Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 43 (21 ноември 2023) „Вашите безумни решения са национално предателство!“

„Вашите безумни решения са национално предателство!“

Е-поща Печат PDF

Борислав Гуцанов: Уважае­ми български граждани, госпо­жо Председател, колеги народни представители! Ще се върна на изказването на господин Тага­рев преди малко.

Господин Министър, учуд­вам се как можахте да проя­вите подобно ниско ниво, без­очие и нахалство, и не Ви ли беше неудобно в тази зала да говорите по този начин?! Ако имате малко останала офицер­ска чест и достойнство, отдав­на щяхте да напуснете кабине­та и Народното събрание, и така, както Ви призовавахме, идва­нето Ви да бъде единствено и само с Вашата оставка във въ­трешния джоб. Наистина, Вие сте срам за тази славна бъл­гарска армия!

Господин Министър-пред­седател, независимо че си гово­рите с колегата, надявам се, че ме слушате.

Учудвам се в тази сложна международна обстановка, в която се намираме, с военен конфликт, който е на 250 км от нас, с друг военен конфликт, който се потулва в момента от журналистите, за жалост, и ко­гато светът никога не е бил по- близо до термоядрен конфликт, Вие да назначавате за минис­тър на отбраната, или на вой­ната, господин Тагарев?! А Вие как го направихте това нещо.

И не виждате ли, че вместо да се работи за мир, за мирни преговори, Вие правите всич­ко възможно България да вър­ви с бързи стъпки към този военен конфликт?! И Вие но­сите по-голямата вина за това, което се случва в момента. И ако ние сме имали правителства на националното съгласие, ако сме имали правителства на националния компромис в съвременната ни история, то в момента това е правителство на националното предател­ство, това е правителство, кое­то може да бъде окачествено единствено и само като пра­вителство на слугинажа и пра­вителство на далаверите.

И днес ние искаме този вот на недоверие в сферата на от­браната и на националната си­гурност, но нека да Ви напомня, че в отбрана и национална си­гурност не са само въоръже­ните сили, в нея влиза енерге­тика, в нея влиза икономика, банково дело, критична ин­фраструктура. А какви неща се случват в момента, по време на Вашето управление? Аз ще се спра само на военните проблеми.

Господин Тагарев, още пре­ди да встъпите в длъжността „министър“, офицерите от База „Граф Игнатиево“ написаха отворено писмо – прецедент, няма случай българската ар­мия да има писмо от офице­рите срещу министър на от­браната. Още преди да встъпи­те в длъжност!

На следващо място. Вие сте работили повече за Украйна или за Министерството на от­браната на България?

ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): За фир­мата на жена му!

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Съм­нителен въпрос.

На трето място. Вие не сте министър на отбраната, а сте министър на войната, защо­то не се стремите за постигане на мир, а с всичките си дейст­вия тикате България към този конфликт. С всяко едно Ваше действие!

Да продължим по съще­ство. Първо, още с влизането си в длъжност този кабинет предоставихте оръжия без На­родното събрание да знае как­во точно се предоставя, неза­висимо че имаше изказване не от един и двама народни пред­ставители, да дадете този спи­сък. Не, не го направихте!

На следващо място. Евро­пейската инициатива – един милиард евро за един милион снаряди за Украйна. Такъв ци­низъм никой не е проявявал – със снаряди да се отива към мир! Вие отворихте всички бъл­гарски складове благодарение на едно решение на сглобка­та от хора, които дори не зна­ят колко са складовете на бъл­гарската армия, а ги отвориха. И кое остана от въоръжение­то тук, в България, и кое беше предоставено на Украйна? Ни­кой не знае. Може би и Вие дори не знаете какво се случва. Защо­то не Ви интересува какво става в българската армия и имаме ли национална сигурност.

