Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 40 (31 октомври 2023) Управлението на „сглобката“ КАТО МАГИСТРАЛИТЕ

Управлението на „сглобката“ КАТО МАГИСТРАЛИТЕ

Е-поща Печат PDF

Една неделя преди мест­ните избори и без ни­каква връзка с тях спо­ред управляващата не­коалиция, евроатлантическото мнозинство се изпокара, уве­рявайки в същото време изби­рателите, че мисли само за тях­ното и на България добруване. При това участниците в меж­дупартийните крамоли се дър­жаха така, сякаш никога по-ра­но не са управлявали. На тех­ния жабешки хор пречеха само опозицията и президентът Ра­дев, наложил вето върху проме­ните в Закона за енергетиката, предвиждащи излизане на бито­вите потребители на либерализи­рания пазар за електроенергия. ПП-тата дружно се заоправда­ваха, че така изисквала ЕК.

Факт е, че след Зелената сделка тази „революция“ ще на­прави бедните още по-бедни и зависими от държавната и ев­ропейската бюрокрация. Как­то е факт и, че такова посегател­ство се предприема за първи път в цялото ходене през пустинята на българския преход към плу­ралистична демокрация и пазар­на икономика. Цената на тока в най-бедната по доходи, но не и по собствено производство на електричество страна-член­ка на ЕС, е истинска бомба с часовников механизъм гото­ва да взриви всяко правител­ство. Какво остава за кабинета Денков-Габриел, в който няма грам взаимно доверие между съставляващите и подкрепящи­те го партии и коалиции? Това се заявява публично както от пре­миера академик Денков, така и от съпредседателите на ПП- ДБ Кирил Петков и Асен Ва­силев, плюс „лидера“ на ГЕРБ Бойко Борисов и негласния председател на ДПС Делян Пе­евски, спрямо когото Николай Денков изглежда като съгрешил ученик. Да не говорим за мизер­ното обществено одобрение на целия този заченат в грях ка­бинет и това на неговите архи­текти. Поради този дефицит на доверие, съвместното им упра­вление наподобява на приказ­ките, в които се надлъгват Хитър Петър и Настрадин ходжа. Едва прекратили концесията на „ЛУ­Койл“ върху пристанището „Ро­сенец”, и ПП-ДБ побързаха да пробутат през икономическата, вместо през енергийната коми­сия в НС, гласуваната и от спя­щата пленарна зала дерогация за руския нефт. Докато от ГЕРБ контрираха отнемането на въ­просната концесия с предло­жение за прехвърляне на наша територия на всички складове за горива на компанията, пре­зидентът Радев наложи вето върху измененията в Закона за енергетиката, касаещи излиза­нето на битовите потребители на свободния пазар за ток. Понеже в същия закон е и дерогацията за вноса по море на руския петрол, съдружниците в престъпление­то се изпокараха кога да се гла­сува срещу президентското вето: преди или след местните избо­ри. В сряда икономическата ко­мисия отхвърли ветото, но от­хвърлянето му и от парламен­тарната зала увисна, заради за­каната на ПП-ДБ, „Възраждане“ и ИТН да не участват в гласуване­то и то да се провали, заради лип­сата на кворум. Обяснението на ПП-ДБ е убийствено по своето безочие: да не се използвал, сан­ким, пленарният ден за предиз­борна агитация. Сякаш в продъл­жение на месеци управляващи и опозиция се занимават с нещо различно от това да примамват избирателите, докато МВР лови купувачи и продавачи на гла­сове или изборни туристи в циганските махали.

Председателят на енергий­ната комисия Делян Добрев сподели от телевизионния ек­ран как е проспал прокарването на дерогацията в парламентар­ната зала, но призна и че в ГЕРБ гласуват така, както им нареди Борисов. Освен това Добрев под­хвърли още, че по жълтите паве­та се носят слухове за „някакви 5 милиона лева на ден“, получавани от ПП-ДБ за „обгрижването“ на „ЛУКойл“ и Русия посредством издействаната от Кирил Петков в Брюксел дерогация. Ако тези пари не отивали в частни джо­бове, бензинът щял да поевтинее със 73 стотинки на литър. А ми­нистърът на финансите обя­ви едва ли не за свършен факт прибирането от компанията на 500 млн.лв. Дори заговори за 1,5 млрд. лева. След опитите на Кирил Петков да „продаде“ една чужда компания в САЩ, уйдур­мата на Василев не може да учуди никого. Що се отнася до размене­ните обвинения между партньо­рите в сглобката за неплатените от „ЛУКойл“ данъци в размер на милиарди, ГЕРБ и ПП са еднакво виновни. С тази разлика, че ГЕРБ управляваха 12 години, а ПП - два пъти по 7 месеца. Едва по­следното служебно правител­ство на Румен Радев успя да на­кара компанията да плаща да­нъците си тук и така измъкна от нейните свръхпечалби към 100 млн.лева. Струва си да цити­рам казаното от депутата от ПП- ДБ Ивайло Мирчев: „Трогател­но е, че онези, които плющяха карти и пиеха уиски с ръководи­телите на „ЛУКойл“ са се загри­жили да намалят руското влия­ние в България“. Очевидно у нас и евроатлантизмът, и русофоби­ята са фалшиви като уискито на Цар Киро! С такъв „актив“ нито ПП-ДБ, нито ГЕРБ-СДС трябва да припарват до властта, но вероят­но и този път козовете са нареде­ни от Посолството.

