Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 37 (10 октомври 2023) Представа за бъдеще без йерархия

Представа за бъдеще без йерархия

Е-поща Печат PDF

В Сочи, от 3-ти до 5-и октомври включител­но, се проведе юбилейната 20-та годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“. Темата на форума бе важна и за­интригуваща: „Справедлива многополярност: как да осигурим сигурност и развитие за всички“. Встъпи­телно слово произнесе президентът на Руската феде­рация Владимир Путин, което поместваме отделно. На срещата присъстваха над 140 експерти, полити­ци и дипломати от 42 държави от Евразия, Африка, Северна и Южна Америка. По традиция участниците във форума „Валдай“ са предимно чуждестранни гос­ти, дори и от страни, които днес напълно игнорират Русия в дипломатическите си отношения. През по­следните години в редица доклади на Клуб „Валдай“ подробно бе анализирана динамиката на промени­те в световния ред – кризата и разрушаването на предишната система на международни отноше­ния. Основна идея в тези доклади бе отначало плаха­та, а след това все по-налагащата се концепция за многополюсност.

Едно от най-важните заключения на приключила­та при небивал интерес среща, бе очевидната про­мяна в структурите на международните отноше­ния, напълно променена след 24 февруари 2022 г. - началото на Специалната военна операция. Бе раз­гледана подробно и ситуацията на световната арена, която се развива извън обичайната представа за ред, и отсъствие на общоприета структура, която да го съ­блюдава. Посочено бе, че в новите условия междуна­родната архитектура вече ще трябва да се обсъжда и в контекста на трансформацията на БРИКС, за която цел страните от Общността в редица форуми пре­ди това, се ангажираха с идеята за нейното разши­ряване. Презумпцията за това бе, че самото Обе­динение привлича всички онези държави, които не се подчиняват на западния модел за развитие и т.нар. общи принципи и универсални ценнос­ти, а се придържат към собствените си интереси и традиции. Особен интерес предизвика Програмата на срещата, която бе структурирана в тематични бло­кове: политика, икономика и хуманитарни въпроси. Бяха проведени повече от 15 сесии, на които се обсъ­диха такива теми като: Ролята на ядрените оръжия; Продоволствената сигурност; Световна икономика без валутен монопол; Руската икономика, общество и култура; Енергийни пазари; Науката и образованието в епохата на конфронтация.

В срещите участваха Джефри Сакс, професор и директор на Центъра за устойчиво развитие на Ко­лумбийския университет (САЩ); Радика Десаи, про­фесор по политически науки и директор на изследо­вателска група в Университета на Манитоба (Кана­да); Джефри Робъртс, професор по история в Универ­ситетския колеж в Корк, член на Кралската ирландска академия (Великобритания); Ричард Саква, профе­сор по руска и европейска политика в университе­та в Кент (Великобритания) и много други значими имена от Израел, Италия, Турция, Казахстан, Етиопия, ЮАР, Япония, Венецуела, Индия, Франция, Иран, Си­рия, Египет, Китайска народна република и др.

Обобщеният доклад на 20-та юбилейна среща на Клуб „Валдай“ бе на тема „Сертификат за зре­лост или ред, какъвто никога не е бил: представа за бъдеще без йерархия“, част от заглавието му е и за­главие на настоящата публикация.