Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 46 (12 декември 2023) Аналитичният текст на Ален Греш

Аналитичният текст на Ален Греш

Е-поща Печат PDF

Аналитичният текст на Ален Греш „Дьо Гол: Евреите са са­моуверен и доминиращ народ“* е публикуван през 2017 г., но го предлагаме сега на читателите на „Нова зора“ поради актуалността му след от­ново разразилите се ожесточени военни действия между Израел и палестинското движение „Хамас“. Текстът ни връща към 6-дневната война (1967 г.) между Израел и съседните арабски страни и забележи­телната пресконференция от 27 ноември 1967 г., на която френският президент Шарл дьо Гол изразява опасения, че анек­сията на арабски земи от Израел може да доведе в перспектива до непредсказуеми опасни последици в Близкия изток. Исто­рията потвърди колко прозорлива е била позицията на Дьо Гол.

Ален Греш е cпециалист по Близ­кия изток, директор на издателство Orient XXI. Автор е на няколко книги, сред които De quoi la Palestine est-elle le nom? Les Liens qui libèrent (На кого е кръс­тена Палестина? Връзките към осво­бождението, 2010) и Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française (Лю­бовна песен. Израел-Палестина, френс­ката версия, изд. La Découverte, 2017) в съавторство с Hélène Aldeguer. Той не крие пропалестинските си симпатии и това читателят може да установи, ако прегледа сайта му https://orientxxi.info/ auteur/alain-gresh.

Считаме за потребно обаче да внесем някои допълнения за по-голяма яснота към генезиса на събития далеч предше­стващи шестдневната война от 1967 г. Съгласно решение на Общото събрание на ООН от ноември 1947 г., след изтича­не срока на британския мандат над Па­лестина през май 1948 г. на територията й се създават две държави – еврейска и арабска. Така на 14 май 1948 г. Държава­та Израел обявява своята независимост. На следващия ден, подтиквани и въоръ­жавани главно от британците въоръже­ни формирования на Трансйордания, Египет, Сирия и Ливан, заедно с експе­диционен корпус от Ирак, арабски ми­лиции и доброволци от Мюсюлманското братство нападат Израел. Силите са не­равностойни. Слабо въоръжената нова държава е принудена да мобилизира ця­лото еврейско население, включително и жените. Помощ идва от Съветския съюз. Сталин нарежда през Чехословакия да започнат доставки на трофейно герман­ско оръжие, включително самолети и бронирана техника, и хиляди пратки по­тичат към Израел. Ходът на войната се променя и в края на 1948 г. Държавата Израел овладява контрола на почти 60% от територията, определена за арабската държава. През 1949 г. последователно се подписват споразумения за примирие с всички воюващи страни с изключение на иракчаните. Трансйордания поема контрола над останалата част на Запад­ния бряг на река Йордан, включително Източен Йерусалим. Египетската армия поема контрола над ивицата Газа. ООН създава комисия, която да наблюдава прекратяването на огъня, съблюдаване­то на споразуменията за примирие, да подпомага операции по поддържане на мира в региона. Арабска държава в Па­лестина така и не се създава.

Войната от 1948-1949 г. обаче пре­дизвиква драматични демографски промени в Близкия изток. Близо 600 хи­ляди палестински араби (по други дан­ни над 900 хиляди) стават бежанци глав­но в съседните арабски страни. Около 700 хиляди евреи (по други данни към един милион), които от векове живеят в арабския свят, насилствено са прого­нени от родните им места от местните власти. Повечето от тези еврейски бежа­нци намират убежище в Държавата Из­раел. Официалната позиция на Израел е, че през и след 1948 г. по същество се из­вършва размяна на население. Не може да се оспори обаче, че инспирираното от англичаните арабско нападение срещу Израел през 1948 г. е в основата на пос­ледващите арабско-израелски войни и продължаващото “поддържане на огъ­ня” в Близкия изток.