На следващо място. Пода­рихте сто бронетранспортньо­ра, които бяха излезли от не­обходимост и купихте страй­къри на цена, която беше един милиард 220 милиона. Купихте ги за един милиард 370 долара. Страйкъри, които са на 40 го­дини. Същата възраст, на която бяха и бронетранспортьорите. Не Ви ли е срам? И това не е ли далавера, господин Денков?!

С-300 ракетите. Оставихте без ПВО и Атомната централа, и София с един претекст, че са изтекли и не са годни тези ра­кети, което беше груба лъжа.

И накрая. Самолетите, за които България дотук е пла­тила близо три милиарда, ще плати още, какво направи­хте тези самолети да дойдат? Абсолютно нищо! Една прос­та сметка: 7,5 млрд. сме дали – най-бедната икономика на Европа, на най-мощната ико­номика на света, без да има­ме никакво въоръжение. Нула! Две нули! Вие сте срам и позор. Оставка! Това е единственото, което трябва да направите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИ­РОВА: Има ли реплики към гос­подин Гуцанов?

Господин Свиленски, имате думата за реплика.

ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ПП-ДБ, от място): Искам и аз да изляза, не ме ли виждате?

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИ­РОВА: Извинявайте, господин Мирчев. Ваша ще е следващата реплика.

ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Гуцанов, прекалено много време отдели­хте на господин Тагарев във Ва­шето изказване, но споменахте темата „Енергетика“, която е част от националната сигурност. Виждам, че и министърът се под­готвя за изказване, моля Ви да развиете тази теза, тъй като тя е много по-важна от действията на господин Тагарев, на жена му, на фирмите му и конфликта на ин­тереси вероятно, който е устано­вен или не, държавата трябва да види тези проблеми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИ­РОВА: Имате думата за втора ре­плика, господин Мирчев. Запо­вядайте.

Има ли желаещи за трета ре­плика?

ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ПП-ДБ): Много Ви благодаря, госпожо Председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Премиер, господа ми­нистри!

Виждаме как дебатът посте­пенно, тъй като от аргументи­те и мотивите за отбрана нищо не става, започнахме да минава­ме към енергетика. Ама ние за енергетиката го минахме.

Набързо обаче ще Ви репли­кирам по нещата, които казахте, господин Гуцанов, за изпразне­ните складове. Няма изпразне­ни складове. Ние в момента сме най-големите складове на съвет­ско въоръжение, съветски бое­припаси в Европа и е жалко, че точно това Вие не го знаете, за­щото такива са фактите. (Репли­ки от „БСП за България“: „Колко дадохте?“.)

Да, обновяваме боеприпаси, обновяваме такива боеприпа­си, които са с изтекъл срок и са опасни за използване от българ­ската армия. По отношение на бетеерите, които ще дарим. Тези бетеери не са в армията, никога не са били в армията и нямат армейско предназначение.

Тези бетеери, господин Гу­цанов, бяха в жандармерията и част от тях бяха взимани по вре­ме на Възродителния процес, и виждам, че Вас някаква ностал­гия Ви е навела, защото искате тези бетеери да се връщат и из­ползват явно срещу граждани. Ама тяхната цел не е да се из­ползват срещу граждани и ние поради тази причина, тъй като са стари, ги даваме на Украйна. Те не са част от българската ар­мия, не са нужни. Българската армия, между другото, има тол­кова бетеери, че в тях може да влезе цялата българска армия и всеки от Вас, който знае точ­ния брой, знае много добре това нещо. Ако мислите, че това не е достатъчно да се защитим, зна­чи, нищо не разбирате от тази работа. (Шум и реплики.)

По отношение на ракетите С-300. Имаше закрито заседа­ние. На това закрито заседание беше обяснено много добре, че става дума за 5 – 6% общо от ра­кетите и става дума за негодни ракети. По никакъв начин не се компрометира сигурността, не се компрометира противовъз­душната отбрана на страната.

