Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 41 (7 ноември 2023) КОГАТО АТОВЕТЕ СЕ РИТАТ

КОГАТО АТОВЕТЕ СЕ РИТАТ

Е-поща Печат PDF

Всичко изредено дотук има за цел да осветли пропаганд­ния продукт, който се раздух­ва напоследък от „правилните“ медии, че САЩ били давали пари на България за нам как­ви си самарянски идеи. Нищо подобно няма. Тези 900 000 долара са всъщност грант от Държавния департамент за проект на „Пайнтър Инсти­тут“, който пък е част от ини­циативата на споменатия ин­ститут за медийна грамот­ност Media Wise. С други думи САЩ финансират дейността на собствените си организа­ции, натоварени с определени задачи в България. Сега няма да сеем на дъното просо, но ще отбележим все пак най-първото проявление от това многогласно и многоходово действие в оче­видната дългосрочна и важна за тях инициатива. В страна като България каква ли може да бъде тя? И то при народ, кой­то при цялата безпардонност на различни анкети, неизменно де­кларира своя не нов, а вечен ци­вилизационен избор.

За отговор може да ни по­дсети американският прин­цип: „Следвай пътя на парите!“ И главно, за какво те се харчат. Няма съмнение, че днес амери­канските пари отново, и как­то винаги, се използват като „мека сила“, която да обезпе­чи американската политика. По силата на своето географско положение, а и заради геополи­тическите реалности, България се превръща във все по-важен обект за интересите на САЩ. А тези интереси са буквално пер­пендикулярни на нейния път през историята и на интересите на народа ни.

Това обаче не се отнася за управниците ни днес, които, защо да се лъжем, бяха селек­ционирани чрез други про­грами, пак с грантове от Дър­жавния департамент или пък целево бяха обезпечавани от такива международни фи­лантропи като г-н Сорос, г-н Ричард Ран, Роналд Ът, Алекс Алексиев, Константин Мишев, Филип Димитров, Росен Плев­налиев, Георг Прохаска, за да се стигне днес и до харварски­те случайници Просто Киро и Кокорчо.

С други думи всичко е зара­ди противостоенето на Русия да застане решително на пътя на американската хегемония. Ко­гато тя беше поставена на ко­лене пред САЩ, след предател­ствата на Горбачов и Елцин, по тези ширини се живееше и ди­шаше някак по-лесно и по-ле­ко. Но тази илюзия продължи до началото на 1997 г., т.нар. януар­ски пуч, който бе определян още от пропагандата и като „въста­ние“, като „революция“, като „на­чало на светли бъднини“… До­като всъщност, бавно и полека се осъзна, че това е поредното „пиянство на един народ“, ако си припомним дядо Вазов и особе­но неговия роман „Под игото“, чието заглавие най-точно при­ляга на последващия период ха­рактерен не само с халюцинаци­ите на синята действителност, но и с все по-мрачните хоризон­ти пред Отечеството ни.

Разбира се, горният списък не е изчерпателен. Кандидати за него дал Господ. Но тук само ще посочим някои позабравени днес персонажи като Алексан­дър Божков и Йордан Соко­лов, като Жельо Желев и Сте­фан Савов, колкото да кажем: „Бог да ги прости, големи преда­тели бяха!“

Тяхната вина за днешното ни дередже е несъмнена главно поради користта и безгръбначи­ето, които те записаха в пътя си на държавници и преценката си за такива начинания на Държав­ния департамент като Проектът за икономически растеж, по-из­вестен като Програмата „Ран- Ът“, която се превърна в най- стриктния закон и конститу­ция на Прехода. За тяхната не­съпротива при обезсилването и погрома на българската ар­мия; при разгрома на българ­ския индустриален интелект, на образованието, за което така се е загрижила Фондация „Фулбрайт“; за деквалифика­цията на почти всички бъл­гарски умения. Ако продъл­жим нататък, няма как да отми­нем и хилядите НПО-та, кои­то подпомагани от „Америка за България“, „Отворено обще­ство“ и опосредстващите аме­рикански неоколониален мо­дел германски фондации: „Кон­рад Аденауер“, „Фридрих Еберт“, „Фридрих Науман“, „Ханс Зай­дел“, че дори и „Роза Люксенб­ург“, които от 34 години опре­делят дневния ред на разруха­та и убогата българска дейст­вителност. И както изглежда, ще продължават да го правят.

