Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 44 (28 ноември 2023) ЗАЩО НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА СМЕНЯМЕ АЗБУКАТА СИ

ЗАЩО НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА СМЕНЯМЕ АЗБУКАТА СИ

Е-поща Печат PDF

 

Мине не мине вре­ме и апологетите на т. нар. „европейски ценности“, за да ги видят и чуят господарите и ра­ботодателите им, че не спят, а си вършат работата, се провик­ват, за да доказват отново, че никак не е лошо и не е непра­вилно, дори е патриотично, ако възобновим разговора за целе­съобразността на смяната на ки­рилицата с латиницата. Те „пре­топлят манджата“ с аргумен­ти, които си въобразяват, че са убедителни, защото не проти­воречат, а направо ги доказват и възвеличават, на патриотич­ните им чувства, не накърняват тяхното национално самочувст­вие, защото не им е необходимо, и най-важното не са в противо­речие с научните истини и с ис­торическите традиции, както им ги обясняват либералните идео­логии.

Наскоро, по повод смъртта на австрийския езиковед-бълга­рист Кронщайнер, някои печал­ни бабаити, за да не ги забравят, се опитаха да защитят негови­те тези заради които ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ му отне зва­нието „Почетен доктор“. Той беше предложил настоятелно да се обсъди въпросът за смяна­та на азбуката. Иначе щели сме да си останем „извън Европа“ и никога нямало да бъдем част от живота на щастливите хора. За­щото какво щастие е възмож­но с кирилица, когато „умните и богатите“ пишат с латиница.

За наш срам, в България на почит са хора, които биват въз­награждавани заради участие­то им в поддържането на „упра­вляемия хаос“ и особено заради действията им в акции срещу личности от близкото и далеч­ното ни минало заради техните политически възгледи и убеж­дения. Просто, защото работят срещу България!

Въпросът за азбуката обаче и много по-сериозен въпрос и участието в неговото периодич­но реанимиране е от друг ред и има по-тежък идеологически и геополитически смисъл. Отка­зът от кирилицата ще бъде гръ­могласен отказ от православи­ето и славянството и скъсване с традиции, които са основата на нашата принадлежност към православно-славянската циви­лизация. Това желаят тези жал­ки слуги, биещи се в гърдите, че и те са патриоти и национали­сти. Но ние знаем, че патриоти­змът и национализмът им са на друга кауза и други ценности…

Либералните патриоти и на­ционалисти, каквито са те, са па­триоти и националисти не само на друга идея, но и друга терито­рия, други държави и цивилиза­ция. Те им подхвърлят по 30-те сребърника, които им се пола­гат заради тази изменническа и предателска любов. Те се на­дяват възнаграждението им да бъде увеличено, но това е невъз­можно, защото подобни постъп­ки винаги се отличават само с 30 сребърника. И нито грош отго­ре!

Но смяната на азбуката не е като смяната на националния празник.

Азбуката, която и днес пи­шем, е създадена, както и глаго­лицата от свят човек по Божия воля, за да покажат българите и всички славяни освен с вярата и чрез писмото си своята при­надлежност към православния свят. Защото за Господа не е без значение как изповядваш вя­рата и как възпроизвеждаш на книга Неговото Слово. Азбука като кирилицата не е обикнове­но техническо средство, а жив организъм, осветен от Църква­та и дарен на православните, за да общуват чрез нея с Бога и Неговото Слово. Азбуката е дарена на българите, но не им принадлежи като собственост, а само като благо, което са длъж­ни да пазят. Нейната съдба не може да се решава нито от пра­вителството, нито от държав­ния глава, нито от Народното събрание; дори не и от общест­вената воля, изразена евентуал­но на нарочен референдум. За­щото е над тях!

За православния христия­нин съвсем не е безразлично с какви букви ще бъде записано Светото Писание и Словото на Бога. Затова кирилските букви са осветени и приети от Църква­та. И й принадлежат като дарени от Господа!

Тогава кой си ти, който си дръзнал да отнемаш нещо, кое­то не ти принадлежи и дори не разбираш смисъла и същността му? Защото мислиш единстве­но за тези гнусави 30 сребрника, които ще ти подхвърлят за скве­рнословията ти.

Смяната на азбуката е не­допустима не заради няка­къв национален инат, а защо­то това ще означава факти­ческият отказ на българския свят от православното хрис­тиянство и излизане от Све­тата вселенска и апостолска Църква, основана и ръководе­на от Иисус Христос. Това ще е разкол и разрушаване на на­цията.

И ще бъде краят на българ­ската история!