И последно, господин Гуца­нов, тъй като, когато приемахме едни текстове, свързани с „Лу­койл“, Вие обяснихте, че бензи­нът ще стане 4 лв., да Ви напом­ня, господин Гуцанов, че оттога­ва мина около месец и полови­на и от Вашата прогноза за 4 лв. бензин, днес цената е с 10 ст. по- малка от датата, от деня, в кой­то Вие дадохте Вашата прогноза. Благодаря. (Частични ръкопляс­кания от ПП-ДБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Мирчев.

Трета реплика? Не виждам.

Господин Гуцанов, имате думата за дуплика.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаема госпожо Предсе­дател.

Уважаеми колеги! Госпо­дин Мирчев, много жалко, че цялата българска армия може да влезе в бетеерите, които са на разположение. Нали си да­дохте сметка какво казахте то­ку-що? Коя е тази модерниза­ция, която след 34 години от 108-хилядна армия, в момента ние имаме армия под 20 хиля­ди души, неокомплектована.

Това ли е Вашата модерни­зация?! И в складовете, в които има българско въоръжение, и са напълно изпразнени, и го знаете много добре, защото сте член на тази комисия, въ­преки че не знам какво сте за­вършили и какво общо имате с военните, но няма значение, влезли сте в тази комисия като народен представител, кое е влязло като ново въоръ­жение в складовете? Кое?! Кое се случи след 7,5 млрд., които преди малко Ви цитирах? Има две нули?! Няма един нов па­трон, едно ново въоръжение, което да е влязло. За страйкъ­рите ли искате да говорим? За страйкърите, които се излезли от американската пехота ли? И влизат сега в България? Един­ствено в България и Северна Македония се взимат тези ма­шини ли?

И аз се надявам, че госпо­дин Министър Тагарев на вой­ната ще отговаря пред съд за това, което прави в момента. Защото това е пълно безобра­зие! Да не говорим за качества­та на тези машини. И дали не се превръщат в ходещи ковчези? Дано не се стигне до война за българските войници, които ще бъдат вътре.

И Ви моля, наистина, кога­то не разбирате нещо, не из­лизайте от тази трибуна да го коментирате, господин Мир­чев.

Относно енергетиката. Аб­солютно прав сте, господин Свиленски. Тя е част, огромна част от националната сигур­ност. И първо, да видим спира­нето на доставките за газ, за кое­то ставаше въпрос. Колко плати българската икономика и все­ки един български гражданин – 1,4 млрд. лв. за 12 месеца, от април до април?! Откъде дой­доха тези пари? От всеки един от нас.

И не Ви ли е неудобно, гос­подин Денков, от това, което вършите? Защото отново взи­маме руска газ. Няма никак­ва диверсификация! Но тази газ минава през посредници. И интересно в кого отиват ко­мисионните, за които става въ­прос, от тези милиард и 400 млн., същите пари, които в момента министърът на фи­нансите ги търси по всякакъв възможен начин. И включи­телно и заради това натиснахте за другия закон за енергети­ката, за да можете да вземете тези пари от Плана за възста­новяване и устойчивост. Като по този начин правите така, господин Свиленски също към Вашия отговор, с този за­кон, който приехте и втори път след ветото отново гласу­вахте, че ще вдигнете цената на електричеството на всяко едно българско домакинство между два до четири пъти, и го знаете много добре това, което правите, но Ви липсват тези милиард и 400 и затова го вършите. Това е поредното безобразие!

Двадесетте лева на мегачас – акциз, Сърбия тръгна вече да има претенции към нас, Ма­кедония по същия начин, Ун­гария по същия начин, че Вие станахте иноватори в светов­ната икономика.

За АЕЦ „Белене“ това, кое­то направихте не го продадох­те, а подарихте оборудването. Само да Ви направя една справ­ка от I-ви и IV-ти блок ако не беше спрял над 20 милиарда щеше да има приходи евро в бюджета. Интересно колко в момента губи държавата с Ва­шите безумни решения. Наис­тина е национално предател­ство. С това, което извърши­хте с АЕЦ „Белене“.