Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 46 (12 декември 2023) Германия се превръща в отблъскващ пример

Германия се превръща в отблъскващ пример

Е-поща Печат PDF

Уважаеми г-н канцлер,

Уважаеми дами и господа,

Благодарение на вашите уси­лия Германия престава да бъде разглеждана сериозно, тъй като се самоликвидира като промиш­лено развита страна.

За цял свят вашата енергична имиграционна политика пред­ставлява само отблъскващ при­мер. Даже за нашите обичайни съюзници ние сме преди всич­ко банкомат и доставчик на оръ­жие в зони на военни действия за сметка на загубата на отбра­нителната способност на наша­та армия.

Г-н Шолц, можете ли все още да застанете пред огледало­то, като се има предвид вашата некомпетентност и сериозните провали на ръководеното от вас правителство? Вие си позволя­вате да търпите такъв министър на външните работи – дилетант, който обявява война на Русия, поставяйки в ступор и ужасявай­ки останалата част от световната общност.

Всъщност трябва ли да се уважава правителство, на което под носа, без особени проблеми се унищожава жизнено важна структура като Северен поток?! А съвсем скоро, когато руският газ няма да постъпва и по газопро­вода през Украйна (договорът за транзита изтича), тогава минис­търът на деиндустриализацията и развалата на икономиката г-н Хабек ще ни убеждава, че трябва да намалим собственото си про­изводство, за да не замръзнат хо­рата в съседни страни. Този ми­нистър сякаш се чувства отгово­рен за цял свят, вкл. и за страни, цитирам, „намиращи се на сто­тици километри от нас“, очевид­но някъде там в Слънчевата сис­тема.

Г-н Шолц и г-н Хабек, повди­га ми се от вас.

Г-н Хабек, който слуша гер­манския химн, стискайки зъби, ни дава да разберем, че провеж­да политика, която не е в служ­ба на неговата страна и нейните граждани. Той сам призна, че не знае, цитирам, „какво да прави с Германия“ - от любов към стра­ната, чиито граждани му плащат заплатата. И затова и на него му се повдига. Но причината е не­говата политика и безспорното доказателство за това е прокара­ният от лобистката група на Ха­бек Закон за отоплението. Без да взимаме предвид няколко козметични поправки, този за­кон представлява директна атака спрямо собствеността на гражда­ните. Техният „голям план, голям скок и голяма декарбонизация“ според специалиста по термоди­намика Андре Теса ще струва на нашата икономика 10 трилиона евро. Това означава по 500 млрд. евро годишно. Вие принужда­вате енергоемката и ефективна промишленост или да напуска страната, или я обричате на бан­крут, с който министър Хабек от­ново не знае какво да прави.

Вие сте решили да доведете автомобилната промишленост до самоубийство, въвеждайки планова икономика в производ­ството на електромобили. Никой не знае откъде ще се вземат тези топлинни помпи за допълнител­на електроенергия. И всичко това става заради странната „зелена“ идеология, откъсната от реал­ността. Защото за намаляване на емисиите въглероден диоксид в света няма да помогне нито огра­ничаването на отоплението, нито деиндустриализацията на Герма­ния, която вие осъществявате.

Така че престанете да ни раз­казвате за защита на околната среда, защото в такъв случай вие ще трябва да строите АЕЦ, а не да ги закривате, както правите сега. Защото електричеството, кое­то не достига заради затваряне на трите последни атомни цен­трали, вие внасяте от остарелите френски атомни централи. Това е абсурдът на вашия зелен пре­ход. Той е без полза за граждани­те. Той не е спасение нито за кли­мата, нито за планетата.

Затова пък от това прераз­пределение на ресурсите полза извличат лобистите, които дър­жат на каишка правителството. За този конфликт на интереси при нормално правителство ми­нистърът на икономиката г-н Ха­бек отдавна трябваше да подаде оставка.

Вие водите обществото към разкол, задълбочаващ се от не­контролираната миграция на бедни слоеве от населението на планетата. Това правителство продължава да стимулира миг­рацията, въпреки че на ниво Ев­ропейски съюз е възможно по­стигане на компромис, който да позволи поне частично да се ограничи напливът на чужде­нци. Но вашите министри, г-н Шолц, не могат да измислят дру­го, освен да саботират подоб­на възможност. Вие продължа­вате да сигнализирате, че който пристигне в Германия, може да живее прилично с нашите со­циални гаранции, няма да бъде екстрадиран и може да се надя­ва да получи гражданство. И всичко това независимо от про­тестите на общинските власти, които трудно се справят със си­туацията.

Министерството на вътреш­ните работи отказва да въведе ефективен граничен контрол. Така това правителство прави своя принос Германия да стане европейски аутсайдер. Но цяло­то бреме ляга върху гражданите. На тях им се налага да живеят в страх, защото стана опасно да се появяват на обществени мес­та. Нападенията с нож и сексуал­ните правонарушения станаха ежедневие. Статистиката показ­ва, че само през миналата годи­на са извършени 21 000 нападе­ния с нож, т. е. не по-малко от 60 всеки божи ден. Това правител­ство се занимава с извращение­то импорт на престъпност. Това е пълен провал на сегашния Ми­нистерски съвет, както и на не­говите предшественици, ръко­водени от ХДС.

От опустошаването на па­зара на жилища в крайна смет­ка страдат обикновените граж­дани. Те не могат да се запишат за медицински преглед, не дос­тигат лекарства, застраховките растат, защото вашата безотго­ворна политика позволява да извличате полза от хора, кои­то не внасят нищо в социалната система. Държавата е готова да плати всякаква цена за разпола­гане на мигранти, като изхвър­ля стари хора от квартирите им, а нови жилища не се строят за­ради политически пречки. Да­нните показват, че половината получаващи помощи като без­работни нямат германски пас­порт. Кой ви дава право да раз­давате пари, заработени от на­шите граждани, на бежанци от цял свят? Тези пари не им при­надлежат! Не сме ви разрешили да провеждате такава политика. Германия вече не е богата стра­на и вие само усложнявате това положение.

Сега е наложително да на­прегнем всички сили, за да пре­дотвратим това състояние на свободно падане. А това означа­ва да кажем „довиждане“ на зе­ления кораб на глупаците с тех­ния безумен стремеж да се спа­сява целият свят.

Необходимо е да се погребе т. нар. енергиен преход и да осигу­рим стабилно електроснабдява­не, като се върнем към използ­ване на атомната енергия.

Границата трябва да се за­твори, за да се пресече незакон­ната миграция и естествено накрая да бъдат депортирани престъпниците и всички тези, които нямат право да се нами­рат в Германия.

Да се намалят данъците.

Да се намалява бюрокраци­ята.

Да се ограничават държав­ните разходи.

Да се приключи с политиката на финансова помощ.

Да се освобождаваме от не­компетентни чиновници.

Да се увеличават германски­те производствени мощности, вместо съзнателно да се нама­ляват.

Да се върнем обратно към нормалността! Декарбониза­ция значи деиндустриализа­ция!

И няколко думи за Христи­яндемократическия съюз (ХДС).

Докато правителството води страната към катастрофа, вие продължавате да пилеете сили за водене на антидемократични дебати кого да ограничавате за участие в политическия живот. Вие не сте опозиционна сила.

В заключение - рестрикции са нужни единствено за тези, които провеждат „зелена по­литика“, разрушаваща нашата страна и лишаваща германски­те граждани от благоденствие и свобода.

Благодаря!

Превод: Румен Воденичаров