Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 40 (31 октомври 2023) Нация без съзнание за своята същност е мъртва

Нация без съзнание за своята същност е мъртва

Е-поща Печат PDF

Неолибералната из­мишльотина за края на студената война като край на истори­ята и начало на вечното търже­ство на капитализма и либера­лизма, поощри процесът на раз­пад на нациите. Но този процес е активен и в напреднала фаза единствено в Европа. В други­те региони той е твърде бавен, на много места е съвсем в началото, а в трети тепърва се формират на­циите.

Следвоенният капитализъм постави рязко и безалтерна­тивно въпроса за глобализация­та като единствена и незамени­ма възможност за бързото му развитие и преминаване в нова фаза на интензивно производ­ство и икономически отношения. Модерните производства и особе­но триумфът на високите тех­нологии поощри този глобали­зъм и показа редица негови пре­димства, с които човечеството трябва да се съобразява, когато избира пътя на своята нова ис­тория.

Националните ограничения от какъвто и да са характер огра­ничават движението на капитали, стоки, услуги и хора, а това е в ущърб на икономиката и търго­вията, на банковия сектор и на скоростта на производството и размяната.

Европа (имам предвид Запад­на и присъединилите се към нея и създадените от нея ЕС и НАТО от началото на този век източно европейски държави) и САЩ сметнаха, че тяхната воля е все­силна и че те именно движат света, в която посока пожелаят. Те бяха двигателите на този про­цес, защото техен бе интересът за рязък и бурен възход на иконо­миката и на новите технологии. Това можеше да стане именно чрез глобализацията и пълното уеднаквяване на закони, стан­дарти, начин на живот, общест­вено-политическо устройство и премахване на граници и вся­какви икономически и финан­сови ограничения, които съз­дават националните държави с техните законодателства.

Създаването на мястото на националните държави пара или лъжедържави от рода на Евро­пейския съюз, заедно с НАТО обаче рязко и драстично проме­ня световния ред, а с него и на­чините на обществено устрой­ство, възможностите за плавен преход, възпиране на усилилия се в края на ХХ век мигрантски натиск върху Европа, който по сила на изпълнение и скорост на придвижване силно напом­ня великото преселение на на­родите. Но вече в други условия. Европейският съюз не осъзна веднага опасността, която това му носеше, подцени заплахите и дори поощри миграцията от Изток към Запад, за да се подси­гури с работна ръка, източници на суровини и нови пазари. Той вярваше, че е достатъчно силен, за да овладее евентуалното надига­не на национални чувства у ет­ническите малцинства в отдел­ните национални държави и да ги подчини на своите традиции, кул­тура, правила и ред. Но всъщност се оказа, че не притежава силата и способността на националната държава да се самосъхранява и да преодолява усилващите се цен­тробежни сили, каквито има вся­ка национална държава в самос­тоятелното си съществуване.

Но етническите малцинства в западните държави се намират, както и техните нации в отечест­вата им, в състояние на извест­на пасионарност и не само не желаят да се интегрират в би­вшите си метрополии, но и да­ват сигнали, че в скоро време ще предявят много повече пре­тенции – дори и че ще асимили­рат техните нации и ще превземат тихо и спокойно териториите им. Коренното национално населе­ние вероятно ще намери убежище в САЩ и там ще трябва да оцеля­ва. Но как ще стане това, още ни­кой не знае.

Без съмнение в ход е друг про­цес, който съвсем не отговаря на амбициите и илюзиите на Западна Европа. И той не може да спрян. В най-добрия случай е възмож­но забавянето му и то няма да е кой знае колко дълго. Защото това не става с промени в законодател­ството и със засилване на преките и косвените репресии към тези етноси. Ако се окаже, че асимили­рането от тяхна страна на изкон­ните нации ще е добро дело за ка­питала и ще гарантира, дари и за съвсем кратко, неговото набъбва­не, той непременно ще се отка­же от репресиите и ще поощри напредващия разпад на нацио­налната държава.

Националната държава е га­рант на реда и спокойствието, на плавния преход и пълноценно­то развитие на нацията. Ликвиди­рането на националните държави създава нови неравенства, кои­то няма кой да заличи, защото капиталът не се интересува от тях, а единствено от собствените си изгоди.

Не е възможно нациите да съществуват без своя държава и да са част от някаква наднацио­нална държава от рода на Ев­ропейския съюз. Защото този съюз има други функции и ни­кога няма да се пренастрои, за да съхранява различни традиции, национално достойнство, инте­реси, култури, езици, начин на живот. А националната държава е политическа конструкция, коя­то пази нацията от сътресения, разпад, провал, изчезване. Тя гарантира единство и разби­рателство в многообразието и отклонява нацията от пагубната унификация.

