Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 40 (31 октомври 2023) Механизъм на неолибералната диктатура

Механизъм на неолибералната диктатура

Е-поща Печат PDF

Рецепта за най-фунда­ментален провал на една държава: унищожа­ване на способността за критично мислене на все­ки индивид още от детската градина чрез професионал­на подготовка на съответните технолози, начиная от първи курс на университетите и ко­лежите.

Рецептата е следствие от очевидната истина, че необхо­димо условие за какъвто и да е прогрес е разчупване на да­дена установена структура на статуквото. Биологичната ана­логия на този идеален сценарий е следната: най-безмилостен аборт още в зародиш на всяко инакомислие, което застраша­ва това статукво.

А ето и един контра-при­мер на реализацията на който неизменно се гради индустри­алния прогрес в целия свят. Ри­чард Фейнман, един от гени­ите на теоретичната физика, описва как работи тя:

Щом се появи нова теория още на другия ден започват опитите за нейното разруша­ване – най-основен фактор на прогреса.

Сега ще се спрем на основ­ния алгоритъм за тренира­не на кадрите, отговорни за борбата с всяко инакомислие, най-вече в областите на правил­ната идеология, журналисти­ката, политиката и социална­та дресировка на населението:

Инакомислие = Ненауч­но мислене = Социално вред­но мислене = Израз на омра­за = Микроагресия = Агресия = Насилие = Тероризъм = За­твор.

Професионалната подготов­ка на тази кадри е много обстой­на, обхващайки лекции, семи­нари, всевъзможни дискусии плюс практически занятия.

По-долу привеждам

примери от университетската практика

на флагмана на неолибе­рализма (The Diversity Delusion, Heather Mac Donald, St. Martin’s Press, New York, 2018):

Огромен административен университетски апарат (дай­върсити бюрокрация) реклами­ра идеята, че да бъдеш студент и член на постоянно нарастващ брой групи-жертви трябва да изпитваш ежедневно омраза от състуденти и професори. И да докладваш подобни инци­денти.

През 2016 г. студенти от Brown University изискват да бъ­дат освободени от всекидневни­те си задължения да посещават занятия поради факта, че са из­цяло фокусирани върху про­блема как да останат живи на територията на университета. Те са обучавани да приравняват формулирането на всяка нон­конформистка идея с използ­ване език на омразата, а ези­ка на омразата с опасно за жи­вота поведение, което трябва да бъде цензурирано, наказ­вано и парирано, включител­но силово. През март 2017 г. в Middlebury College студенти нападат професор, за да пре­дотвратят негова лекция. По този случай 177 професори от цялата страна пледират за ми­нимално наказание на студен­тите поради факта, че „лекция­та представлявала заплаха за тях“.

През май 2017 г. сту­денти от Evergreen College (Washington) нахлуват с псув­ни в аудиторията по време на лекция по биология на проф. Брет Вайнщайн: “Fuck you, you piece of shit!”, “Get the fuck out of here!”. Причината е отказ на професора да не се съобрази със заповед на директора на департамента по мултикулту­ларизъм да се отменят всички лекции през този ден в знак на солидарност със студен­ти от малцинствата, поради изпитваните от тях предпо­лагаеми затруднения в коле­жа. Президентът на колежа, подложен на подобни вербал­ни атаки, поздравява студен­тите както за куража им така и за техните „страстни чув­ства“. Инцидентът приключ­ва с преждевременното на­пускане на колежа от проф. Вайнщайн и съпругата му, също професор по биология, след заплатена компенсация от половин милион долара.

Днес обвинения в раси­зъм, сексизъм, класицизъм, хомофобия, трансфобия, аблеизъм, етноцентризъм и ксенофобия се налагат и вече използуват извън учебни­те заведения за атакуване на хора и идеи, които са непри­емливи за малцинствени гру­пи.

Свободата на словото е на­истина в опасност ако викти­мологията на тези групи не е разобличена като мошениче­ска, като основа за нови висо­ти на цензурата: не само като обновено оръжие срещу поли­тическата журналистика, но и цензура нанасяща непоправи­ми щети както на интелекту­алната така и на приложната активност на нацията.

За идеален продукт на вик­тимологията можем да считаме т. нар. “Атомизирано иго”. Това специално иго изисква условия, в които даден индивид се счи­та до такава степен уникален и интелектуално защитен, че самото му сравняване с кой и да е друг индивид предста­влява посегателство на сюб­лимните му права. Тъй като всяка оценка по необходимост включва операцията “срав­няване” (с някакъв еталон), то е ясно, че за каквито и да било оценки и дума не може да ста­ва: “Нарушаване на правата на индивида!”. Оттук следва, че не­говата идентичност има след­ната първа и най-важна харак­теристика: той е преди всич­ко изключително уязвим от страна на себеподобните, т. е. главната му роля неизбеж­но е тази на социална жерт­ва (Victim identity). Такива па­тологично-нарцистични ин­дивиди не подлежат на орга­низация по принцип - всеки е потенциален враг на всеки. Съответно, те са максимално социално уязвими, т.е соци­ално незащитени и, съответно, перфектно управляеми.

Някой беше казал, че чове­кът е венец на Природата. С някои по-специални случаи:

Всички деца на планетата със соросоидни мозъци, ед­накви и готови като стадо за подкарване в „необходимата“ посока, интелектуално убеде­ни, че това е единствено въз­можната посока.

Генетиците на бъдещето - всички деца на планетата, ми­нус някои избрани, генетич­но програмирани като стадни идиоти с най-елементарни фи­зиологично-хранителни функ­ции, предопределени за само­унищожение при западане на социалните им функции под 60% от оптималното.

Накрая нещо за т. нар. ко­варство на историята по фор­мулата “Пресметнах, че печеля всичко – почувствувах, че губя всичко”: Каквото и да правят САЩ срещу Русия резултатът е в полза на Русия.