Но тъй върви светът! През всички времена правото на хеге­мона, поне до определено време, е било неоспоримо. Непротиво­поставянето на изброените по- горе озвучители на американ­ската политика, обаче, е техния грях, че утвърждаваха образа на САЩ като цитадела на демокра­цията? Изглежда, че техните по­сланици в София, може би с из­ключение на Джеймс Пардю, не са си давали сметка за настрое­нията, които поражда една та­кава политика. Защото, Божем, и ние сме народ, който има своя държава и свой интерес, и ние създаваме деца, отглеждаме ги и се уповаваме на тях за бъдещето на държавата и на народа ни. И в края на краищата, все един ден този народ проглежда и осъзна­ва действителността. Не са ли се стряскали отговорните фак­тори, че като послушен изпъл­нител на техните замисли, чрез дейността на нашите еничари, за 34 години в България не оста­ на област, в която да не властват разрухата и отчаянието?

Не са ли се замисляли, че цял един народ измира като през чумавите времена, под ча­дъра на техните „грижи“? Че не­говият поминък изчезва, здра­веопазването му, културата и спорта, някога на завидна ви­сота, днес или са неефективни и недостъпни, или са в жалко съ­ществувание. И че всичко това удря по престижа на Америка и сее семената на едно недоверие в нея, което избуява с всеки из­минат ден.

Феодално владение да беше България през тези години може би щеше да има по-поно­сима съдба, защото както вър­ви животът ни, по-далече от из­питания модел на резерватите май няма да стигнем. Това ли наистина ни очаква?

Информираният оптимист навярно би казал: „Не, има и по- лошо“! Но и без него ние знаем това. На оптимизъм и доверие обаче не могат и никога няма да успеят да ни научат наемни­ците, на които разчита у нас все­могъщата Америка. И е добре да чуят и разберат, че грантое­ди като Иван Кръстев, Евгений Дайнов, Огнян Минчев, Стоя­на Георгиева, Красен Станчев и неговата съпруга Гергана Жуле­ва, и още цял един отбор наем­ници, не са в състояние нито да обяснят, нито да излъскат об­раза и категоричните принци­пи, които пропагандират САЩ. Цялата общественост на Бъл­гария тръпнеше в очакване, че американската справедливост ще се разпростре и над недосе­гаемите корупционери и бан­дити на прехода в България, а се оказа, че те получиха индул­генции свише. И пряко законът „Магнитски“, днес са пак недос­тижими и са още повече овлас­тени. Превърнати едва ли не в медийни звезди, те не слизат от телевизионния екран, приемат закони и прекрояват конститу­ции, глаголят нелепости и неби­валици от депутатската трибуна, и ежеминутно и всекичасно еро­зират образа на Америка.

Големият въпрос е осъзнава ли се това от факторите на „Ко­зяк“ 16, или те въобще не дър­жат на прокламираното от тях евроатлантическо бъдеще на България. Дали са наясно там, че това ражда недоверието към всяко начинание на Америка, било чрез нейното посолство, било чрез инициативите на Дър­жавния департамент и прокла­мираните от тях истини.

Като тъмна и дълбока ръжда недоверието в този смисъл от­давна вече се е настанило в раз­терзаната българска душа. То пъпли по излъскания ствол на доскорошната илюзорна пред­става за американската прин­ципност и справедливост, и под безсмъртните челюсти на дър­вояда на съмнението, умира всяка надежда и угасва звездата на Америка.

Както споменахме по-горе всичко е заради титаничното противостоене между хегемо­на и Русия, за народа на която още Алън Дълес, в своята след­военна доктрина казва, че е най- непокорният и непримирим на­род на света.

Така ще приключа и със сдържания изказ и по-примире­ния тон. Нататък следва отворе­ното писмо до споменатите хар­вардски случайници и прави­телството на „Сглобката“.