През последните няколко де­сетилетия стана възможно на­ционалните държави да се са­моразрушават, защото самите нации започнаха да губят своето национално съзнание и останаха без свои национални идеи. В Ев­ропа те се фиксираха върху обеди­нението си в Европейския съюз и НАТО и то се превърна в някаква „национална идея“ за икономи­чески и културен възход, но най- вече условие за рязко повишаване качеството на живота. Тази идея показа степента на ерозия на на­ционалното съзнание и отдава­нето му преди всичко на мате­риалното. Желанието за по-добър материален живот може да под­държа единството на нацията, да я мобилизира и насочва към важни решения за бъдещото й. Но тази идея е прекалено слаба и дори порочна, защото е изпразнена от нравственост и духовност, за да задържа дълго разпада. Вижда­ме как тя се опорочи напълно и се изроди, ала изпълни предназна­чението си. Днес вече почти не можем да говорим за европей­ски нации. За сметка на това ин­теграцията в Европейския съюз доста се разхлаби под натиска на икономическата криза. Трудно ми е да си представя какво ще ста­не, когато той се разпадне, а чле­нуващите в него държави ще са изгубили вече почти всичкото си национално съзнание. А и ще са населени с много мигранти от Аф­рика, Азия и Латинска Америка, които създават огромни пробле­ми на властите. По-точно е дори да се каже, че самите те ще са са­мата власт в тези държави.

Нацията е продукт на Мо­дерната епоха. Както и буржо­азната личност и капиталисти­ческите икономически отноше­ния. Те придадоха смисъл и съ­държание на епохата. Отпадането или разпадането на един от тези три атрибута, означава разколе­баване на буржоазнокапита­листическата система и зараж­дането на нова вътре в нейните недра.

Но разпадът на нацията в Европа не е още знак за разколе­баването на цялата буржоазно­капиталистическа система, тъй като икономическите отношения все още нито са се разколебали, нито се разрушават и разпадат под натиска на установяващи се нови. Капитализмът е все още почти непокътнат като система. Ев­ропейските нации се разрушават по друга причина, която е свърза­на със създаването на държава от нов тип върху основата на инте­грацията вътре в Европейския съюз. В голяма степен това соци­алнополитическо инженерство е насилие над естествения ход на процесите. Европейският съюз трудно ще се преобрази в нова мултинационална държава. Защо­то интеграцията на икономики­те и преодоляването на нациите и фактическото им унищожава­не, без на тяхното място да се е ро­дило нещо ново и ще насочи голе­мия удар върху малките нации и държави: те ще бъдат ликвидира­ни, а големите ще търпят удари от други страни и ще са подложени на разложение по други причи­ни и от други фактори.

Не е трудно е да си представим как ще изглеждат тези държави след евентуалния разпад на Ев­ропейския съюз. Този съюз е по­литикоикономически проект, който не е съобразен с реално­стите и с особеностите на наци­ите и националните държави. Те няма да имат реални опори и ако не са икономически развити и силни, трудно ще се оправят в сложния свят, който ги очаква. Това ще бъде една истинска хума­нитарна катастрофа, която ще повлече след себе си още по-уско­рена миграция от Изток на За­пад. Тогава на базата на същест­вуващите държави ще се създадат нови с преобладаващо население от бившите колонии на рухна­лата метрополия. Перспектива­та е реална, ала резултатът ще оз­начава нова същност и нов сми­съл на Европа. И ново подрежда­не на великите сили. Названията им вероятно ще останат, а населя­ващите ги не ще да са от техните народи и нации.

Това ще означава още, че системата се разпада и довче­рашният й център се премест­ва в зоната на полупериферия­та и периферията й. Трябва да се знае, че всяко подобно „преобръ­щане“ е съпроводено от огромни изпитания за икономическите субекти, но и за политическите, както и за цялата държава и на­ция. То означава тръгване по нов път, с нови водачи и цели, очак­вания и стремежи. Системата не обича и рядко позволява подобни радикални промени – още по­вече по етнически и национални причини. Ако това сега се случи, то ще е съвсем сигурен знак, че тя е в разпад и то необратим.

Бог е създал човешкия свят многообразен, с много и раз­лични хора и народи, които го­ворят различни езици, създа­ват различни култури, насле­дяват и продължават различни традиции. Именно в това мно­гообразие хората са се научили винаги да търсят пътищата на разбирателството и да преодо­ляват различията, но не и да ги премахват. Постмодерният ка­питализъм обаче е нетърпим към многообразието, защото то му пречи да ускорява серийно­то производство и търговията на материалните блага и услуги. Той почти успя да наложи тази своя воля и да превърне глоба­лизацията и унификацията в всеобщо състояние на цялото човечество. Но националните култури и особено ислямските, се разбунтуваха. А кризата в капи­талистическата система постави много и различни проблеми пред националните държави и ико­номики от Европейския съюз и процесът бе забавен. Капита­лът обаче е алчен и не се е при­мирил. Така че забавянето на процеса и временно, и незабавно, ще бъде отстранено, едва когато се преодолеят проблемите.

За нациите това са важни ар­гументи за отлагането на тех­ния фатален край.

Но този край няма да бъде избегнат ако продължават да живеят без съзнаване на своя­та същност, отговорност и ми­сия.