Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 46 (12 декември 2023) Големият въпрос пред България

Големият въпрос пред България

Е-поща Печат PDF

Демографската криза може да се реши един­ствено с национален кон­сенсус между всички по­литически сили, независимо дали са управляващи или опо­зиция. Всички те да поемат дъл­госрочен ангажимент по някол­ко ключови политики, които да бъдат устойчиви, да не се проме­нят и да бъдат следвани незави­симо от това кой е на власт.

Около това се обединиха участниците в дискусионния форум „Образованието – ключ за решаване на демографски­те проблеми“, организиран от Стратегическия институт за на­ционални политики и идеи, Ка­марата на преподавателите от висшето образование и Граж­данска инициатива „България 2050“.

В събитието взеха участие председателят на Комисията по образованието и науката на НС Красимир Вълчев, който на­прави встъпителното изказване на форума, и заместник-предсе­дателят на Комисията по обра­зованието и науката на НС Ели­савета Белобрадова.

Ключови изказвания имаше и от страна на конституцион­ния съдия, университетски пре­подавател и общественик проф. д. ю. н. Атанас Семов, на дъл­гогодишния ректор на УНИБИТ проф. д. ик. н. Стоян Денчев и на председателя на Синдика­та на българските учители Янка Такева.

„Демографските кризи и де­мографските проблеми започ­ват да се решават още от клас­ната стая“, каза при открива­нето на събитието д-р Калоян Паргов – председател на СИН­ПИ, перифразирайки Ото фон Бисмарк, че „войната се печели в класната стая“.

Той припомни ирландския модел за справяне с демограф­ската криза в средата на XX век. Тогавашният премиер на Ир­ландия Шон Лемас поставя об­разованието в центъра на ре­шаването на проблема посред­ством мащабни инвестиции в него с аргумента, че „ако мислим за десетилетия напред и най-ве­че за това утре да не сме толко­ва бедни, колкото днес, трябва да започнем още сега с образова­нието“.

„То е ключово, защото има отношение и към неравенства­та, и към бедността, която днес се е възцарила по нашите географски ширини. Защото се счита, че колкото си по-обра­зован, толкова по-голям е шан­сът да се справиш в този все по- сложен и объркан свят“, посочи Паргов.

Проф. Борислав Борисов – председател на УС на КПВО, из­тъкна, че целта, която са си по­ставили организаторите, е да се търсят решения.

„Уверявам ви, че тази наша цел не се изчерпва с днешния фо­рум и няма да спре да ни моти­вира оттук нататък да про­дължаваме да търсим разреша­ване на тези проблеми, защото те изискват комплексни реше­ния, за да бъдат пречупени не­гативните тенденции“, обясни той.

„А дали официалните ин­ституции ще ни припознаят като социално-икономически партньори, които сме гото­ви абсолютно безрезервно да ги подкрепяме при намирането на управленски решения, то вече зависи от самите тях“, заяви проф. Борисов.

По думите на Валентин Съйков – председател на УС на ГИ „България2050“, взаимната връзка между демография и об­разование е много силна.

„Причините за намаляване­то на българското население са две основни. Едната е нетната миграция към чужбина, другата е намаляващата раждаемост“, каза той и допълни, че и в двете посоки има изключително силна връзка с образованието.

„Ние можем да задържим хората в нашата страна само ако имаме една високоефектив­на, добре работеща икономика, която предлага жизнен стан­дарт не по-лош, отколкото в другите средноевропейски стра­ни“, обясни Съйков.

Според него на тази иконо­мика са необходими две неща – пари за капиталовложения и високообразовани квалифици­рани хора, които да работят във високотехнологичните отрасли, от които имаме нужда.

Доц. д-р Красимира Сла­вева – член на УС на Съюза на учените в България, представи доклад на тема „Образование­то в България във времена на демографска криза – състоя­ние, проблеми и предизвикател­ства“.

Проф. н. д. Борислав Бо­рисов представи съвместния си доклад с проф. д. т. н. Маруся Любчева „Образование – демо­графия, или демография – обра­зование“.

Доц. д-р Алексей Пампоров от Института по философия и социология към БАН говори по темата „Образование и раждае­мост: мисията е възможна“.

Докладът на доц. д-р Спас Ташев – ръководител на Депар­тамента по демография в ИИНЧ към БАН, бе посветен на „Необ­ходимостта от нов образова­телен подход като ключ към повлияването на демографски­те процеси“.

Посланик Владимир Дан­чев - председател на УС на Бъл­гаро-финландско дружество за приятелство, представи дълго­годишните си впечатления от опита на Финландия в сферата на образованието.

В дискусионната част на фо­рума бяха представени и об­съдени множество конкретни експертни предложения и ре­шения. Те ще бъдат обобщени от организаторите и ще зале­гнат в общ меморандум, който ще бъде публично представен и предоставен на Народното съ­брание, Президентството, Ми­нистерския съвет и всички анга­жирани с проблемите на демо­графията и образованието ин­ституции.