Впрочем, колкото и нисък да беше процентът на участвалите във вота на 29 октомври, какви­то и да бяха резултатите от про­ведените местни избори, всеки от участниците щеше да ги обя­ви за успех. В краен случай, ще стоварят вината за провалите на хора като Антон Хекимян, бив­шият шеф на новините на „не­зависимата“ Би Ти Ви. Как така човекът, който според собст­вените му думи е задавал най- острите въпроси на Борисов, се оказа кандидатът на ГЕРБ за кметския пост в столицата? Дали го натресоха, за да не опе­рат пешкира сами, или той ги излъга, че и магаре да вържат, ще бъде избрано за кмет? Дали и размяната на удари около де­рогацията на руския петрол, на­меренията за вдигане на тран­зитните такси по газопровода „Балкански поток“ и други, не са част от сценария за заблуда на обществото, че правителството на Денков-Габриел отстоява на­ционалните интереси?

Ефектите от последната авантюра вече се проявиха чрез негативната реакция на Сър­бия и Унгария, а Северна Ма­кедония направо заплаши да ни съди за нанесени вреди. Да не говорим как безславно за­върши визитата на премие­ра Денков във Виена, където трябваше да изложи аргумен­ти, защо е по-добре България и Румъния да бъдат приети в Шенген. Този път министърът на вътрешните работи на Ав­стрия и канцлерът Карл Не­хамер поляха бледоликия ни премиер с хладка вода, като му обясниха, че Шенген пър­во трябва да се реформира, преди да се разшири. Това, а не мигрантският поток, който про­дължава да тече през турско- българската граница, било при­чината да ни държат извън „Обе­тованата земя” Шенген. Само в Нидерландия смятат, че причи­ната за тяхното вето е корупци­ята и липсата на върховенство на закона в двете балкански съ­седки.

Но, докато Румъния плаши да съди Австрия за пропус­нати ползи, нашият преми­ер кани нидерландеца Марк Рюте да дойде и види с очите си, как героично браним из­точната граница на ЕС. Ами ако дойде и срещне някоя „са­мокатастрофирала“ линейка или полицейска кола, пълна с полузадушили се нелегални мигранти? Да не говорим, че и насред София може да се на­тъкне на тълпи нелегални ми­гранти, гледащи към Западна Европа. Страна, в която пре­миерът се моли на една рафи­нерия да плати 500 млн. лева, а от ръководството на фирмата отговарят, че изрядно си пла­щат данъците, заслужава ли до­верие да стане член на Шенген и на еврозоната?

Когато съпредседателят на ПП Кирил Петков заплашва Австрия, че ще й отрежем дос­тавките на природен газ, как­во й остава, освен да продължи своята опозиция срещу прие­мането ни в Шенген. Учудващо е, че нашите пишман полити­ци не познават реда, по който се променят клаузите на меж­дународен договор, като този за преноса на газ по „Балкански поток“, или по-точно продъл­жението на „Турски поток“. Съ­гласно турското законодател­ство, всеки енергоресурс става турска собственост, щом влезе на турска земя. Ерго, по „Бал­кански поток“ тече турски, а не руски газ и всякаква промяна на транзитните такси трябва да се договори с турската стра­на. Същото се отнася до спора­зумението с БОТАШ за втечне­ния газ, сключено от служебно­то правителство на Румен Ра­дев. Както няма шанс до края на този декември България да бъде поканена в Шенген, така няма шанс да минат нови­те транзитни такси или през 2025 г. да ни приемат в евро­зоната. Взаимните обвинения в корупция и предаване на нацио­налните интереси, които неко­алиционните партньори си от­правят като добър ден, няма да ускорят процеса на нашата ев­роинтеграция. Нито пък ще на­малят руското влияние в Бълга­рия, колкото и да ни натиска По­солството.

Смайващо е все пак безочи­ето, с което премиерът Денков уверява, че на площадката на АЕЦ „Козлодуйв интервал от 2-3 години ще бъдат завърше­ни 7-ми и 8-ми блок с техно­логия от американската „Уес­тингхаус“. Нали според Мар­тин Димитров АЕЦ „Белене“ не ни трябваше, понеже електро­потреблението намалявало? Как става така, че двата реактора за АЕЦ „Белене“ не са ни нужни и ще ги продадем или подарим на Украйна, а пък само за да ре­шат от „Уестингхаус“ дали могат да построят двата нови блока в АЕЦ „Козлодуй“ сме им преве­ли авансово милиони? Къде по света „Уестингхаус“ е построил ядрени инсталации? Напомням, че тази компания се беше обе­динила с японската „Тошиба“, но съвместното начинание фалира. Само у нас управлява­щите могат да си правят такива експерименти, за които не те, а народът ще плаща.