на пенсиите позволява на възрастните унгарци достойно съ­ществуване и редовно се актуализира съобразено с актуалния инфлационен индекс.

А грижите за младите семейства, които приемат да родят и отгледат три и повече деца, както и помощите, които получават от държавата за придоби­ване на жилище, лек автомобил и дру­ги пособия, нямат аналог в Евросъюза. Днес Унгария успешно отхвърля изкуст­вено налаганите от Брюксел неолибе­рални „ценности“, отстоява традици­ите и суверенитета си и успешно може да служи за пример на патриотично ориентираните сили в Евросъюза за създаване на нов международен ред на равноправие и уважение между всички народи по света.

На срещата присъстваха съмишле­ници от Стара Загора, Шипка и други селища в региона.