Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 41 (7 ноември 2023) Последният и окончателен залез на Европа

Последният и окончателен залез на Европа

Е-поща Печат PDF

Тази седмица се навърш­ват 30 години от под­писването на Догово­ра от Маастрихт, който постави основите на Европей­ския съюз, какъвто го позна­ваме днес. Това е удобна въз­можност за преглед на някои ре­зултати, особено след като съби­тията сега се развиват толкова бързо, че за една година се случ­ват повече промени, отколкото преди за едно десетилетие.

Да започнем може би с Ав­стрия, която рядко се появява в емисиите на нашите инфор­мационни агенции. Точно в на­вечерието на тази знаменателна дата австрийски финансови из­дания, позовавайки се на феде­ралното правителство, публику­ваха данни, според които иконо­миката на страната официално е навлязла в рецесия. Като при­чини се посочва сложната ситу­ация на световните пазари, осо­бено в енергийния сектор, свър­зана с недостиг и ценова нес­табилност. Много публикации, по невнимание или умишле­но, включват бележки, подобни на „въпреки историческия до­говор за доставка на руски газ, сключен от бившия канцлер Се­бастиан Курц, който осигуря­ва рекордно евтини доставки и 57% от нуждите на държава­та“.

От съседна Германия, чиято икономика потъна в залеза на рецесията веднага след първата половина на годината, новините идват също толкова „лъчезарно“.

Корпорацията БАСФ, на чи­ито изпитания в новите исто­рически условия сме посветили повече от една статия, офици­ално обяви нетна загуба от чет­върт милиард евро през третото тримесечие. За сравнение: за съ­щия период на миналата година немските химици, които произ­веждат широка гама от сложни продукти, са имали нетна печал­ба от 900 милиона. БАСФ, която се радваше на печалба от почти 500 милиона евро след първа­та половина на годината, обяви чрез главния изпълнителен ди­ректор Мартин Брудермюлер, че не само е съкратила пове­че от три хиляди служители, но вече е преразгледала ин­вестиционните си планове. До 2027 г. обемът на инвестициите ще намалее с четири милиарда евро (до 27 милиарда) - и това е в най-оптимистичния сценарий за по-нататъшни събития.

Колкото и да говорят домо­раслите руски почитатели на светия и мъдър Запад, който в тяхната версия на реалността винаги побеждава и проспери­ра, всички ключови играчи в Стария свят са напълно съглас­ни с нашите изчисления. Най- малкото действията им напълно се вписват в аналитичните мо­дели на руски издания и специа­листи с тясна експертиза.

Например Екинор”, най- голямата компания за произ­водство на газ в Норвегия и също така основният достав­чик на природен газ за Евро­па, ще увеличи рязко добива на газ в собствените си находища във връзка с началото на отоп­лителния сезон. Неговият ди­ректор Андерс Опедал е малко разстроен, че поради изключи­телния натиск, причинен от от­теглянето на руските доставчи­ци от пазара и нестабилността в Близкия изток, няколко морски платформи трябваше спешно да бъдат изведени за ремонт и непланирана поддръжка в края на лятото. В тази връзка до но­вата година ръстът на добива на Екинорще бъде само един и половина процента, а не три, както биха искали.

Финландия, която не може да реши кой е повредил подвод­ния газопровод Балтик Кон­нектор” - дали руски диверсан­ти или китайски търговски ко­раб, постави абсолютен рекорд за покупки на руски ВПГ в края на октомври. Съдейки по данни­те от платформите за проследя­ване, на 30 октомври в прис­танището на Висоцк е прис­тигнал газовият кораб “Корал Енерджи”, който ще вземе тре­тата партида втечнено гориво от близкия завод Криогаз”. Купу­вачът е финландската Гасум”, чийто втори газовоз направи три пътувания до Зеебрюге в Белгия през същия период. По невероятно съвпадение имен­но тук се намира претоварният терминал на руската компания Новатек.” По нейно искане през октомври в Зеебрюге пристиг­наха четири газовоза, доставя­щи пратки ВПГ от находищата в нашия арктически регион.

Но не трябва да се мисли, че финландците са единствените европейски стачкоизменници.

През последните девет ме­сеца на тази година най-голе­мите купувачи на руски ВПГ, за изненада на мнозина, изоб­що не бяха бившите локомоти­ви, а Белгия и Испания. Според Института за енергийна иконо­мика и финансов анализ, през този период тези две страни са увеличили покупките си на ру­ско втечнено гориво с над 50%. Конкретно испанците са вне­сли 5,2, французите - 3,2, а бел­гийците - 3,1 млрд. куб.м. Но ако за Париж това е стандартни­ят обем, то Белгия купи двойно повече от обичайното. В парич­но изражение покупките само от тези три страни възлизат на: Испания – 1,65, Франция – 1,32 и Белгия – 1,3 млрд. евро. Общо Европейският съюз, който от­давна декларативно и напълно се отказа от руските въглеводо­роди, плати на Москва пет и по­ловина милиарда евро само за закупуване на втечнен газ.

И разбира се, събитията в Близкия изток добавят своя­та лъжица лимонена киселина към и без това не много сладка­та европейска торта. По-специ­ално, стартирането на проекти за добив на газ в шелфа на Сре­диземно море беше отложено за неопределено и най-вероятно за много дълго време. Можем да забравим и за изграждането на газопровод, който отдавна се позиционира като частична за­мяна на руския маршрут.

Не е много ясно как държа­ви като Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и други ще изградят бъ­дещата си политика. Особено като се има предвид, че през по­следните седмици висши пред­ставители на политиката на Ев­ропейския съюз посетиха Изра­ел, а арабските страни, въпреки взаимните несъгласия, на прак­тика прекратяват отношени­ята си с Тел Авив. Малко хора в такива условия ще се наемат да прогнозират готовността на арабите да задоволят нуждите на Европейския съюз с енергий­ни ресурси, както и какви ще бъ­дат цените за барел и хиляда ку­бически метра.

На първи ноември в Брюк­сел нямаше тържества. Има по­дозрения, че там са започнали да се досещат: образуванието, наречено Европейски съюз, все повече напомня на пиле, което все още тича, без да осъзнава, че главата му е отрязана и тендже­ра със супа е сгорещена.

Превод: В. Сергеев

Източник: Поглед инфо