Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ПЪТ

Е-поща Печат PDF

Из дълбокия пъ т натоварени, скърцат колите

и пред тях в ямур луци с равни крачки мъ жете вървят.

Глухо пукат главините, на развЎла пропява т петлите

и широките хълбоци на в олљвете едри димят.

А пред тях с тъмноалени бризги небето дамг љсало,

ниско слънце трепти и залязва зад рида плешив

и се чупят в скалите лъ чите му, тъмни и коси

и безшумно се свлича т с остър б лясък по сипея сив .

Бавно дългия пъ т намотават коравите спици.

От усоите лъха ланска шу ма и пещерен страх

И със черно заляни, люшкат черни пера ка транєците,

сякаш мракът катранен във зав оите капе от тях.

Този път през г ори и балкани, с хайдушки пу сии,

път през буйни реки, върхов е и през снежни била,

в него зиме и лете б ляскат бури и вълците вият,

ветрове и ор ли го кръжат и кръстосва т крила.

Тук се носи димъ т възгорчив на огнища та срутени;

всеки дънер е с белег, с ятаганени ясни следи,

всеки извор студен е тъмнеел от у стни барутени,

ален кон е поил и куршу мени рани е мил.

В този пъ т няма нивга ко лите да спра т и почина т.

Той върви и се вие по д копитата, капнал за сън;

Светлинка върху нег о там през об лак цеди месечина та,

както бледен лихвар отброява алтън по алтън.

А мъжете вървят и се взира т под вежди във тъмното ,

гдето паднал дъ ждът в ко ловозите смътно блести,

гдето в камъни тъмни гро молят колелетата спънати,

гдето в дълбея трябва да по дпираш каната с плещи.

И вървят, и мълча т, и мълчание пълни простора

също сив ямур лук, с тежки черни гайтани обшит.

Ти ли, есенен мрак, угаси в секи светъл прозорец,

ти ли, есенна нощ, гласовете до шепот сниши?

Ти ли, моя земя, ти ли, моя обична Б ългарийо,

крачиш бавно сега в каменистия, в стръмния пъ т

и шуми, до сърцето ти пазено , знамето старо ,

на което със кръв е написано „Свобода или смърт”?