Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 40 (31 октомври 2023) Българският Българин - съосновател на първия университет в Европа през 1088 г.

Българският Българин - съосновател на първия университет в Европа през 1088 г.

Е-поща Печат PDF

За него не сте чели в учебниците и няма да видите и чуете и дума по телевизии и радия. Юрист, доктор по римско пра­во и преподавател, той се под­писвал Bulgarus de Bulgariis или Българският Българин. Очевидно е бил изключител­но горд с произхода си, за да го повтори два пъти в името си. Вероятно друго негово име е било Alceus или Alzeko, което е почти идентично с името на брата на Аспарух, Алцек, пресе­лил се мирно с цялата си армия през VII в. на Апенините при лангобардския крал, в областта Беневето. Bulgarus de Bulgariis или Булгарус де Булгарис e про­чут юрист, доктор по римско право в Болоня.

Двойното име е засви­детелствано в късните хро­ники от XIV в. (Chronica di Bologna). Той е един от съосно­вателите на Болонския универ­ситет, първият в Европа. Бил е влиятелен съветник на импе­ратора на Западната римска империя и на Папата. Веро­ятно е бил заможен човек, за­щото е изградил няколко къщи във вид на затворен комплекс в центъра на Болоня до ка­тедралата, където той живее и има частна преподавател­ска практика. Комплексът по-късно е наречен CURIA BULGARI.

В рамките на CURIA BULGARI след смъртта на Булга­рус е изградена малката църк­ва „ St. MARIA DEI BULGARI” - „Дева Мария на българите” Ня­колко века по-късно, на място­то на Curia Bulgari (комплекса от къщи) се изгражда (около 1565 г.) старата единна сграда на Болонския университет, наре­чена Archigimnnasio - днес град­ската библиотека на град Боло­ня.

Сърцето на Архиджимназио е специално съхранената и днес в спомената малка църква „St. MARIA DEI BULGARI”.

Ако отидете някога там, по­гледнете в дясно на входа на църквата, където се намира стълбище към библиотеката. Там има впечатляващ герб на ALCEUS BULGARINUS - уни­верситетски преподавател.

Името ALCEUS e практи­чески идентично с името на Българският владетел Алцек (VII в.). Първият скриптум за студенти на Болонския уни­верситет под новата литера­турна форма на въпроси и от­говори се казва, по името на Bulgarus de Bulgariis, STEMMA BULGARICUM.

Последователите на прав­ната доктрина на Булгарус за стриктно тълкуване в пра­вото са се наричали Българи (Bulgarianer) и са били воде­щата правна гилдия в Боло­ния през XII/XIII век.